Hotărârea nr. 21/2009

privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov

Cod F-16


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

HOTĂRÂREA NR. 21

din data de 13.02.2009

- privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13.02.2009;

Analizând referatul nr. 454/19.01.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. II din Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 213/1998, aprobate prin HGR nr.548/1999 și art. 91 alin. (1), lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, în următoarea componență:

-Președintele Consiliului Județean Brașov

-Administrator public

-Director executiv, Direcția Economică -Arhitectul șef al județului Brașov -Director executiv, Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului -Secretarul județului Brașov

-Director executiv, Direcția Administrație Publică Locală

-Director executiv adjunct, Direcția Economică

-Consilier, Compartimentul Patrimoniu


Președinte: -Aristotel Căncescu

Membrii:    -Radu Petru Ispas

-Aurelia Popescu -Mihai Sârbu -Emil Cirica

Secretariat: -Mariana Tihărău -Claudia Tamaș

-Ana Motoc

-Maria Mitarcă

Art.2. - Hotărârea nr. 396 din data de 2 octombrie 2007 a Consiliului Județean Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

/ PREȘEDINTE, Aristptșl Căncescu

Contrasemnează, SECRETAR, Mariană Tihărău