Hotărârea nr. 217/2009

Hotărârea.nr.217 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov la proiectul: ”Eficientizarea serviciilor publice de stare civilă din judeţul Braşov prin conexarea lor informatică, securizată şi dezvoltarea unei baze de date informatice la nivelul judeţului ”


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.217

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea participării Județului Brașov la proiectul: ” Eficientizarea serviciilor publice de stare civilă din județul Brașov prin conexarea lor informatică, securizată și dezvoltarea unei baze de date informatice la nivelul județului ”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 septembrie 2009;

Analizând propunerea doamnei consilier județean Șoneriu Mihaela Georgiana, privind participarea Consiliului Județean Brașov la proiectul: ” Eficientizarea serviciilor publice de stare civilă din județul Brașov prin conexarea lor informatică, securizată și dezvoltarea unei baze de date informatice la nivelul județului", precum și referatul înregistrat sub nr. 7695/22.09.2009, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea participării Consiliului Județean Brașov la proiectul: "Eficientizarea serviciilor publice de stare civilă din județul Brașov prin conexarea lor informatică, securizată și dezvoltarea unei baze de date informatice la nivelul județului ”, având ca parteneri Direcția Județeană Comunitară de Evidența a Persoanelor Brașov și primăriile, precum și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov;

Având în vedere art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.l 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă participarea Județului Brașov la proiectul: ” Eficientizarea serviciilor publice de stare civilă din județul Brașov prin conexarea lor informatică, securizată și dezvoltarea unei baze de date informatice la nivelul județului”. în calitate de solicitant.

Art.2 - Se aprobă bugetul total al proiectului în sumă de 2389211 lei, din care valoare eligibilă 2024300 lei, valoare neeligibilă 364911 lei, cofinanțare 40486 lei. Sumele de 364911 lei - valoare neeligibilă și 40486 lei - contribuție solicitant, urmează a fi cuprinse în bugetul județului Brașov pe anul 2010, în situația în care proiectul va fi selectat pentru finanțare (accesare de fonduri structurale prin intermediul Programului Operațional Sectorial - „Creșterea Competitivității Economice” ).

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău