Hotărârea nr. 22/2009

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, precum şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul” Victoria

ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 22

din data de 13.02.2009

- privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, precum și a cuantumului contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul” Victoria

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13 februarie 2009;

Analizând referatul nr. 869/30.01.2009 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreținere, în sumă de 627 lei, precum și a cuantumului contribuției lunare de întreținere, datorată de către beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul” Victoria, în procent de 60% din costul mediu lunar de întreținere, respectiv, de 376 lei/lună;

Ținând cont de Adresa Ad. Nr. 869/12.02.2008 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din care rezultă că prin raportarea la cei 30 de beneficiari adulți din Complexul de Servicii „Castanul „Victoria”, cheltuielile lunare se ridică la suma de 18.807 lei/lună, rezultând un cost lunar de 627/lună/benficiar;

Având în vedere dispozițiile art. 24, alin. (1) și (3), art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 91, alin. (1) lit. ”d” și alin. (5), lit.”a”, pct.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere al beneficiarilor serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul” Victoria, în sumă de 627 lei.

Art.2. Se aprobă cuantumul contribuției lunare de întreținere datorată de către beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul” Victoria, în procent de 60% din costul mediu lunar de întreținere, respectiv, de 376 lei/lună.

Art3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

A