Hotărârea nr. 209/2009

Hotărârea.nr.209 - privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafaţă de 1.619,64 mp, situat în Poiana Braşov, ocupat în prezent de parcarea auto de la intersecţia Hotel Alpin – Complex Favorit şi drumul de acces în parcare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: O2GB-4I0777

Fax: 0268-47557B

E-rnail:oHice3judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.209

din data de 23.09.2009

privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafață de 1.619,64 mp, situat în Poiana Brașov, ocupat în prezent de parcarea auto de la intersecția Hotel Alpin -Complex Favorit și drumul de acces în parcare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.09.2009

Analizând referatul nr.4141/12.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului în suprafață de 1.619,64 mp situat în Poiana Brașov, înscris în CF nr.21796 Brașov, nr.top. 14214/2, proprietatea numirilor Anghel Victoria, Anghel Cristian și Anghel Valentin Ovidiu, ocupat în prezent de parcarea auto de la intersecția Hotel Alpin - Complex Favorit și drumul de acces în parcare;

Văzând avizul formulat de Comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 7 și 9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și art.4 și 6 din HG nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

A

In temeiul art. 103 alin.(2) și art. 109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafață de 1.619,64 mp situat în Poiana Brașov, înscris în CF nr.21796 Brașov, nr.top. 14214/2, proprietatea numiților Anghel Victoria, Anghel Cristian și Anghel Valentin Ovidiu, ocupat în prezent de parcarea auto de la intersecția Hotel Alpin - Complex Favorit și drumul de acces în parcare.

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile va avea următoarea componență:

Președinte Kovacs Attila            vicepreședinte Consiliul Județean

Membri


Sârbu Mihai


Brașov arhitectul șef al județului Brașov

Voinea Radu

șef Serviciu Autorizații Avize din cadrul Consiliului Județean Brașov

Gabor Adrian

viceprimar municipiul Brașov

Sandor Miclos Gantz

viceprimar municipiul Brașov

Marilena Manolache

arhitect șef al municipiului Brașov

Art.2. - Secretariatul Comisiei constituită la art. 1 va fi asigurat de reprezentanți ai Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Consiliului Județean Brașov, desemnați în acest sens.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău