Hotărârea nr. 200/2009

Hotărârea.nr.200 - privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor de utilitate privată – forestier, deschis circulaţiei publice, a unui drum local neclasat şi a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Viştea, precum şi modificarea lungimii unui drum judeţean situat în judeţul Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.roCod-F 16

HOTĂRÂREA NR.200

din data de 26.08.2009

- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor de utilitate privată - forestier, deschis circulației publice, a unui drum local neclasat și a unui sector de drum județean, situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei Viștea, precum și modificarea lungimii unui drum județean situat în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 august 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 6531/25.08.2009 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov, privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor de utilitate privată - forestier, deschis circulației publice, a unui drum local neclasat și a unui sector de drum județean, situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei Viștea și trecerea acestuia din administrarea Județului Brașov, în administrarea Consiliului Local Viștea, precum și modificarea lungimii unui drum județean situat în județul Brașov;

Luând în discuție Hotărârea nr. 25 din 24.08.2009 a Consiliului Local Viștea;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 6 - de relații internaționale și dezvoltare durabilă;

Având în vedere dispozițiile art.13 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor de utilitate privată - forestier, deschis circulației publice, a unui drum local neclasat și a unui sector de drum județean, situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei Viștea, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și trecerea acestuia din administrarea Județului Brașov, în administrarea Consiliului Local Viștea.

Art.2.- Se aprobă modificarea lungimii unui drum județean, situat în județul Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov.ÎNCADRAREA

în categoria funcțională a drumurilor de utilitate privată - forestier, deschis circulației publice a unui drum local neclasat și a unui sector de drum județean, situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei Viștea , precum și trecerea acestuia din administrarea județului Brașov în administrarea Consiliului Local Viștea .


Nr.crt.

Indicativ nou

Traseul drumului

Poziția kilometrică (origine -destinație)

Lungimea Km.

Administratorul drumului

Provine din

1.

DP 1

Viștea de Sus-Viștișoara -la Păr

0+000-5+700

Comuna

Viștea

5,700

Consiliul Local

DJ103 D 5+500 -9+320 3,820 km.

Drum local neclasat 0+000-1+880 1,880 km

Comp.coord,prog,adm ing.Arhip Corina


/


La Hotărârea nr. /     .2009

MODIFICAREA

lungimii unui drum județean , situateîn județul Brașov

Nr.crt

Indicativ

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DJ103 D

Viștea de Jos ( DN 1) - Viștea de Sus

0+000 - 5+500

5,500

DJ 103 D

Director/exei utiyD. A.D.P Ing.cPnk

rorel


Comp.coord,prog,adm ing.Arhip Corina ,