Hotărârea nr. 218/2009

Hotărârea.nr.218 - pentru aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.roCod F-16 HOTĂRÂREA NR. 218

din 23.09.2009

- pentru aprobarea modificării componenței Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23 septembrie 2009;

Analizând propunerea domnului Grapă Sebastian privind înlocuirea unui membru al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți, respectiv, înlocuirea doamnei Anania Petruța-Florentina, cu domnul Virgil Lazăr, președintele Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov;

Văzând adresa înregistrată sub nr. 7707/23.09.2009 a Asociației Nevăzătorilor din România -Filiala Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 11/13.02.2009 privind modificarea articolelor nr. 1 și 5 ale Hotărârii nr. 435/23.12.2005 a Consiliului Județean Brașov pentru înființarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, ale HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, ale art.13 alin. (1), (2) și (7) din O.G.R nr. 14/2003 privind înființarea Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 din HGR nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și ”d", alin. (5) lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea componenței Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți, prin înlocuirea reprezentantului ONG în Comisie, doamna Anania Petruța-Florentina, cu domnul Virgil Lazăr - președintele Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov.

Art. 2.- Cu data prezentei. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 11/13.02.2009 se modifică cu dispozițiile aduse prin prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția Copilului Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.