Hotărârea nr. 211/2009

Hotărârea.nr.211 - privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 211

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 septembrie 2009;

Analizând referatul nr. 6611/17.09.2009 întocmit de către Direcția Coordonare. Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, ca urmare a transformării posturilor ocupate de funcționarii publici și personalul contractual, care au absolvit studii superioare în specialitatea în care își desfășoară activitatea:

Luând în considerare avizul A.N.F.P. nr. 1903779/04.09.2009, pentru promovarea în clasă a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile legale în acest sens și care au absolvit examenul de promovare, organizat la nivelul Consiliului Județean Brașov, se propune transformarea a 4 funcții publice de execuție;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.8 - sport, turism, tineret și protecția mediului și probleme ecologice;

Ținând cont de prevederile art. 7, alin.(2) din O.G.R. nr. 10/2008, precum și de adeverințele de absolvire prezentate, se propune, în vederea promovării personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Brașov, transformarea a 2 posturi de referent, treapta profesională IA, în inspector de specialitate, grad profesional I;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (2) din O.G.R. nr. 6/2007, aprobată prin Legea nr.232/2007, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 7 alin.(2) din O.G.R. nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008, dispozițiile art. 91 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, asigură aducerea2a îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDIN Aristotel Căi


cuContrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău
1

3 lAaministraior puduc    i

Total funcții nublice

176

304.044

4 £

Secretar

S

1

4.075

5

danaaer Public

S

irincipal

2

1

2.872

Funcții

publice de conducere

21

57.682

6

Vhitect sef

Consilier

S

I

superior

1

1

3.422

7

Director executiv

Donsilier

S

I

superior

1

4

13.248

8

Director executiv

Consilier juridic

S

I

superior

1

1

2.880

9

Director exec adjunct

Donsilier

S

I

superior

1

2

5.780

10

Sef serviciu

Donsilier

S

I

superior

1

10

24.960

11

Sef serviciu

Consilier juridic

S

1

superior

1

2

4.992

12

Sef birou

Auditor

S

1

superior

1

1

2.400

Funcți

publice de execuție

153

239.415

13

Consilier

S

1

superior

1

57

118.063

14

Consilier

s

1

superior

2

5

8.605

15

Consilier

s

1

superior

3

6

9.360

16

Consilier

s

1

principal

1

9

12.573

17

Consilier

s

1

principal

2

4

5.024

18

Consilier

s

1

principal

3

7

8.141

19

Consilier

s

1

asistent

1

8

8.376

20

Consilier

s

1

asistent

2

8

7.824

21

Consilier

s

1

asistent

3

9

8.172

22

Consilier

s

1

debutant

2

1.398

23

Auditor

s

1

superior

1

5

9.600

24

Consilier juridic

s

1

superior

1

8

15.360

25

Consilier juridic

s

1

superior

3

1

1.560

26

Consilier juridic

s

1

principal

1

1

1.397

Consilier juridic

s

1

asistent

2

1

978

27

Consilier juridic

s

1

asistent

3

3

2.724

28

Referent de specialitate

SSD

II

superior

1

2

3.298

29

Referent de specialitate

SSD

II

superior

3

1

1.203

30

Referent

M

III

superior

1

11

11.594

31

Referent

M

III

superior

2

2

1.822

32

Referent

M

III

superior

3

2

1.596

33

Referent

M

III

principal

1

1

747

Posturi in regim contractual

69

91.348

34

Sef birou

Consilier

S

IA

1

2.053

35

Consilier

s

IA

14

38.539

36

Inspector de specialitate

s

1

5

7.615

37

Inspector de specialitate

s

II

2

2.760

38

Inspector de specialitate

s

IV

8

8.880

39

Referent

SSD

IA

1

1.523

40

Referent

SSD

III

1

1.007

41

Referent

M

IA

4

3.556

42

Secretar

M. G

1

4

2.976

43

Secretar

M, G

II

1

679

44

Casier

M

1

1

829

45

Arhivar

M

1

1

810

46

Magaziner

G

II

1

744

47

Șofer

6

5.598

48

Telefonista (munc.calif)

III

3

2.376

49

Legator manual(munc.calif.)

III

1

792

50

Funcționar

M

1

1

810

51

îngrijitor

1

5

3 375

52

Paznic

1

4

2.700

53

Portar

1

2

1 350

54

Electromecanic (munc.calif.)

III

1

792

55

Muncitor calificat

III

2

1 584

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE

246

400.392

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

249

417.685