Hotărârea nr. 215/2009

Hotărârea.nr.215 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov la „Programul de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin Împădurirea Terenurilor Agricole Degradate”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


0d. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 02G8-4ID777

Fa* 0268-475576

E-mail:Dffice3judbrasov.ro
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.215

din data de 23.09.2009

A

privind aprobarea participării Județului Brașov la „Programul de îmbunătățire a Calității Mediului prin împădurirea Terenurilor Agricole Degradate”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.09.2009;

Analizând referatul nr.7611/21.09.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov la „Programul de îmbunătățire a Calității Mediului prin împădurirea Terenurilor Agricole Degradate” finanțat prin Fondul de Mediu, precum și nota de fundamentare privind participarea la acest program;

Având în vedere dispozițiile art.2 și art.5 din Ordinul nr. 1.090/2009 emis de Ministrul Mediului pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, precum și ale art.91 alin.l lit b și lit.e și alin.3 lit.d și alin.6 lit.c, din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele formulate de Comisiile de specialitate nr.l, nr.6 și nr.8 ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

A

Art.l. - Se aprobă participarea Județului Brașov la „Programul de îmbunătățire a Calității Mediului prin împădurirea Terenurilor Agricole Degradate”, în calitate de coordonator, cu atribuțiile ce-i revin conform Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

Art.2. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu solicitanții din județ, ale căror proiecte vor fi aprobate de Autoritate în vederea finanțării, și încheierea, prin reprezentantul legal al unității administrativ - teritoriale, a acordului de asociere, anexă la hotărâre.

Art.3. - Se aprobă asigurarea întocmirii documentației, organizării și derulării procedurii de achiziție publică, precum și a realizării lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice, pentru solicitanții care obțin finanțarea.

Art.4. - Se desemnează domnul Domnișoru Ion consilier la Compartimentul Protecția Mediului, din cadrul Consiliului Județean Brașov, ca responsabil coordonator de proiect, care va colabora cu reprezentanții solicitanților și ai Autorității pentru toate aspectele tehnico - economice și financiare implicate în desfășurarea proiectului, pe toată durata de derulare a contractului de finanțare.

Art.5. - Se mandatează președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu, să semneze contractul de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu, în termenul prevăzut.

Art.6. - Asigurarea și susținerea unei contribuții financiare și/sau în natură la realizarea proiectelor va fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, Direcția


Economică și Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău