Hotărârea nr. 207/2009

Hotărârea.nr.207 - privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafaţă de 91,60 mp, situat în municipiul Braşov str. Fanionului nr.15, înscris în CF nr.21147 Braşov cu nr.top. 8622/2/3/b, 8623/2/3/b, 8624/2/3/b totul /2, nr cadastral 3942, în vederea amenajării unui drum de acces în zonă

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.207

din data de 23.09.2009

privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafață de 91,60 mp, situat în municipiul Brașov str. Fanionului nr.15, înscris în CF nr.21147 Brașov cu nr.top. 8622/2/3/b, 8623/2/3/b, 8624/2/3/b totul /2, nr cadastral 3942, în vederea amenajării unui drum de acces în zonă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.09.2009

Analizând referatul nr.4135/12.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului în suprafață de 91,60 mp, situat în municipiul Brașov str. Fanionului nr.15, înscris în CF nr.21147 Brașov cu nr.top. 8622/2/3/b, 8623/2/3/b, 8624/2/3/b totul /2, nr cadastral 3942, proprietatea numiților Pescăruș Ioan și Pescăruș Maria, în vederea amenajării unui drum de acces în zonă;

Având în vedere dispozițiile art.7 și 9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și art.3, 4 și 6 din HG nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

Ținând cont de avizul formulat de Comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.103 alin.(2) și art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului situat însuprafață de 91,60 mp, situat în municipiul Brașov str. Fanionului nr.15, înscris în CF nr.21147 Brașov cu nr.top. 8622/2/3/b, 8623/2/3/b, 8624/2/3/b totul /2, nr cadastral 3942, proprietatea numiților Pescăruș Ioan și Pescăruș Maria, în vederea amenajării unui drum de acces în zonă.

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile va avea următoarea componență:

Președinte Kovacs Attila            vicepreședinte Consiliul Județean

Membri


Sârbu Mihai


Brașov arhitectul șef al județului Brașov

Voinea Radu


șef Serviciu Autorizații Avize din cadrul Consiliului Județean Brașov


Gabor Adrian Sandor Miclos Gantz Marilena Manolache


viceprimar municipiul Brașov viceprimar municipiul Brașov arhitect șef al municipiului Brașov


Art.2. - Secretariatul Comisiei constituită la art.l va fi asigurat de reprezentanți ai Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Consiliului Județean Brașov, desemnați în acest sens.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.


PREȘEDINTE Aristotel Căncesc
Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău