Hotărârea nr. 206/2009

Hotărârea.nr.206 - privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafaţă de 38 mp, situat în municipiul Braşov, Piaţa Teatrului f.n., înscris în CF nr.104249 Braşov, cu nr.top.6539, ocupat în prezent de parcarea auto.

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-mail:of(ice@jodbrasov.ro


Cod F-16
HOTĂRÂREA NR.206

din data de 23.09.2009

privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafață de 38 mp, situat în municipiul Brașov, Piața Teatrului f.n., înscris în CF nr. 104249 Brașov, cu nr.top.6539, ocupat în prezent de parcarea auto

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.09.2009

Analizând referatul nr.4739/12.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului în suprafață de 38 mp, situat în municipiul Brașov, Piața Teatrului f.n., înscris în CF nr. 104249 Brașov, cu nr.top.6539, proprietatea numiților Papp Ioan (cu cota de 15/40), Wolf Matei (cu cota de 10/40) și Moldovan Maria (cu cota de 15/40), ocupat în prezent de parcarea auto;

Având în vedere dispozițiile art. 7 și 9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și art.3, 4 și 6 din HG nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

Ținând cont de avizul formulat de Comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 103 alin.(2) și art. 109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafață de 38 mp, situat în municipiul Brașov, Piața Teatrului f.n., înscris în CF nr. 104249 Brașov, cu nr.top.6539, proprietatea numiților Papp Ioan (cu cota de 15/40), Wolf Matei (cu cota de 10/40) și Moldovan Maria (cu cota de 15/40), ocupat în prezent de parcarea auto.

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile va avea următoarea componență:

Președinte    Kovacs Attila

Membri      Sârbu Mihai

Voinea Radu


vicepreședinte Consiliul Județean

Brașov

arhitectul șef al județului Brașov șef Serviciu Autorizații Avize din cadrul Consiliului Județean Brașov

Gabor Adrian

Sandor Miclos Gantz Mari lena Manolache


viceprimar municipiul Brașov viceprimar municipiul Brașov arhitect șef al municipiului Brașov

Art.2. - Secretariatul Comisiei constituită la art. 1 va fi asigurat de reprezentanți ai Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Consiliului Județean Brașov, desemnați în acest sens.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.
Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău