Hotărârea nr. 210/2009

Hotărârea.nr.210 - privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, încheiate de unităţile sanitare publice de interes judeţean, pentru spaţiile aparţinând domeniului public al judeţului, precum şi a contractelor de concesiune încheiate de judeţul Braşov pentru spaţiile din domeniul public din cadrul Policlinicilor Stomatologice Diaconu Coresi şi Cometei, până la data de 31 decembrie 2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro
Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 210

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, încheiate de unitățile sanitare publice de interes județean, pentru spațiile aparținând domeniului public al județului, precum și a contractelor de concesiune încheiate de județul Brașov pentru spațiile din domeniul public din cadrul Policlinicilor Stomatologice Diaconu Coresi și Cometei, până la data de 31 decembrie 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 23 septembrie 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 4116/25.05.2009 cu privire la aprobarea prelungirii, până la data de 31 decembrie 2009, a contractelor de închiriere, încheiate de unitățile sanitare publice de interes județean, pentru spațiile aparținând domeniului public al județului, precum și a contractelor de concesiune încheiate de județul Brașov pentru spațiile din domeniul public din cadrul Policlinicilor Stomatologice Diaconu Coresi și Cometei și care au expirat la data de 31.03.2009, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 196/16.12.2008;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 5 - pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, repectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „c” și alin.(4), lit. „a” și (b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 2009, a contractelor de închiriere încheiate de unitățile sanitare publice de interes județean, pentru spațiile aparținând domeniului public al județului, precum și a contractelor de concesiune încheiate de județul Brașov pentru spațiile din domeniul public din cadrul Policlinicilor Stomatologice Diaconu Coresi și Cometei.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei p£ală și Direcția Economică.

hotărâri prin Direcția Administrație

/

h/PREȘEDINTE Aristotel Căncescu


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău