Hotărârea nr. 203/2009

Hotărârea.nr.203 - privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26.08.2009


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.203

din data de 23.09.2009

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.08.2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.09.2009;

Analizând procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.08.2009;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:


Art.unic. - Se aprobă procesul - verbal al Județean Brașov, din data de 26.08.2009.

ședinței ordinare a ConsiliuluiContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F - 17

PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov ținută în data de 26 august 2oo9

Domnul președinte Căncescu Aristotel constată că din cei

35 de consilieri județeni, lipsesc motivat, urcătorii: Dl.Coman C, dl.Geman M, dKTaraș R, dl.Draghlci G, Epure S, Saranflceanu Gh.

La lucrările ședinței de astăzi participă secretarul județului, d-na Tlhărău Mariana.

Dl.Cănce sc u

Stimați colegii Declar deschisă ședința ordinara de azi,

26 august 2ooȘ, ședință care la ordinea de zi are 24 de puncte și la Diverse - 15 puncte, jDacă sînt observații la ordinea de zi?

Dl.Veș te a

In ceea ce privește ordinea de zi, la Diverse aș solicita amînarea unor puncte din ordinea de zl. Noi am încercat sa avem o ședință de comisie la ora 14,oo ca să trecem în revistă toate materialele, dar pînă la ora 16,oo nu am primit aceste materiale șl nici avizele de la comisii nu au apărut. Solicit amînarea punctului 5 - pentru că materialele au fost date ieri și nu am putut să le s tud iem.

Dl.Căncesc u

Sînt de acord să fie amînat punctul 5 .

Dl.Veștea

De asemenea, solicit amînarea punctului 6 pentru că nu am avut materialele; punctul 8 solicit să fie amînat tot pentru lipsă d materiale. Este ceva urgent?

D-na Tlhărău

Este o finanțare șl să fim de acord sa fie lăsat pe ordinea de zlo

Dl.Veștea

Propun, de asemenea, amînarea punctului 11, a punctului 9 din ordinea de zl.

Dl.Căncescu

Vă pot spune oă un coleg de la dv. dorește să-ml facă un dosgr penala

Dl.Veștea

Doresc, de asemenea, aminarea șl punctului 13 din ordinea de zi.

Dl.Cănce seu

De acord șl cu aminarea acestui punct, care va fi inclus în punctul 1.

D-na Secară

Domnule președinte! Vă rog să aceptațl ca procesul-verbal din I.o7.2oo9 pagina 9 * unde am avut intervenția privind evaluarea terenului, să fie sesoris pentru că, probabil, m-am exprimat prea tehnic și doamna nu a putut înțelege ceea ce scrie acolo, pentru că puse cap la cap, mie îmi este rușine de ceea ce scrie.

Dl.Căncescu

Vă rog să reascultați înregistrarea șl să corectați cu transpunerea înregistrării.

D-na Secară

Trebuie scrie în așa fel ca să se înțeleagă textul® Dl.Ungureanu

Punctul 8 rămîne pe ordinea de zi.

Dl.linaș

Am o propunere - declasare^ D.J. Io4 din drum județean în drum comunali Mindta - Toderlța -

Dl.Gr apă

Aș propune colaborarea C.J. cu Asociația rromllor din

T.Făgărașului și sprijinirea acestora cu suma de 2o.ooo RON printr-i program de infuziunea*

Dl.Cănoescu

Propun să amînăm acest punct. Supun votuluidv. cu amendamentul care a fost prezentat; pt-3o.

- Punctul 1 - Proiect de hotărîre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a C.J. din 29.o5.2oo9 - Supun votului dv - pt-28«

 • - Punctul 2 - Proiect de hotărîre privind aprobarea proce-suluișverbal al ședinței ordinare a C.J. din I.o7.2oo9.

Supun votului dv. cu amendamentul d-nei Secară - vă rog să votați - pt-27, abț-l<»

 • - Punctul 3 - Proiect de hotărîre privind avizarea favorabilă a externalizăr11 Laboratorului clinic de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstretică-Gnecologie Bv - Discuții?

Dl.Veștea

Dar ne lipsește din material studiul de fezabilitate și condițiile de închiriere. Dacă citiți șl din avizul juridic se spune

•//.

ca în Conformitate cu pct.7, în coformitate cu Ordinul Ministrului din 2oo6 - trebuie să avem studiul de fezabilitate din care să rezul eficiența economică și condițiile de închiriere și utilizare a spațiului respectiv»,

D-na Tiharău

Spațiul în care se află laboratorul de analize este în partea de Maternitate care a fost revendicată de Biserica Evanghelică. Există și studiul de fezabilitate,iar nouă ni se cere un aviz de principiu privind discuția pe care o sa o purtăm cu. proprietarul de drept Biserica Evanghelică. Nu știu ceea ce se va întîmpla.

DlcUngureanu

Oine a studiat în comisie materialul, a văzut ca este foarte bine constituit. Atîta timp cît medicii șl C.A. au votat acest lucru cred cădește bine să înceapă această procedură. Laborator ul,practic, este ineficient. Nu se mal pot cumpăra nici utilaje și cea mai bună soluție este externalizarea laboratorului de analize medicale.

Dl.Veștea

Am citit și eu referatul și ei spun că aparatura este foarte veche. Poate ne gîndim să cumpărăm noi aparatura necesară.

Dl.dr.Ionel

In Occident toate serviciile conexe actului medical sînt externalizate. Susțin această propunere ca acest procedeu sa înceapi și la noi.

Dl.Danu

Solicit necesitatea existenței unui studiu de fezabilitate și trebuie să ținem cont de acest lucru. Eu propun amînarea acestui pentru că nu avem nici un fel de strategie.

Dl.Căncescu

înțeleg că exista un studiu de fezabilitate și nu sînt de acord ca să amînam un punct așa de important.

Dl.Danu

Nu văd de ce nu a fost prezentat în comisii dacă este așa de important.

Dl.Căncescu

Nu ați văzut dv. că există acest studiu de fezabilitate. Este dreptul dv. ca și consilier județean să vă spuneți punctul de vedere, dar eu nu pot sa amîn acest punct. Vă propun formarea unei comisii din care să faceți parte și dv. și dl.Veștea.Dacă aveți cea mai mica suspiciune legată de acest punct, vă rog să spuneți.

Propun ca să votăm acest punct.

•//.

Dl. G-r apă

Există o neclaritate procedurală. Eu am văzut acest studiu de fezabilitate și am semnat. Ce trebuie să facem? Sînt avizele de la comisiile 5 șl 7. Poate să intre pe ordinea de zi și nu poate fi acoeptat în plen? Să facem o comisie care să analizeze acest punct.

Dl.Cănce sc u

Sînt de acord cu formarea acestei comisii.

Dl.Ve ștea

Să votăm cu condiția sa ni se pună la dispoziție ceea ce am cer ut.

Dl .Cănce sc u

Propun să facă parte din comisie amîndoi. Supun votului dv. acest punct - pt-3o.

 • - Punctul 4 - Proiect de hotărîre privind aprobarea suplimentării bugetului fondurilor externe nerambursabile cu 74,75 mii lei, reprezentînd valoarea proiectului ”0 vacanță de poveste” - pt-29.

 • - Punctul 5 - Proiect de hotărîre privind aprobarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Med ico-Socială Sînpetru pe 2oo9.Discuții?

Dl.Ungureanu

Este a 4-a oară cînd intră pe ordinea de zi acest punct.

Datorită faptului că, conducerea spitalului nu dorește să ne pună Îs dispoziție veniturile realizate de salariați, acest subiect se tot amină în ultimul an.

Dl.Cănoe seu

Propun sa se amîne acest punct și să intre a 5-a oară pe ordinea de zi. Supun votului dv. amînarea acestui punct- pt-19; împ-lo. Deci, s-a votat amînarea lui.

- Punctul 6 - Proiect de hotărîre privind aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii pe 2oo9-2olo.

Dl.Aranyoși

Propun ca să votăm acest punct din ordinea de zi.

Dl.Cănceseu

Sînt de acord ca să rămînă pe ordinea de zi și sa-1 votăm. Dl.Ve ștea

Dacă noi am putea să dăm mal mulți bani și ei ar putea să mențină tarifele mai mici.

Dl.Cănoescu

Să ne spuneți și sursa de finanțare.

D-na Secară

Am avut un amendament privind cele 5 burse pe care l-am

• //.

depus în 27.o7.a.c.și vă rog ca sa votăm acest amendament pentru că în ședința trecută nu s-a votat.

Dl.Ochi

S-a actualizat cu indicele de inflație de la la 17%.

Dl.Aranyoși

Am rugămintea la c.j. de la PD4-L să luăm cuvântul, așa cum s-a stabilit 1-2-3 cri, pentru că altfel stăm aici și pierdem vremea

Propun amînarea celor spuse de d-na Secară. Trebuie făcută o analiză economică și trebuie trecut materialul prin comisia de cultură și avizat de aceasta.

D-na Secară

Este o propunere noua, fiind vorba de 25oo lei suflcienți pentru aceste 5 burse. Acest amendament a fost înregistrat; nu a intrat în comisia de cultură, dar nu trebuie să lezeze acest lucru. Școala trebuie să știe pentru ce se face selecția.

Dl.Căncescu

Vă rog, d-na Tihărău să introduceți în procedură de urgență în comisie această propunere, ca apoi să intre în ședința viitoarw de plen. Sînt de acord cu dl.Aranyoși și să votăm indexarea acestor tarife.

Dl.Veștea

Avînd în vedere că această solicitare a depășit 3o de zile nu am primit încă nici un răspuns. Sînt convins de ceea ce spuneți, dar să înțelegeți că noi sîntem în opoziție șl este singurul moment în care putem vorbi, să punem întrebări și sa solicităm răspunsuri.

Dl.Căncescu

Vă apreciem pentru acest lucru.

Dl.Ungureanu

Din punct de vedere juridic se poate vota, dar amendamentul d-nei Secară este supus modificării de plen și trebuie discutat în comisii.

Dl,Mar cu

Nu-mi dau seama cum am devenit atît de puturoși și ce ne tot ridicăm poalele, pentru ca aici se votează pe interese. Nu văd de ce ne mai cereți părerea, fiindcă oricum votați cum vreți, că aveți majoritatea. Sîntem de la un partid pe care nu-1 suportați, dar măca: nu ne mai ironizați.

Dl.Căncescu

Dar nu vă ironizez deloc.

Dl.Mar cu

Chiar dacă aveți ceva de spus, trebuie sa ne și suportați.

•//■

Dl.Canoe seu

Nu vedeți că va suport, ba chiar am învățat să respect legea și să fac totul ca la carte, ca să nu mă mai reclamați tot timpul. Mi-ați pregătit ceva și eu nu știu?

Dl.Mar cu

Dae, veți avea surprize.

Dl.Căncescu

Noi am greșit, mi-ara asumat răspunderea și vom discuta și în ședința viitoare.

DleMarc u

.Aceste materiale de la Diverse le-am primit acum și multe puncte nu au trecut pe la comisii. Doresc să arătați aceste material

Dl,Căncescu

■Aceste materiale au fost la oomisii și nu le-am publicat pentru că erau pe Internet.

Dl.Mar c u

De ce nu au fost trecute pe ordinea de zi? De ce nu au fost publicate cu 5 zile înainte? Va rog sa ne răspundeți.

Dl.Căncescu

Dacă vreți alte explicații, nu vă răspund.

Dl.Maxim

Să vă spun cum se întîmpla în Consilial Local Bv -dacă vrei sa iei cuvîntul, pentru ca eu reprezint C.J. în C.L. de cîte ori am ridicat mina, nu mi s-a dat voie sa iau cuvîntul. Noi va ascultăm pe dv. de cîte ori doriți să luați cuvîntul. Cred că fiecai trebuie sa se uite în curtea lui, nu în curtea celuilalt.

Dl.Căncescu

Cred ca votul decide.

D-na Secară

Materialul este din 5.o7.2oo9 - cred că vina nu este decît a executivului.

Dl.Aranyoșl

Bursele se dau după rezultatele obținute în primul semestr Nimeni nu are nimic împotriva acestor burse. Dar pîna la începutul anului școlar este timp să se aprobe aceste burse.

Dl.Căncescu

Supun votului dv. punctul 6 - pt-29.

Supun votului dv. amendamentul d-nei Secară - pt-14, împ-lo, abț-5. Deci, s-a respins această propunere.

- Punctul 7 - Proiect de hotărîre privind aprobarea PIDU pentru PC Brașov și Aria de Influență, prezentat de Agenția Metropolitană Bv - Discuții?

DleMaxlm

Cînd am amînat acest proiect, am fost acuzat că nu a fost discutat în comisiile de specialitate. Colegii au primit o adresă prin care s-a constatat ca există niște lacune în material. Propun ca executivul să ia în calcul recomandările făcute de minister și să completeze cu documentele necesare, precum și constituirea unei comisii care sa discute fiecare punct al planului cu cei de la Agenția Metropolitană. Bv.

Dl.Ungurean u

In material se spune sa fim de acord sa se construiască parcări în parcurile din centrul Brașovului» Cum să faci parcare sub Parcul Tltulescu? Cel de la Agenția Metropolitană nu știu oă trebuie să mărim zona de aer verde? Nu putem fi de acord cu distrugerea parcurilor din centrul Brașovului,

Dl.Veștea

Dar s-a dat răspunsul.

Dl.Cancescu

Dar nu v-a întrebat nimeni nimic.

Dl.Ve ștea

Se pot construi și parcări subterane.

Dl.Cănoe sc u

Toate lucrările s-au făcut farăaacordul nostru sau al Comisie de Monumente, A fost scoasă piatra cubică din centrul Istoric. Nu o sa fiu de acord să fie mutilat acum Parcul Tltuleacu.Voi fi Botorog 2 daca se va intra cu buldozerele în acest parc. Sînt de acord să Intram în acest plan de dezvoltare, dar sa se facă totul prin negociere. Nu avem un "tătuc” al Brașovului. Primarul Brașovului a ținut niște nemți la ușă, fiind o situație penibilă. Noi am vrut să facem la Brașov "Oktober Fest" și pe această temă am dorit să discutăm. Vă pot spune că primarul Nuremberg-ului este o personalitate deosebită. Sînt de acord și vă cer permisiunea ca să fie împuternici Executivul Județului să negocieze la sînge cu Primăria Brașov pentru Planul Integrat de Dezvoltare Urbană realizat de Agenția Metropolita Sînt de acord cu unele puncte, dar nu cu toate.

D1.Veștea

Pe de o parte, C.J. este      deja membru al Agenției Metro

politane Brașov , iar pe de altă parte, C.J. a participat la acțiunile organizate și întocmirea planului de dezvoltare, prin executivul acestuia» Legat de declarațiile dv. dl.Scripcaru este primarul ales al Brașovului prin vot, iar în rest totul reprezintă o declara^ politică.

• //.

D1 .• Ma r c u

Sînteți în echipă cu Botoiog? Pentru ca ați spus că veți fi un al 2-lea Botoiog. Sînteți .în echipă cu el? Da bine la C.J, să stea acolo. Dai unde este acum?

Dl.Căncesc u

Nu sînt în nici d echipă cu Botoiog și nu am fost niciodată de acoid, dai l-am găsit înti-o balta de sînge și l-am trimis Ia spital și am chiar și 2 martori în acest sens. L-am invitat la discuții și l-am sfătuit să renunțe la aceste acțiuni.

Dl.Danu

Dar agreați limbajul lui 3otorog0Este jignitor acest lucru . In loc sa discutăm despre acțiuni concrete, discutăm tot altceva.

Dl.Cănce sc u

Eu am încercat sa-1 fac să renunțe la aceste acțiuni. De asemenea, legat de acest punct, eu doresc să promovăm aceste proiecte la Agenția Metropolitană și dv.veți avea tot sprijinul nostru.

Dar, repet, trebuie împuternicit executivul să se discute acest plan și să-și dea acordul în acest sensa

Dl,Maxim

In adresa trimisă de conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale, sub semnătura ministrului V.Blage se solicita Primăriei Brașov să clarifice și sa reevalueze o serie din prevederile PID-uli Zonei Metropolitane.In aceste condiții, nu văd cum am putea aproba să aderăm la un proiect care trebuie refăcut.

Dl. Ve ștea

In primul rînd, Planul de dezvoltare urbană a suferit mai multe modificări. Nu este nimic extraordinar că apar șl discuții. Acesta poate fi modificat. C.J0 este deja membru în această asoclațî intercomunitară șl ați șb participat la majoritatea ședințelor noastre și puteți aduce și îmbunătățiri pentru că sînteți membru.

Dl .Cănce seu

Aici sînt 3 obiecții: 1. - legat de acest plan, va trebui i corectași după acele obiecții făcute de M.Public.; 2 - să fiți de acord sa votăm acest plan cu observațiile făcute; 3. - împuternicire executivului de a discuta cu Primăria - executivul - legat de parcaj din Parcul Titulescu.

DlcVeștea

Plenul poate să facă acest lucru șl nu executivul C.J. Dl.Căncescu

Să împuternicim executivul să negocieze acest plan, cu amendamentul ca în următoarea perioadă, o comisie formată din c,j« să analizeze punct cu punct acesta document și să dea aviz pentru -iecaie în Parte.

Va rog să votăm - culegem voturile - pt-21, împ-5.

- Punctul 8 - Proiect de hotărîre privind aprobarea modificării anexei 1 la Hotărîrea nr . 14/25 . o7.2o08 privind aprobarea compt nenței comisiilor de specialitate ale C.J.

Dl.Ve ște a '

Voi da citire procesului-verbal al comisiei 1. In data de 2o.o2.2oo9 d-na Minea nu era consilier județean. Cred că este o greșeală.

Dl.Căncescu

Vă rog sa corectați. Cu amendamentul d-lul Veștea de a se corecta această greșeală, supun votului dv - pt-26.

 • - Punctul 9 - Proiect de hotărîre privind aprobarea organigramei, statului de funcții șl a ROF ale Editurii ASTRA pentru anul 2oo9.

Propun să fie amînat acest punct pentru a se discuta la Diverse, punctul 1. Supun votului dv - pt-16, împ-7.

Dl.Veștea

Nu este 1/2 + 1. Cînd a fost votată o hotărîre cu 14 votur: pentru, a fost respinsă, nu s-a aprobat.

- Punctul lo - Proiect de hotărîre privind aprobarea organigramei, numărului de personal șl a ROF de la Canaan - Sercaia.

Dl.Vtea

De cînd intră în aplicare această hotărîre?

D-na Tihărău

Această hotărîre intră în aplicare cu data acestei ședințe sau cu altă data stabilită în C.J.

Dl.Veștea

Anul 2oo9 înseamnă și ianuarie 2oo9.

Dl.Cănce seu

Supun votului dv. acest punct - pt-3o.

 • - Punctul 11 - Proiect de hotărîre privind aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2oo9-2olo al Scolii de Arte și Meserii Bv -

Comisia de cultură a propus amînarea acestui punct.

Dl.Ar anyoșl

Este întocmit aiurea acest referat.

Dl.Cănceseu

Supun votului dv - pt-18, împ-lo, nu a v-1.

 • - Punctul 12 - Proiect de hotărîre privind trecerea din domeniul public în cel privat al județului a imobilelor din str.Prui dului 9 Bv și Timișul de Sus nr.46 - Discuții?

•// •

Dl. Ve ștea

Sa se facă referire și la cele 2 hotărîrl și la sentința noastră.

D-na Tihărău

De acord cu acest luciu.

Dl.Căncesou

Supun votului dv - pt-3o.

 • - Punctul 13 - Pioiect de hotărîre plivind acceptarea ofertei de donație făcută Muzeului de Artă Bv - supun votului dv - pt-3o.

 • - Punctul 14 - Proiect de hotărîre privind darea in administrare a imobilelor monumente istorice - Turnul Alb și Negru -

Dl,Ve ștea

Sîntem de acord cu darea in administrare, dar să respectăm legea, ca mod de administrare și de folosință. Nici in referat și nici în proiectul de hotărîre nu se spune ceea ce se dorește.

Dl.Cănce seu

Supun votului dv. cu modificătile cerute - pt-29.

- Punctul 15 - Proiect de hotărîre privind preluarea în domeniul public al jud.Bv și administrarea Muzeului de Artă a bunurili culturale mobile provenite din succesiunea vacantă rămasă de pe urm; defunctei Tarasov Z.Maria.

Dl.Aranyoși

Vă rog sa-mi permiteți ca înainte de votare să mulțumesc celor care au făcut ca această donație să ajungă a fi y acceptată d( G.J« și să mulțumesc că această donație ajunge la Muzeul de Artă; mulțumesc, de asemenea, executivului C.J. și Direcției de cultura.

Dl,Veștea

Sîntem în asentimentul colegiului nostru, dar să ne gîndii dacă putem face un act de mulțumire celor care ne-au donat și să le dăm un semn de recunoștință - poate pentru urmași.

Dl.Cănce seu

Supun votului dv. punctul 15 - pt-3o.

- Punctul 16 - Proiect de hotărîre privind aprobarea cooperării jud.Bv cu Clubul Sportiv Societatea de Patinaj și finanțarea cu 35.000 lei pentru susținerea activității secției de baschet feminin.

Dl.Ve ștea

Nu există aviiul de la Diieoția economică.

DloCrăciun

Avem bani prevăzuțl în bugetul comisiei de sport. Am disc tat și s-a votat în unanimitate pentru echipa de handbal fete.

.//.

Dl.Veștea

Dai trebuie sa facem reduceri de bani, sa vedem în ce măsură asigurăm finanțarea.

Dl.Marc u

Nu știu dac^ se duo banii pentru salariul antrenorului sau pentru președintele de secție. Așa scrie aici.

Dl, Cr ăci un

Nu este așa. Am găsit înțelegerea clubului ca să înființărp secția de baschet.

Dl.Aranyoși

Si eu suspin sportul - Afirmațiile d-lui Cănoescu și ale d-lui Crăciun, că există bani sint corecte. Dar la comisia de cultură -același buget - bani mai puțini. Insă acțiunile comisiei de cultură nu au fost finanțate. Ne-am făcut de cacao la acel festival care se desfășoară pe plan internațional. Poate ceva s-a plătit de C.J. dar diminuat cu      Atîta vreme cît pentru educație nu se respectă

bugetul comisiei pentru că nu sînt bani, poate se pot â da bani și s respectă pentru sport. Poate că vom face numai sport.

Dl.Căncescu

Nu doresc să fiți în pielea mea, cît de greu ne descurcăm.

De ex. la tenis am redus suma la un sfert din ceea ce trebuia să dări Supun votului dv - pt-22, abț-3, nu a v-1.

Este pentru prima dată cînd nu sîntem parteneri la Cerbul de Aur.

- Punctul 17 - Proiect de hotărîre privind aprobarea cooperării jud.Brașov cu Clubul Sportiv Dinamo-București - Discuții?

Dl.Ve ștea

Nu avem avizul Direcției economice.

Dl.Căncesc u

Am luat de la celălalt turneu de tenis ca să dăm aici.

Dl.Veștea

Să fim mai infojțnați. Nu putem trece anul viitor suma de la celălalt turneu, pentru/va fi un turneu de lo.000 EURO.

Dl.Cănoescu

Nu știu care va fi situația economică anul viitor. Poate că sînteți dv. mai informați.

Dl.Veștea

Noi vrem să susținem ca să se țină acest turneu.

Dl.Cr ăc iun

Trebuiau mai mulți bani, dar nu au venit la începutul anului ca să discutăm.

■//.

Dl.Căncescu

Supun votului dv - pt-27, abț-1, nu a v-1.

- Punctul 18 - Proiect de hotărire privind aprobarea cooperări jud.Bv cu Clubul de Turism Fg - Discuții?

Dl.Veștea

Nu există avizul Direcției economice. Cei care urmăresc acest proiect sa vadă daca nu există suprapunere cu celalalt proiect de 67 mii. - bani primiți de la Ivi.Tur ismului.

Dl.Maxim

Dacă tot spune că nu există avltul Direcției economice, nu știe din participarea la ședința de comisie că trebuie avizul de la c omlsie?

Dl.Căncescu

Supun votului dv - pt-28, nu a v-1.

 • - Punctul 19 - Proiect de hotărire privind aprobarea cooperării jud.Bv cu Asociația Club Sportiv Municipal Codlea - pt-26.

 • - Punctul -Proiect de hotărire privind aprobarea modificării nufărului de curse, In sensul reducerii unei curse -

Dl.Danu

M-am uitat peste material și lipsesc avizele de la primării respective. Avizul Primăriei Făgăraș să fie sub formă scrisă și nu sub formă unei simple ștampile. Solicit să vă prezentaeți strategia de transport public la nivelul județului.

Dl.Ungurean u

In cazul retragerii unei curse care vizează altă cursă, uns din ele este in pierdere»

Dl.Danu__

Trebuie să avem documentele plus avizul de la primării.

Dl.Veștea

înseamnă că exista o motivație pentru care se solicită reducerea unei curse. Flecare primărie știe care este situația.

