Hotărârea nr. 204/2009

Hotărârea.nr.204 - privind aprobarea constituirii unei comisii speciale de analiză şi verificare a aspectelor descrise în Interpelarea formulată de un grup de consilieri judeţeni

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16



E-mail:office@judbrasov.ro



HOTĂRÂREA NR. 204

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea constituirii unei comisii speciale de analiză și verificare a aspectelor descrise în Interpelarea formulată de un grup de consilieri județeni

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 23 septembrie 2009;

Analizând Interpelarea formulată de domnii consilieri județeni Danu Aurelian Leonard, Marcu Ion și Trifan Nicolae, înregistrată sub nr. 7552/17.09.2009, privind executarea lucrărilor de reabilitare și restaurare efectuate în ultimii ani la turnurile și zidurile de fortificații situate în zona centrală a municipiului Brașov;

Ținând cont de propunerea domnului președinte Aristotel Căncescu privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a aspectelor descrise în Interpelarea formulată de grupul de consilieri județeni PD-L, comisie formată din 6 membri;

Luând în considerare propunerile formulate de către domnii consilieri județeni Coman Claudiu și Duțu Gheorghe, precum și de discuțiile și propunerile formulate în plen;

Având în vedere dispozițiile art. 152 din Regulamentul de Organizare și funcționare a Consiliului Județean Brașov, art. 54, alin.(7) și art. 98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l,- Se aprobă constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a aspectelor descrise în Interpelarea formulată de grupul de consilieri județeni PD-L, înregistrată sub nr. 7552/17.09.2009, comisie formată din 6 membri.

Art.2,- Comisia specială de analiză și verificare a aspectelor inserate în Interpelarea formulată de grupul de consilieri județeni PD-L, va avea următoarea componență:

Președinte:   Danu Aurelian Leonard - consilier județean

Membri:      Marcu Ion - consilier județean

Trifan Nicolae - consilier județean

Maxim Adrian - consilier județean Kovacs Attila - vicepreședintele Consiliului Județean Brașov Taraș Răzvan Ioan - consilier județean

Art.3.- Comisia specială constituită la articolul precedent va prezenta plenului raportul privind rezultatul analizei și verificării aspectelor descrise în Interpelare, până la data de 20 noiembrie 2009.



Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău