Hotărârea nr. 213/2009

Hotărârea.nr.213 - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2009 - 2010


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.ro


Cod 1'16

HOTĂRÂREA NR.213

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2009-2010

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 septembrie 2009;

Analizând referatul nr. 7624/21.09.2009 întocmit de către Direcția de Administrare Drumuri și Poduri, prin care, având în vedere reglementările tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2005, pentru desfășurarea în condiții de fluență și siguranță a traficului rutier pe timpul iernii 2009-2010, se propune aprobarea:

 • - planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2009-2010

 • - listei cuprinzând nivelurile de viabilitate a drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Brașov, pe timpul iernii 2009 - 2010;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr 1, 6 și 8;

Luând în considerare dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit. „a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă planul operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2009 - 2010, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă lista cu nivelurile de viabilitate a drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Brașov, pe timpul iernii 2009 - 2010, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri, prin Direcția de Administrare Dru Lsi Poduri.


PREȘEDINTE),j Aristotel Cane*


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


Anexa nr.1


la hotărârea nr. 213/2009

Pr< inte,


Aristotel CancescuPLAN OPERATIV DE ACȚIUNE PE TIMPUL IERNII 2009-2010 PE DRUMURILE JUDEȚENE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV

Având în vedere sarcinile ce revin administratorilor pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, în vederea asigurării unei viabilități corespunzătoare a drumurilor în perioada de iarnă, se supune aprobării prezentul plan operativ de acțiune pe timpul iernii 2009 - 2010 pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov.

în acest sens, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525-2005, drumurile județene aparținând domeniului public al Județului Brașov, în lungime totală de 856,119 km se clasifică după nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, nivelul de intervenție și clasa tehnică, funcție de importanța economică și administrativă a drumului în:

 • > Drumuri județene Nivel II (N.I.2) de viabilitate un număr de 23 sectoare de drum cu o lungime totală de 235,626 km - respectiv drumuri județene care asigură legătura cu centrele de comună;

 • > Drumuri județene Nivel III (N.I.3) de viabilitate un număr de 19 sectoare de drum cu o lungime de 231,612 km - drumuri care trebuie menținute în stare de viabiltate;

 • > Drumuri județene Nivel IV (N.I.4) de viabilitate un număr de 46 sectoare cu o lungime de 273,173 km - sectoare cu trafic redus și care nu permit devierea circulației pe trasee ocolitoare;

 • > Un număr de 11 sectoare de drumuri județene cu o lungime de 81,097 km închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localitățile aferente având asigurată o altă legătură rutieră;

 • >  Drumuri județene aflate în intravilanul municipiilor și orașelor cu o lungime de 34,611 km pentru care activitatea de protecție pe timp de iarnă revine în sarcina autorităților locale respective.

Aceste trasee de drumuri județene sunt menționate în Anexa 2 - Propuneri de încadrare a drumurilor județene din județul Brașov, din punct de vedere al nivelului de viabilitate pe timpul iernii 2009 - 2010.

Având în vedere dispunerea în teritoriu a rețelei de drumuri județene, activitatea de deszăpezire pentru iarna 2009-2010, se propune a se realiza pe patru zone, respectiv zona I Stupini-Bod-Tărlungeni, zona II Bran-Moieciu, zona III Șercaia-Făgăraș-Cincu și zona IV Rupea.

Activitatea privind protecția drumurilor publice pe timp de iarnă, conform reglementărilor tehnice, indicativ AND 525-2005, presupune realizarea următoarelor activități:

 • A. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă;

 • B. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea gheții și poleiului;

 • C. Asigurarea cu panouri parazăpezi (inclusiv montarea și demontarea lor);

 • D. Deszăpeziri manuale și mecanice efective;

 • E. Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanților la trafic).

A. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă

Această activitate presupune reparații ale îmbrăcăminții asfaltice, impermeabilizarea părții carosabile, plombarea cu piatră spartă a drumurilor împietruite, asigurarea scurgerii apelor, curățirea șanțurilor cu autogrederul, înlăturarea obstacolelor ce ar putea provoca înzăpezirea drumurilor pentru cei 746,411 km care sunt propuși pentru activitatea de deszăpezire pe timpul iernii 2009-2010.

B. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecușului

Constă în asigurarea etapizată în trimestrul IV a anului 2009 a cantităților necesare de produse chimice (clorură de sodiu), materiale granulare (nisip) și sorturi pentru drumurile împietruite în vederea combaterii gheții și poleiului.

Având în vedere starea de degradare a drumurilor cu îmbrăcăminți asfaltice, utilizarea fondanților chimici (clorură de sodiu) se face cu scopul și rolul de a împiedica aglomerarea materialului granular (nisip).

C. Asigurarea cu panouri parazăpezi (inclusiv montarea și demontarea lor)

Pentru prevenirea înzăpezirii drumurilor județene datorită existenței unor situații specifice locale, existența unor zone cu vânturi puternice care bat dintr-o direcție predominantă, favorizând formarea sulurilor de zăpadă, este necesară amplasarea și montarea de panouri parazăpezi mobile (metalice sau material plastic).

Acestea se montează față de axul drumului în linie sau șiruri de apărare pe o parte sau în cazuri excepționale pe ambele părți ale drumului, funcție de gradul de înzăpezire și direcția vânturilor dominante.

Principalele zone (posibile de a fi înzăpezite) cu panouri parazăpezi, sunt:

 • > DJ 103A Brașov - Tărlungeni, km 8+500-11 +300;

 • > DJ 103B Săcele - Tărlungeni - Teliu, km 0+800-1+100;

 • > DJ 103C Brașov - Ghimbav zona aeroport, km 3+000-3+100;

 • > DJ 104 Șercaia - Hoghiz, km 1 +000-2+000 și 5+000-6+000;

 • > DJ 104A Perșani - Victoria, km 2+000-3+000, 8+000-9+000, 10+000-11+000, 30+500-31+500;

 • > DJ 104B Făgăraș - Hârseni, km 12+000-13+000;

 • > DJ 104C Făgăraș - Recea, km 7+500-9+000;

 • > DJ 104D Făgăraș - Șoarș, km 3+800-7+000 și 20+300-21 +700;

 • > DJ 105 Voila - Cincu, km 15+000-15+500 și 17+500-18+500;

 • > DJ 105A Cincu - Rupea, km 34+000-35+000, 50+000-50+500, 55+700-56+600;

 • > DJ 105B Sâmbăta - Stațiunea Sâmbăta, km 4+800-5+500;

 • > DJ 105C Ucea - Victoria, km 4+000-5+000.

D. Deszăpeziri manuale și mecanice

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrulare cu utilaje, acțiune ce se desfășoară în timpul ninsorilor liniștite, viscole slabe (tăria vântului sub 30 km/h).

Utilajele folosite pe drumurile județene sunt de regulă utilaje cu lamă(autogredere, greder semipurtat, buldozere) sau autovehicule la care s-a montat lamă metalică dotată cu cuțit din cauciuc.

Conform reglementărilor tehnice, indicativ AND Nr. 525-2005, în conformitate cu nivelul de intervenție, ponderea sectoarelor înzăpezibile, utilajele de patrulare se folosesc grupate pe formații de lucru, dar și individual funcție de caracteristicile drumului și utilajului. Pentru zonele de munte este obligatoriu utilizarea de autovehicule cu două osii motoare.

Având în vedere că, în paralel sau după terminarea acțiunii de înlăturare a zăpezii căzute pe carosabil se trece la răspândirea materialului antiderapant, la autovehiculele echipate cu lamă se adaugă și răspânditoarele de antiderapant.

Deszăpezirea manuală constă în degajarea manuală a zăpezii de pe trotuarele podurilor, camerelor de cădere la podețe, în punctele greu accesibile, rampe, curbe, etc.

V E. Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanților la trafic)

Informarea privind starea drumurilor constă în transmiterea informațiilor ce privesc producerea fenomenelor meteorologice ce se pot produc într-un interval de timp de 24 de ore, respectiv: depuneri solide (chiciură), polei, zăpadă, intensificări de vânt, viscol, transport de zăpadă cu forme de troiene către bazele de deszăpezire în timp operativ în vederea pregătirii și acțiunii pentru combaterea înzăpezirii drumurilor sau a poleiului.

Activitatea de informare operativă se face de la nivelul bazelor de deszăpezire la centrele zonale și de aici ia beneficiarul activității de deszăpezire, respectiv CJ Brașov -Direcția Administrare Drumuri și Poduri.


Compartiment coordonare, programare, administrare drumuri Consilier

Categoria Funcțiune Nr. Drum

Sectorul

Dc la km....la km

între localitățile

1 mngime km

Procent înzăpezi re %

Caracteristici climaterice

Grad înzăpezire

NI. Formația de utilaje

Motivele încadrării

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. DRUMURI JUDEȚENE - NIVEL II DE VIABILITATE

DJ 101

km 0+000-9+100

Râșnov-UM 01454

9,100

25-50

C3

13

F3

Asig leg or Râșnov cu UM 01454

DJ 103

Km 4+305 -17+987

Brașov-Bod-Lim județ Covastia

13,682

25

C3

11

F3

Leagă centrul de corn. Bod cu mun. BV și jud CV,asigură trp. persoanelor la Bv

DJ 103 A

Km 3+350-14+000

Brașov - Zizin

10.650

25

C2

II

F3

Leagă centrul de corn. Tărlungeni cu mun. Bv și cu satele aparținătoare, asig. trp. persoanelor la Bv și în jud CV

DJ 103 A

Km 30+000 -48+050

Vama Buzăului-Brădet (DN

10)

18,050

25

C2

12

F3

Asig. trp. persoanelor spre întorsura Buzăului precum și aprov. corn . Vama Buzăului

DJ 103 B

Km 0+790-15+300

Săcelc-Tărlungeni-Budila

14,510

25

C2

12

F3

Asig. trp. persoanelor la Bv , Tărlungeni. Săcele și trp. div. prod. la gara Budila(ex. apa minerală de la Zizin la gara Budila)

DJ 103 C

Km 1+700 -3+700

Ghimbav-Stupini-Fabrica de Avioane Bv

2,000

25

C3

13

F3

Asig. trp. persoanelor dc la Bv la Ghimbav -Fabrica de Avioane

DJ 104

Km 0+000 -23+830

Șercaia -Hoghiz până la încadr în categ funcțională a DN

23,830

25

C3

13

F3

Asig. leg.com.de pe acest tronson cu Bv și Făgăraș prin DN 1, cu Rupea prin DN 13 , asig. aprov. loc. de pe traseu și trp. persoanelor la Combinatul de Lianți I loghiz

DJ 104 B

Km 3+350-13+850

Făgăraș-Hârseni-Scbcș

10,512

25

C2

13

F3

Asigură leg. cu DN 1 și trp. persoanelor din loc.limitrofe la Făgăraș

DJ I04C

Km 4+290-13+208

F ăgăraș-Hurez-Recea

8,910

25

C2

13

F3

Asigură leg. cu DN 1 și trp. persoanelor din loc. limitrofe la Făgăraș

DJ 104 D

Km 2+000-13+000

Făgăraș-Șoarș

11,000

25

C5

11

F3

Asig. trp. persoanelor la Făgăraș și aprov. corn Șoarș

DJ 105

Km 0+000-18+843

Voila-lim. județ

18,843

25

C3

12

F3

Face leg. jud. Brașov cu jud. Sibiu prin DN 1 , asig. leg. loc. din zonă cu mun. Brașov și Sibiu

DJ 105 A

Km 29+473 -43+316

Bruiu-Dacia-Rupea

13,843

25

C3

12

F3

Asig. aprov. corn, din zonă și trp. persoanelor

DJ 105 B

Km 0+000-14+620

Sâmbăta de Jos (DN 1 )-Complex Turistic Sâmbăta

14,620

25

C2

12

F3

Asig. legătura Complex Turistic Sâmbăta cu mun. Brașov și Sibiu prin DN 1

DJ 105 C

Km 0+000 -6+300

Ucea-Victoria

6.300

25

C2

12

F3

Asig. leg. or. Victoria cu mun. Bv și Sb. prin DN 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DJ105 P

Km 0+000 -3+800

Ucea de Sus-lim. Jud. Sibiu

3,800

35-50

C2

12

FI

Asig. leg. or. Victoria -Arpaș , jud. Sibiu

DJ 112 A

Km 0+000 -16+700

Hărman-Bod-Hălchiu

16,700

25

C3

12

F3

Asig. leg. între com. limitrofe cu mun. Bv prin DN 13

DJ 112 A

Km 25+860 -32+000

Codlea-Vulcan

6,140

25

C3

12

F3

Asig. trp. din Vulcan și Holbav la Codlea

DJ 112 B

Km 0+000 -5+030

Cristian-Vulcan

5,030

25

C3

12

F3

Asig. leg. Cristian - Vulcan

DJ112 D

Km 6+000-11+330

Prejmer(DN 10)-DN 11

5,330

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între Prejmer (DN 10) și DN 11

DJ112E

Km 0+000 -3+420

DN 73 A-DN 73

3,420

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între DN 73 și DN 73 A

DJ 131 A

km 0+000 -2+878

DN 13(Gara Rupea)-

2,878

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între DN 13 și Homorod

DJ131 B

Km 0+000 -12+978

Apața-lim. Jud. Covasna

12,978

25-50

C3

13

FI

Asig. leg. DJ 131 cu gara Augustin

DJ 132

Km 0+000 -3+500

Rupea (DN 13)-Homorod

3,500

25

C3

12

F3

Asig. trp. persoanelor din zona Cața în or. Rupea

TOTAL NIVEL II DRUMURI JUDEȚENE

235,626

2. DRUMURI JUDEȚENE - NIVEL IH DE VIABILITATE

DJ103 B

Km 15+300 -17+750

Teliu-lim. Jud. Covasna

2,450

>50

C2

12

FI

Asig. leg. jud. Covasna cu jud. Brașov

DJ103 F

Km 0+000-13+300

DN 1-Breaza

13,300

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între DN 1 și Brașov

DJ104A

Km 0+000 -45+000

Perșani-Sebeș-Victoria

45,000

25-50

C2

12

FI

Asig. aprov. com. limitrofe drumului și trp. persoanelor la Făgăraș și Victoria

DJ104D

Km 13+000 -24+000

Șoarș-Bărcut

11,000

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între satele aparțin, com. Șoarș și centrul Șoarș

DJ104K

Km 0+000-10+947

Comăna-Ticuș

10,947

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Comăna de Jos(DJ 104)-Ticuș

DJ 104 N

km 0+000 -4+300

Comăna de Jos(DJ 104)-Comăna de Sus

4,300

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Comăna de Jos-Comăna de Sus

DJ105 A

Km 43+316-82+293

Cincu-Rupea

38,077

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între centru de comună și satele aparținătoare cu or. Rupea

DJ112

Km 0+000 -10+100

Hărman-Podu Olt-lim. jud.

10,100

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Brașov și jud. Covasna

DJ112A

Km 16+700-23+195

Hălchiu-Codlea

6,495

25

C3

12

FI

Asig. leg. între DN 1 (Codlea) și DN 13 prin Hălchiu

DJ112A

Km 32+000 -38+980

Vulcan-DN 73 A

6,980

25

C3

12

FI

Asig. trp. persoanelor de la Vulcan și Holbav la Zămești

DJ112C

Km 0+000 -4+000

Hălchiu-Satu Nou

4,000

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Hălchiu-Satu Nou

DJ112F

Km 0+000 -8+450

DN 73-Moieciu de Sus

8,450

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între DN 73 și Moieciu de Sus

DJ112H

Km 5+500 -8+186

DN 73-Predeluț

2,686

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între DN 73 și Predeluț

DJ112J

km 0+000 -4+770

DN 1-Dumbrăvița

4,770

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. DN 1-Dumbrăvița

DJ 131

Km 0+000 -7+314

Măieruș-Apața

7,314

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Brașov și jud. Covasna

DJ131 C

Km 16+000 -29+050

Racoș-DN 13

13,050

<25

C4

12

FI

Asig. leg. între Racoș și DN 13

DJ132

Km 3+500-18+220

Homorod-lim.jud. Hr.

14,720

25-50

C3

13

FI

Asig. leg între jud. Bv și jud. Hr

DJ132 B

Km 0+000-16+516

Cața-lim. jud. Hr

16,516

25-50

C3

13

FI

Asig. leg. între jud. Bv și jud. Hr

DJ137A

Km 16+000 -27+457

Lim. jud. Hr-Paloș-Cața

11,457

25-30

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Hr și jud. Bv

TOTAL NIVEL III DRUMURI JUDEȚENE

231,612

1

2                      3

4

5

6

7          8

9

3. DRUMURI JUDEȚENE - NIVEL IV DE VIABILITATE

DJ 102

km 0+000-6+300

Viștea de Jos-Drăguș

6,300

25-50

C3

13

F3

Asig leg DN 1 cu DJ 104A

DJ102A

km 0+000 -3+462

Olteț(DN 1)-Rucăr

3,462

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Olteț-Rucăr

DJ102B

km 0-r000-6+100

Șercăița-Mănăstirea Bucium

6,100

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 104A cu Mănăstirea Bucium

DJ102C

km 0+0005+000

Breaza-Mănăstirea Breaza

5,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg 104A cu Mănăstirea Breaza

DJ102E

km 0+000-2+300

DJ 103B-Teliu

2,300

25-50

C3

13

F3

Asig leg DN 10 cu DJ 103B

DJ 102F

km 0+000-4+800

Sâmbăta de Jos-Drăguș

4,800

25-50

C3

13

F3

Asig leg DN 1 cu DJ 104A

DJ 102G

km 0+000-9+900

Victoria-Stațiunea Sâmbăta

9,900

25-50

C3

13

F3

Asig leg or Victoria cu Stațiunea Sâmbăta

DJ103D

km 0+000-9+320

Viștea de Jos-Viștișoara

9,320

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1

DJ103 G

km 0+000 -2+385

Măieruș(DJ 131)-Lim. Jud. Covasna

2,385

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Jud Brașov cu Jud. Covasna

DJ104E

km 0+000 -3+420

Șinca(DN 73A)-Mănăstirea Șinca

3.420

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. cu Mănăstirea Șinca

DJ104 F

km 0+000-1+000

DN 13-Mănăstirea Bunești

1,000

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. cu Mănăstirea Bunești

DJ 104G

0+000-5+507

Toderița-Mândra

5,507

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Toderița și corn Mândra prin DN 1

DJ104J

km 0+000-18+650

Șona-Calbor-Boholț

18,650

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Șona și Boholț cu mun Făgăraș

DJ 104L

0+000-15+013

Dacia-Viscri-Bunești

15,013

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13 și DJ 105A

DJ 104M

km 0+000-4-433

Ticușu Vechi-Cobor

4.433

25-50

C3

13

F3

Asig leg corn Ticuș și loc Cobor

DJ106 A

km 0+000 -3+300

DN 73A-Paltin

3,300

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DN 73A cu loc. Paltin

DJ106B

km 0+000-18+940

Vulcan-Holbav-Paltin

18,940

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu mun Bv prin DJ 112B

DJ107

km 0+000-14+145

Olteț-Drăguș-Stațiunea Sâmbăta

14,145

25-50

C3

13

F3

Asig leg DN 1 cu DJ 104A

DJ107A

km 0+000-4+962

Șinca Nouă-Strâmba

4,962

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 73A

DJ107B

km 0+000-1+931

DNl-Feldioara

1,931

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ107C

km 0+000-3+100

Vad-Poiana Narciselor

3,100

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 73A

DJ107D

km 0+000-1+550

DJ 104B-Râușor

1,550

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Râușor cu DJ 104B

DJ108

km 0+000 -4+380

Hărman(DJ 112 A)-

Sânpctru

4,380

25-50

03

13

F3

Asig. leg. Hărman-Sânpetru

DJ 108A

km 0+000-0+420

DJ 105B-Sâmbăta de Sus

0,420

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 104A și DJ 105B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DJ108B

km 0 >-000-5+000

DJ 105B-Mănăstirea Brâncoveanu-valea Sâmbetei

5,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DJ 105B

DJ 109

0+000-8+000

Beclean-Luța-Voivodeni

8,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1 și DJ 103F

DJ 109A

0+000-5+000

Beclean-Hurez

5,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1 și DJ 104C

DJ109B

0+000-1+500

DJ 104D-Mănăstirea Făget

1,500

25-50

C3

13

F3

Asig leg Mănăstirea Făget cu DJ 104D

DJ 110

km 0+000-10+500

DC 5-între Văi-lim corn Poiana Mărului

10,500

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Vulcănița cu DN 73A

DJ 111

km 0+000-1+450

DJ 112 A-Colonia 1 Mai

1,450

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DJ 112 A-Colonia 1 Mai

DJ112 C

km 9+000 -15+500

Dumbrăvița-Vlădeni

6,500

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Dumbrăvița-Vlădeni-DN 1

DJ112 D

km 0+000-2+000

T ărlungeni-Cărpiniș

2,000

<25

C3

13

F3

Asig. leg. Tărlungeni-Cărpiniș

DJ 112G

Km 0+000 -10-300

Moeciu de Jos-Peștera

10.300

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DN 73-Peștera

DJ112 G

Km 14+700 -21+000

Măgura-Zărnești

6,300

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Măgura-Zărnești

DJ 112 II

Km 3+500 -5+500

Zărnești-Predeluț

2,000

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Zărnești-Prcdeluț

DJ 113

km 0+000-2+500

Sânpetru-Preventoriu TBC Sânpetru

2,500

25-50

C3

13

F3

Asig leg Preventoriu TBC cu corn Sânpetru(DJ 103)

DJ130 A

km 0+000 -3+000

Veneția de Jos(DJ 104)-Veneția de Sus

3,000

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Veneția de Jos-Veneția de Sus

DJ130B

km 0+000-9+364

Părău-Grid-Perșani

9,364

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1 și DJ 104A

DJ 130 0

km 0+000-1+800

DJ 104 K-TicușuNou-Comăna

1,800

<25

C3

13

F3

Asig. leg. Ticușu Nou-Comăna prin DJ 104K

DJ 131 D

Km 0+000-10+416

DN 13-Mateiaș

10,416

<25

C3

13

F3

Asig. leg. DN 13-Dopca-Mateiaș-DJ 131 C

DJ131F

km 0+000-14+425

Rupea Gară-Dăișoara

14,425

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ131P

km 0+000-5+800

Șercaia(DN 1)-Hălmeag

5,800

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ 132C

km 0+000-6+000

Criț-Mesendorf

6,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ 730

Km 11+450-14+950

Lim. jud. Argeș-DN 73

3,500

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. lim. jud. Argeș-Șimea-DN 73

DJ 730 A

Km 0+000 -4+500

DN 73-lim. jud. Argeș

4,500

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DN 73-Fundata-Fundățica-lim. jud. Argeș

DJ 730B

km 0+000-3+000

DJ 730-Cătun Podul

3,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg prin DJ 730 cu DN 73

TOTAL NIVEL IV DRUMURI JUDEȚENE

273,173

TOTAL GENERAL NIVEL II+III+IV

740,411

1

1............ 2 . ..

3

4

5

6 1

7 □

Ș 1

9

DRU MURI JUDEȚENE

ÎNCHISE PE PERIOADA IERNII 2009-2010

DJ101 A

km 0+000-7 +500

Ghimbav-Ocolit mare a mun BV

7,500

DJ 1021)

km 0+000-6 000

Lisa-Complex turistic Plaiul Lisei

6,000

DJ 1021

Km 49+910-63-594

Lim, jud. Prahova-DN 1 A

13,684

DJ103 A

Km 14+000 -30+000

Zizin-Vama Buzăului

16.000

DJ104D

Km 24+000 -27+400

Bărcut-lim. jud. Sibiu

3.400

DJ112 C

Km 4+000 -9 +000

Satu Nou-Dumbrăvița

5,000

DJ112 D

km 2+000-6 000

Cărpiniș-Prejmer

4,000

DJ 112 G

Km 10+300-14+700

Măgura-Peștera

4,400

DJ131 C

Km 0+000 -1O-000

Augustin-Racoș

16.000

DJ730

Km 9+550 -11 -450

Lim. jud. Argeș-Șimea

1.900

DJ 730 A

Km 4+500-7+713

Fundățica-lim. jud. Argeș

3.213

TOTAL DRUMURI JUDEȚENE ÎNCHISE

81,097

DRUMURI JUDEȚENE AFLATE ÎN INTRAVILAN MUNICIPII (ORAȘE)

DJ 103

Km 0+000 -4+305

Brașov

4,305

DJ103 A

Km 0+000 -3+350

3,350

DJ103 C

Km 3+700 -8+180

4,480

Total

12,135

DJ 112 A

Km 23+195 -25+860

Codlea

2.665

Total

2,665

DJ103 C

Km 0+000 -1+700

Ghimbav

1,700

Total

1,700

DJ103 B

Km 0+000 -0 +790

Săcele

0,790

Total

0,790

DJ104B

Km 0+000-3+350

Făgăraș

.‘•,350

DJ104C

Km 0+000 -4+290

•,290

DJ104D

Km 0+000 -2 + 000

2,000

Total

>,640

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DJ105 A

Km 81+393 -82+293

Rupea

0,900

Total

0,900

DJ 112 H

Km 0+000 -3+500

Zămești

3,500

Total

3,500

DJ104 A

Km 45+000 -45+850

Victoria

0,850

DJ105 C

Km 6+300 -8+731

2,431

Total

3,281

TOTAL INTRAVILAN

34,611

TOTAL GENERAL

856,119Compartiment coordonare, programare, administrare drumuri


Consilier Liviu CAPȘA