Dl.Boier iu

Retragerea unei curse nu încurcă bunul mers al activității, pentru că se la avizul de la capăt de linie.

Dl.Căncescu

Supun votului dv - pt-21, imp-9.

 • - Punctul 21 - Proiect de hotărire privind aprobarea promc varii propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale - supun votului - pt-29.

 • - Punctul 22 - Proiect de hotărire privind aprobarea modificării statului de funcții la Biblioteca Județeană - pt-27.

 • - Punctul 23 - Proiect de hotărire privind aprobarea modi-

•// •

ficărll statului de funcții al Muzeului de Etnografie - Discuții? Dl.Veștea

Din cele 2 articole se va face un singur articol. Deci, redactarea trebuie revăzuta.

Dl.Cănce sc u

Supun votului dv. ou aoest amendament al d-lui Veștea -va rog să votăm - pt-25, nu a v-2.

- Punctul 24 - Proiect de hotărîre privind modificarea listei de investiții la Cap.66.o2. - Sănătate - Discuții?

D-na Secară

La comisia 1 am remarcat că este necesar să se facă acest lucru. Potrivit Legii 72/2oo5 toate instituțiile care au o suprafață

2

mai mare de looo m , trebuie sa aiba audit energetic și certificat d audit. Am cerut suma de 59.64o lei care este legală, insă am solicit justificarea acestei sume. Aoeasta se face cu cofinanțare? De asemenea, aș solicita care este valoarea oare trebuie să o suporte C.J. din ce capitol și cum se poate face acest lucru, precum și dovada prin cârd fondul de contrapartidă a făcut acest lucru.

Dl.Cir ioă

Acordul este semnat între Guvernul României și Guvernul Elveției. Am depus la București în luna mai documentația și din toate spitalele au fost selectate doar 3 printre care și Spitalul Clinic județean de Gxgență Bv -

D-na Secară

Consiliul Județean suportă suma de 26.000 EURO pentru aceag lu orare?

Dl.C ir ică

Da, o suportă.

D-na Secaiă

Suma de 59.64o lei trebuie să se fundamenteze pentru că există preț în funcție de suprafața auditata.

Dl,Cănce sc u

Acest punct trebuie corelat cu pct.12 de la Diverse. D-na Secară aveți la dispoziție toată documentația.

D-na Secară

Atunci propun aminarea acestui punct din ordinea de zi. Dl .Ve ște a

Sîntem pentru acest punct din ordinea de zi. Această sumă de 59.64o lei nu este fundamentată și trebuie publicată această lucrare. Direcția de specialitate să pună la dispoziție această lucrare. Totul va fi o licitație.

e Căncescu

Daca vreți o comisie, mai faceți o comisie șl verificați ceea ce se întîmplă acolo. Eu nu sînt ,fjupîn” aici. Dacă doriți, verifica Dl.Maxim

Comisia 8 a dat aviz favorabil șl toate condițiile au fost îndeplinite.

Dl.Căncescu

Supun votului dv - pt-25, împ-1, nu a v-1. Dl.Veștea

Am încercat să atragem atenția ca acest material să fie supus spre dezbatere din timp. Dar nu se simt afectați de acest lucru.

Dl.Căncesc u

Toate materialele au trecut prin comisii.

Dl.Veștea

Toate materialele au trecut prin comisiile de specialitate. Dl.Veștea

Cînd s-a aprobat bugetul, au fost 2 amendamente: 1. - alocarea a 15 mld. pentru fondul de drumuri județene de la bugetul Guv. pentru reabilitarea M.Sîmbăta. S-au făcut toate .Materialele, dar nu s-a făcut licitația; 2-7 mld.pentru spitalul din Săcele; dar trebuie să avem și siguranța că le vom da acești bani.

Dl.Căncescu

Am avut toate garanțiile că se vor da acești bani și pentru salarii ți pentru investiții. Alte C.J. și primării trec prin situații grele. Credem că vom putea asigura finanțarea pentru toate acțiunile cu ceea ce avem în buget. Am cîteva propuneri de făcut pentru că ne-am trezit că nu mai sînt banii de salarii, a scăzut și nivelul investițiilor în Brașov; anul trecut s-au alocat pentru spitale loo mld.leijîn acest an nu am primit nimic; pentru drumuri avem numai 277 mld.lei; pentru școli - 12oo mld.lei în 2oo8, acum 4o mld.lei. Cînd am făcut bugetul mizam pe o guvernare slabă, dar care să poată asigura resursele necesare, nu pe o guvernare catastrofală. Oricum stăm mai bine decît alții, dar nu știm ce se va petrece după luna septembrie, cînd Guvernul vrea disponibilizări. Nu cred că este o soluție să trimitem oamenii în șomaj, nu așa se va rezolva criza. In plan avem doar disponibilizarea personalului care nu este indispensabil și să trimitem la pensi-ue pe cei care au vîrst Noi nu vrem sa dăm oamenii afară. O altă măsură care se va lua, se referă și la comasarea de agenții. De aceea, executivul dorește împuternicirea plenului pentru a găsi un pachet de soluții viabile care să ne ajute că putem supraviețui pînă la sfîrșitul anului.

Dl.Maxim

Doresc să faf 2 completări: in materialul făcut nu s-a făcut referire la consilierii județeni. Rog ca toate măsurile care s-au luat pentru cei din consiliu, sa fie aplicate și consilierilor județeni. Să se aplice și consilierilor județeni,dar și celor de la parcurile industriale. In al doilea rînd, regula să nu fie liniară, iar cei care au salarii mici sa fie mai puțin afectați.

Dl.Căncescu

Doresc sa amînăm problema sporurilor și să negociem în c ontinuare .

Dl.Duțu

Propun ca această analiză să fie extinsă, să ne gî^dim la perspectiva care ne așteaptă anul viitor. Cred că trebuie să intram într-o analiză foarte severă și să facem o echipă puternic^, avînd îi vedere că anul viitor va fi un an foarte dificil și să avem o prognoză începînd cu ianuarie-februarie-martie~apriile, pentru că se poate ajunge în martie ca s^ facem disponibilizări pentru a nu intra intr-un blocaj®

Dl.Căncescu

Nu știu ceea ce se va întîmpla cu 1 septembrie, ce va hotărî Guvernul, legat și de populația din județ și vom știi și noi pe ce vom conta. Legat de investiții, sîntem la 1/3 din ceea ce am avut.

Dl.Ungureanu

Legat de indemnizațiile consilierilor județeni - s-a realizat acest lucru. Scazînd veniturile președintelui, v&r scădea și indemnizațiile consilierilor județeni.

Dl.Căncescu

Te ocupi de veniturile mele, VasiJ#? Sînt de acord cu această propunere. Su nu primesc nici prime și nu am nici sporuri.

Dl.Dan u

Nu cred că face obiectul analizei de azi activitatea Guvernului legată de oonsilierii județeni și ceea ce se întîmplă cu salariile. Aș propune ca la următoarea ședință, care se va ține în luna septembrie să veniți cu o propunere de rectificare de buget. Noi am atras atenția încă de la aprobarea bugetului că nu se respect cele sesizate de Direcția finanțelor Publice. Legat de împuternicire executivului, cred că trebuie formată o comisie pentru a supune aprobării plenului măsurile fcuate, așa cum prevede Legea 215.

Dl.Căncescu

Legat de moștenire, vă rog să nu mai vorbiți, vă rog să vă informați. Este o situație proastă în care ne aflăm acum, însă, din

•/A păcate, se întîmplă acest luciu peste tot. Insă pînă la sfîrșitul anului tiebuie luate niște măsuri și acesta este motivul pentru care doresc să împuternicesc executivul. Nu mă refer la banii pentru primării. Supun votului dv. împuternicirea executivului pentru a găsi soluții pîibă la sfîrșitul anului.

Dl.Mar cu

grupul nostru nu a votat bugetul și pot să spun că acest Guvern își face datoria. Dacă ați găsit 12o mld. pentru dl.Copos, atunci găsiți soluții de ieșire din această criza,pentru că și dv. ați fost la guvernare.

Dl.Căncescu

Dar am fost împreună la guvernare.

Dl.Mar cu

Vă rog să luați din ea și să vă serviți dv. din banii din luna martie.

Dl.Cănoe seu

Ați adus în discuție soluția de reducere a personalului din Consiliul Județean.

Dl.Mar c u

Noi nu dorim să dăm oamenii afară și faceți declarații politice ca să vă salvați.

Dl.Căncescu

Dacă sînteți mulțumit de acest Guvern, atunci să vă

tr ălasoă0

Dl.Mar c u

Acum nu mai sînt bani pentru/a%i cheltuit toți banii, inclusiv dv. ați cheltuit; s-au cheltuit bani șt cînd s-a asfaltat și acum vă plîngeți - să luați acrești bani de unde i-ați dat.

Dl.Căncescu

Din păcate, în privința bugetului trebuie să luăm măsuri destul de drastice; aruncați vina pe executiv, deși nu este vina noastră că s-a ajuns în această situație.

Dl.Mar c u

Aveți soluții șl nu doriți să ne spuneți?

Dl.Căncesc u

Vă spun eu că mințiți.

Dl.Mar c u

Nu este adevărat, dv. mințiți.

Dl.Ungureanu

Dl.Marcu nu știe că în municipiul Brașov alții asfaltează nu noi. Primăria va trebui trasă la răspundere pentru aoest lucru.

//.

Dl.Căncesc u

Eu am depus eforturi pentru angajații noștri. Propun să sistăm discuțiile și să trecem la vot.

Dl.Veștea

Am asistat la o discuție mai furtunoasa, însă dv. ați provocat acest lucru - să discutăm ceea ce se întîmplă în C.J. Pînă în momentul de față încasările D.F.P. âînt peste așteptări - pînă la 8%. Legat de venituri, nu vom avea veniturile pe care le-am estimat Nu putem faoe rectificarea pe partea de cheltuieli pînă nu facem și la partea de venituri. Vă propun să araînăm acest punct - trebuie făcută o analiză pe tot bugetul.

Dl.Căncescu

Nu doresc să politizez, dar să nu-mi cereți să nu am reacții pentru că sîht vinovat de starea în care se află județul Brașov șl C.J. Ceea ce fac, doresc să fac împreună cu colegii din executiv și voi prezenta situația în viitoarea ședința de plen a C.J. Nu eu sînt cel care acționează în forță, ci dv. Știți că au fost dați bani șl pe Legea 577. Ceea ce eu am făcut, a fost făcut prin negocieri, inclusiv ou partidul dv. Credeți că este corect?

Dl.Puț u

Românul are o foarte mare calitate - știe ce trebuie să facă celălalt, nu el. Analiza ce va fi făcută de executiv, să fie foarte corectă. Singurul care poate să facă acest lucru este executivul; să ne spună la sfîrșit despre ce este vorba.

- diverse -

 • - Punctul 1 - Proiect de hotărîre privind aprobarea reducerii unor credite bugetare ale bugetului de venituri și cheltuieli al jud.Bv - Supun votului dv - pt-2o, împ-9.

 • - Punctul 2 - Proiect de hotărîre privind aprobarea suplimentării bugetului jud.Bv și DCaSPC - supun votului dv - pt-23, nv.’

 • - Punctul 3 - Proiect de hotărîre privind modificarea listei de investiții din bugetul Jud.Bv - pt-26, nu a v-1.

 • - Punctul 4 - Proiect de hotărîre privind darea în ad-trare către DG-ASPC a terenului din incinta CRSc Brădet - Săcele.

Dl.Ve ște a

Comisia 6 solicită prezentarea corespondenței cu Comisia de evaluare care să susțină solicitarea direcției.

D-na Tlhărău

Aici este vorba de a da în administrare 15oo m . Noi dăm în administrare terenul care este în domeniul public al județului Brașov - îl dăm D.G.P.P.D.C. Este ultimul punct care trebuie rezolva' pqpentru a putea derula acest proiect.

D-na Secară

In Referatul D.G.A.S.P.C. scrie 89.ooo m^, iar în Hotărîre

2

scrie 89 m ; cred că trebuie rectificată cifra. Este vorba de aproape 9 ha«

Hi.Găncescu

Supun votului dv - pt-27*

 • - Punctul 7 - Proiect de hotărîre privind aprobarea organigrame și statului de funcții pentru Școala Populară de Artă șl Meserii -Supun aprobării plenului amînarea acestui puuot de la Diverse -pt-21, împ-7, nu a votat -1.

 • - Punctul 8 - Proiect de hotărîre privind aprobarea proiectului "Program județean de instruire șl certificare la standardele europer a personalului public din C.J. - supun votului dv - pt-29.

 • - Punctul 9 - Proiect de hotărîre privind stabilirea unor măsuri pentru utilizarea sumelor alocate jud.Bv - Discuții?

Dl.Căncescu

S-au primit bani foarte puținio Pentru domeniul schiabil au fost luațl și dați municipiului Brașov.

Dl.M^r cu

Si nu a fost buna propunerea mea sa vă asociați cu Municipiul Brașov? Dar nu ați vrut acest lucru.

Dl.Veștea

Noi, care sîntem în zona de munte, trebuie să înțelegem că este pentru prima dată cînd Ministerul Turismului alocă bani mal mulți pentru activitatea turistică.

Dl.Cancescu

Vom propune sa se ridice o statuie d-nei ministru Udrea. Dl.Veștea

Nu trebuie sa începem cU discuții politice aici.

Dl. Ar an,yo șl

Ar trebui să fie și primarul din Rîșnov la această statuie -sa fie un grup statuai.

Dl.Căncesc u

Mă gîndesc la altcineva - supun votului dv - pt-29o

 • - Punctul lo - Proiect de hotărîre privind modificarea liste de investiții din cadrul bugetului Jud.Bv- supun votului - pt-2@.

 • - Punctul 11 - Proiect de hotărîre privind aprobarea alocări sumei de 7o.ooo lei pentru lucrări de reparații la Turnurile Pulberăriei și Strada Sforii - Discuții?

Dl.Veștea

Nu avem avizele comisiei de specialitate pentru aprobarea

• //•

acestui proiect de hotarîre0

Dl,Tai aș

Avem avizele de la Direcția economica*

Dl.Căncescu

Supun votului dv - pt-2o, împ-9.

- Punctul 12 - Proiect de hotarîre privind aprobarea cof inanțăr i i de la bugetul local al execuției lucrurilor de reabilitare termică în cuantum de minim lo?b din valoarea estimata în auditul energetic al SCJU Bv - Supun votului dv - pt-28, împ-1.

 • - Punctul 14 - Proiect de hotărîre privind aprobarea ind icator iloz tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu gaze naturale a Centrului de Recuperare Bradet - pt-2S.

 • - Punctul 15 - Proiect de hotarîre privind aprobarea propunerii

de încadrare în categoria funcțională a drumurilor de utilitate privată - forestier - supun votului dv - pt-27.

- suplimentare -

.Dl.Căncescu

Legat de propunerea făcută de dl.Mălinaș - declasarea D.J. Io4 din drum județean în drum comunal - Mîndra - Toderița - supun votului dv - pt-25*

Va mulțumesc!

PREȘEDINTE

SECRETAR ,

Tihărau Mariana


Cancescu Arlstotel


3 ex/NM