Hotărârea nr. 205/2009

Hotărârea.nr.205 - privind aprobarea contractării unei finanţării rambursabile interne/ externe în valoare de 10.000.000 euro respectiv 43.000.000 lei, (la un curs estimat de 4,3 lei) pentru realizarea unor lucrări de investiţii în judeţul Braşov


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-maikofficelî'judbrasDv.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.205

din 23.09.2009

- privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 10.000.000 euro respectiv 43.000.000 lei, (la un curs estimat de 4,3 lei) pentru realizarea unor lucrări de investiții în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.09.2009

In temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.b și alin. (3) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 104 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

Luând act de:

  • a) referatul de aprobare prezentat de către Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. Ad7682/22.09.2009;

  • b) raportul compartimentului de resort din cadrul Direcției de Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului al Consiliului Județean Brașov , înregistrat sub nr. 7682/22.09.2009 ;

  • c) raportul comisiei de specialitate a consiliului județean,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico - economică a fost aprobată prin Hotărârile nr.471/2007, 169/2008, 107/2009, 113/2009 ale Consiliului Județean Brașov;

Consiliul Județean Brașov adoptă prezenta hotărâre

Art.l. - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 10.000.000 euro respectiv 43.000.000 lei, (la un curs estimat de 4,3 lei ) pentru realizarea unor lucrări de investiții în județul Brașov, cu o maturitate de 23 ani.

Art. 2. - Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, prevăzute în anexele nr. 1 și nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Din bugetul Județului Brașov se asigură integral plata:

  • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

w b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Județului Brașov următoarele date:

  • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

  • b) valoarea finanțării rambursabile contractate;

  • c) gradul de îndatorare a Județului Brașov;

  • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

  • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

w f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege și prefectului județului Brașov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Brașov, precum și pe pagina de internet www.judbrasov.ro.Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII NECESARE A FI FINANȚATE DIN ÎMPRUMUT INTERN - EXIMB ANK

Aristotel


CESCU


Nr. ort.

Obiectiv de investiții

Valoare

Aprobare

2

Modernizarea DJ 104 J și DJ 104

D

5.383.965,00

HCJnr. 113/2009

3

Modernizare DJ 102 G Victoria-Viștea-Viștișoara-Stațiunea Sâmbăta

11.356.435,00

HCJ nr. 107/2009

TOTAL

16.740.400,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PREȘEDINTE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII NECESARE A FI FINANȚATE DIN ÎMPRUMUT INTERN - BCR

Nr. crt.

Obiectiv de investiții

Valoare

Aprobare

1

Complex Agrement TAMPA

8.580.640,00

HCJ nr. 169/16.12.2008

2

Cetatea Făgăraș

3.974.660,00

HCJ nr. 471/20.12.2007

TOTAL

12.555.300,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PREȘEDINTE /

Aristotel cWgESCU