Hotărârea nr. 220/2009

Hotărârea.nr.220 - privind alocarea echivalentului în lei a sumei de 8.500 euro, din bugetul judeţului Braşov pe anul 2009, în vederea participării la Târgul de iarnă de la Nuernberg

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.220

din data de 23.09.2009

privind alocarea echivalentului în lei a sumei de 8.500 euro, din bugetul județului Brașov pe anul 2009, în vederea participării la Târgul de iarnă de la Nuemberg

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.09.2009;

Analizând propunerea făcută de domnul consilier județean Crăciun Dragoș, precum și referatul întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune alocarea echivalentului în lei a sumei de 8.500 euro, din bugetul județului Brașov pe anul 2009, Cap.70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică, în vederea participării la Târgul de iarnă de la Nuernberg, târg care se organizează în fiecare an în luna decembrie și unde Județul Brașov are un stand propriu în care va fi amenajat un centru de informare turistică;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.b și lit.d și alin.(3) lit.a și alin.(5) lit.a din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea echivalentului în lei a sumei de 8.500 euro, din bugetul județului Brașov pe anul 2009, Cap.70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică, pentru participarea Județului Brașov la Târgul de iarnă de la Nuemberg, târg care se organizează în fiecare an în luna decembrie și unde Județul Brașov va amenaja un centru de informare turistică.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău