Hotărârea nr. 214/2009

Hotărârea.nr.214 - privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvenţă pentru cinci cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2009-2010

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 214

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență pentru cinci cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2009-2010

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 23 septembrie 2009;

Analizând propunerea doamnei consilier județean Secară Eugenia, înregistrată sub nr. 6087/27.07.2009, privind aprobarea atribuirii a cinci burse pentru copiii foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2009-2010, burse ce urmează a fi finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009;

Ținând cont de propunerea domnului consilier județean Aranyosi Ștefan privind atribuirea acestor burse, prin scutirea acestor copii de taxa de frecvență;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.l -studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. „b” și alin.(5), lit.”a” pct.l, 4 și 5, precum și dispozițiile art.97, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l,- Se aprobă scutirea de la plata taxei de frecvență pentru cinci cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2009-2010.

Art.2 .- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu”Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău