Hotărârea nr. 212/2009

Hotărârea.nr.212 - privind aprobarea modificării Listei de investiţii, pe anul 2009, la Cap. 84.07- „Transporturi”

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul JudețeanCod F-16


HOTĂRÂREA NR.212

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea modificării Listei de investiții, pe anul 2009, la Cap. 84.07-„ Transporturi”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 septembrie 2009;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 7609/21.09.2009, întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune includerea în lista de investiții, pe anul 2009, la Cap. 84.07- „Transporturi” - Cheltuieli de Capital - a Lucrării „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică DJ 104D km 0+000-0+932”, urmând ca finanțarea să se asigure din împrumutul intern Eximbank, prin diminuarea cu suma de 1.772.623,83 lei, de la obiectivul „Reabilitare DJ 104J Calbor - Boholț, km 27+476-31+723, zona I - Țara Făgărașului” și majorarea cu aceeași sumă la poziția nou introdusă;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l și 8;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit.”a” și alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin. (3) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea Listei de investiții, pe anul 2009, prin includerea la Cap. 84.07- „Transporturi” - Cheltuieli de Capital - a Lucrării „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică DJ 104D km 0+000-0+932”, urmând ca finanțarea să se asigure din împrumutul intern Eximbank, prin diminuarea cu suma de 1.772.623,83 lei, de la obiectivul „Reabilitare DJ 104J Calbor - Boholț, km 27+476-31+723, zona I - Țara Făgărașului” și majorarea cu aceeași sumă la poziția nou introdusă.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri, precum și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău