Hotărârea nr. 20/2009

privind aprobarea trecerii imobilului situat în municipiul Braşov, str. Gh. Baiulescu, nr.18, compus din construcţie - ( fosta Grădiniţă Specială „Dumbrava Minunată”) şi curte în suprafaţă de 201,6 m.p., înscris în C.F. nr. 6469 - Braşov, sub nr. top.4799, din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al Judeţului Braşov


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanFax: 068-475576


E-mail :office@j u d brașov, ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 20

din data de 13.02.2009

- privind aprobarea trecerii imobilului situat în municipiul Brașov, str. Gh. Baiulescu, nr.18, compus din construcție - ( fosta Grădiniță Specială „Dumbrava Minunată”) și curte în suprafață de 201,6 m.p., înscris în C.F. nr. 6469 - Brașov, sub nr. top.4799, din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 13 februarie 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 789/28.01.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune trecerea imobilului situat în municipiul Brașov, str. Gh. Baiulescu, nr.18, compus din construcție - (fosta Grădiniță Specială „Dumbrava Minunată”) și curte în suprafață de 201,6 m.p., înscris în C.F. nr. 6469 - Brașov, sub nr. top.4799, din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov; imobilul a fost restituit în natură foștilor proprietari, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 10/2001, republicată, și este înscris la poziția nr. 447 din anexa nr.l la H.G. nr. 972/2002, urmând a fi scăzut din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (2), art. 21 alin. (2) și alin. (3) și art.22 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, H.G.nr.972/2002 - Anexa nr.l- privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, precum și art. 91, alin.(l) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov, a imobilului situat în municipiul Brașov, str. Gh. Baiulescu, nr.18, compus din construcție - (fosta Grădiniță Specială „Dumbrava Minunată”) și curte în suprafață de 201,6 m.p., înscris în C.F. nr. 6469 -Brașov, sub nr. top.4799, imobil restituit în natură foștilor proprietari, conform dispozițiilor Legii nr. 10/2001, republicată.

Art.2. - Imobilul situat în municipiul Brașov, str. Gh. Baiulescu, nr.l 8, compus din construcție - (fosta Grădiniță Specială „Dumbrava Minunată”) și curte în suprafață de 201,6 m.p., înscris în C.F. nr. 6469 -Brașov, sub nr. top.4799 va fi scăzut din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Brașov (Anexa nr.l la H.G. nr. 972/2002 - poziția nr. 447).

Art. 3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău