Hotărârea nr. 208/2009

Hotărârea.nr.208 - privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafaţă de 460 mp, reprezentând un procent de 16,43% din suprafaţa de 2800 mp, înscris în CF nr.1997(1402) Baciu, nr.top. 1364/1/a, afectat de obiectivul de investiţii „Ocolitoarea Municipiului Braşov – Pasaj superior Dârste”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Toi.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office|Șjudbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.208

din data de 23.09.2009

privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafață de 460 mp, reprezentând un procent de 16,43% din suprafața de 2800 mp, înscris în CF nr. 1997(1402) Baciu, nr.top. 1364/1/a, afectat de obiectivul de investiții „Ocolitoarea Municipiului Brașov -Pasaj superior Dârste”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.09.2009

Analizând referatul nr.4265/12.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului înscris în CF nr. 1997(1402) Baciu, nr.top. 1364/1/a, în suprafață de 460 mp, reprezentând un procent de 16,43% din suprafața de 2800 mp, proprietar Vankay Ladislau, afectat de obiectivul de investiții „Ocolitoarea Municipiului Brașov - Pasaj superior Dârste”;

Având în vedere dispozițiile art. 7 și 9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și art.3, 4 și 6 din HG nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

Ținând cont de avizul formulat de Comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 103 alin.(2) și art. 109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului înscris în CF nr. 1997(1402) Baciu, nr.top. 1364/1/a, în suprafață de 460 mp, reprezentând un procent de 16,43% din suprafața de 2800 mp, proprietar Vankay Ladislau, afectat de obiectivul de investiții „Ocolitoarea Municipiului Brașov - Pasaj superior Dârste”.

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile va avea următoarea componență:

Președinte Kovacs Attila            vicepreședinte Consiliul Județean

Membri


Sârbu Mihai


Brașov arhitectul șef al județului Brașov

Voinea Radu

Jonas Andras

Dragoș Manoilă

Lața Vasile

Gheorghiță Mutu Petre Stoea Gheorghe


șef Serviciu Autorizații Avize din cadrul Consiliului Județean Brașov viceprimar municipiul Săcele arhitect șef al municipiului Săcele consilier Consiliul Local al Municipiului Săcele consilier Consiliul Local al Municipiului Săcele consilier Consiliul Local al Municipiului Săcele

Art.2. - Secretariatul Comisiei constituită la art. 1 va fi asigurat de reprezentanți ai Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Consiliului Județean Brașov, desemnați în acest sens.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău