Hotărârea nr. 2/2009

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16.12.2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5               __________

2200, Brașov, jud.Brașov wi I 'Net Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail :office@judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.2

din data de 13.02.2009

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.12.2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13 februarie 2009;

Analizând procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.12.2008;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ședinței ordinare a Consiliului


Art.unic. - Se aprobă procesul - verbal al Județean Brașov, din data de 16.12.2008.

/ PREȘEDINTE Aristotel CăncescuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

CONSILIUL JUDEȚEAN BiE.SCV

F - 17

?H26eș_-_vșrbal

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov tinută in data de 16.12.2oo8

Domnul președinte Cancescu Aristotel constată că din cei 35 de consilieri județeni, lipsește motivat dl.Boeriu Iancu Ioan.

La lucrările ședinței de astăzi participă secretarul județului, d-na Tihărău Mariana.

Consiliul Județean este legal constituit și dl.președinte declară deschise lucrările ședinței de astăzi. Pe ordinea de zi de astăzi sînt 59 de puncte, iar la Diverse 8 puncte»,

Dl.Canceseu

Stimat! colegi! Declar deschisa ședința de azi, 16.12.2oo8 ședință care are la ordinea de zi 59 de puncte și la Diverse 8 punct

Dacă aveți observații la ordinea de zi?

D1.Maxim

Aș dori să aduc în completarea ordinii de zi citeva probleme care nu au fost trecute pe ordinea de zi. Stifi ca la fiecare sfârșit de an se reia contractul cu firma P&P privind parcarea mașinilor instituției» A 2.-a propunere se referă la Clubul Sportiv Vietoria-Bod, material care a intrat.la C.J. in data de 15.lo.2oo8 prin care se solicită acordarea sumei de loo.ooo lei pentru campiona tul 2oo8-2oo9. A 3-a propunere se referă la solicitarea Asociației Rhoma Heaît-Ilo Rrrom , privind extinderea rețelei de electricitate în cartierul Cârcini, unde locuiesc peste 2oo de familii.

Dl.Aranyoși-

Stimați colegi! Vă supun atenției 4 materiale trecute prin comisie, iar finanțarea va fi din activitățile culturale din luna ianuarie. După cum știfi, C.J. și Asociația nevăzătorilor au c colaborare deosebită, avmd și multe acțiuni sportive. Pentru susținerea manifestărilor din trim.IV se solicită suma de I8.000 lei A doua propunere se referă la colaborarea dintre C.J. și Colegiul "Unirea" - s-a editat o carte care a fost tradusă în mai multe limbi străine și urmează traducerea în limba romanesi. Vă r or să fiți de acord cu acordarea sumei de 8.000 EURO pentru această acțiune.

h treia propunere se referă la par teneriatui cu Asociația Pr D-uemoc: ația Cli b Brașov privind editarea ''Ghidului Instituțiilor Publice și ONG-urilor din județul Brașov". Pentru această acțiune se solicită suma de 2.55o HON, ce reprezintă 47,57ă> din bugetul necesar. A patra propunere se referă la un eveniment trist și anume intrarea prin efracție in sala Diaconu Doresi din Complexul Muzeal din Scheii Brașovului de unde au fost sustrase 4 cărți vechi din secolul al XVI-lea și pentru care se solicită un sprijin financiar de loooDoo HON pentru instalarea unui sistem de supreveghere video, pentru reparații curente și pentru tipărirea de materiale de infoz-mare pentru atragerea turiștilor la muzeu.

Dl„ Grapă

Bun găsit tuturor și vă rog să acceptați ca pe ordinea de zi să fie tre-cute 3 propuneri: 1. - crearea comitetului de dialog social între comisiile de specialitate ale CJ și secretarul județuli și O.N.G.; 2 - prelungirea pînă la 31 martie a tuturor contractelor cu instituțiile spitalicești pentru că termenul expiră la 31 decembrie 2oo8; 3.-a treia propunere se referă la dotarea Ambulanței cu G . P. 3.

Dl.Danu

Solicit aprobarea introducerii pe ordinea de zi a unui proiect de hotărîre privind alocarea sumei de 34o.ooo lei pentru echilibrarea bugetului local., pentru comuna Soarș - drumuri comunal

Dl.Snache

Solicit acordarea sumei de 5o.ooo lei pentru 2oo9 pentru Crucea Roșie din Romănia.

Dl.Crăci un

Solicit modificarea listei de investiții prin includerea a 7 camere foto fixe și 3 camere foto mobile și aprobarea sumei de 39.846,22 lei cu TVA pentru modernizarea activității serviciilor de evid'ență a persoanelor în Brașov.

Dl.C oman

Supun atehției dv. 2 propuneri: 1. - prima se referă la modificarea strategiei prin reactualizarea Planului Județean de inel dere - restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap pentru 2oo8-2ol2 și a 2-a propunere - Restractu-rarea Complexului de Servicii Timiș - reducerea capacității prin închiderea CIA Timișul de Sus și asigurarea unei contribuții de minim 15,u din valoarea proiectului, respectiv 15o.ooo EURO, adică 592.o5o le i.

Dl.G onțe a

Cred ca, se impune o problemă - cred ca, ați aflat și dv. ce ne aflăm în plină recesiune și am aprobat diminuarea bugetului jude țului Brașov cu sume importante, avînd în vedere ca nu se reallzeaz; veniturile și vom constata și alte nereallzari la bugetul județului Brașov și cred ca ar fi pentru mină demnitate să încetăm cu batjoco fața de banul public și este o intrecere socialistă între anumlțl cole gi.

Dl.Cănce seu

Aceasta este o declarație politică și sîntem la ordinea de zi a ședinței de consiliu.

Dl.Gonțea

Este grav că ne aflăm la acest nivel de responsabilitate și dv. ca președinte nu pputețl pune stabilă la aceste sume?

Dl.Căncescu

Nu mă sperie aceste amenințări.

Dacă aveți obiecții la ordinea de. zi, vă rog sa spuneți.

Dacă tot veniți la guvernare, de ce nu aveți aceste idei? Vă mulțume

- Punctul 2 se referă la validarea unul nou consilier județean în locul lui Mihai Donțu, care a fost ales deputat în urma alegerilor din 3o noiembrie. Este vorba de dl.Marian Geman.

De asemenea, propun să anulăm punctele 25 și 3o din ordinea de zi.

Supun votului dv. ordinea de zi de astăzi. Vă rog să votăm: pt-21, împ-3, abț-5, nu a v-1.

- Propuțj comisiei de validare să se retragă pentru validare lui Geman Marian.

In continuare, dau cuvîntul d-lui Mihai Donțu pentru a spune cîteva cuvinte.

Dl.rDonțu Mihai

Stimată conducere a C.J.! Stimați colegi! Doresc să spun că am emoții mari și pot spune că pentru mine C.J. a fost un loc unde eu m-arn simțit foarte bine. Toata experiența acumulată aici m-a ajutat foarte mult și acum, fiind la al 3-lea mandat, pot spune că inima mea va rămîne aici la C.J. Dacă va fi necesară intervenția mea vă rog sa mă contactați și vă mulțumesc că m-ați ajutat pentru ca unii m-ați susținut și alții m-ați promovat.

Dl.Crac tun

Așa cum am promis anul trecut, în acest an a venit timpul să premiem pe antrenorii brașoveni șl am avut de un real ajutor pe dl.Dan Vlntilă. Sste timpul să fiți premiați.

Dl.Căncescu

Vă mulțumesc! Dau citire listei cu cei premiați.

Din partea C.J. va felicit și va mulțumesc pentru activita pe oaie ați adus — o pețărîmul spoitului biaș®veans Pentru, aceasta acțiune, se solicita suma de 2o mii.lei vechi. Dacă dorește cineva să ia cuvîntul, vă rog să spuneți.

Dl.Grosu Viorel

Sîgt antrenorul echipei de ciclism Torpedo Zărnești. Am reuși-în acest/cele mai bune rezultate din ultimii 25 de ani și doresc să vă amintesc că avem 2 medalii de bronz $e echipe, fiind a 2-a echipă din homămia. Doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați acordat sportului românesc brașovean-,

Dl.nase Tănase

Sînt antrenorul echipei de volei și doresc să vă aduc mulțumirile mele pentru atenția acordată și recompensată. In calitate de membru activ al dublului brașovean, adr e se z urmat or ul apel: clubul Olimpia Brașov gestionează Muzeul Olimpic și solicit sprijin material pentru a reda în circuit acest unic muzeu din România. Soli cit să fie în Complexul Olimpia sau Direcția de sport pentru acest muzeu. Sîntem convinși că vom găsi înțelegere din partea dhr. pentru aceste probleme. Vă mulțumesc încă odată că nu ne-ați uitat și vă dorim o activitate cît mai laborioasă spre binele județului Brașov.

Dl.G-heorghe Roșu

Sînt unul din veteranii sportului romanesc și este pentru prima oară în viața mea cînd primesc un astfel de premiu de la C.J. și ‘doresc să mulțumesc celor de aici că s-au gîndit și la noi.

Dl.Cance seu

Vă mulțumesc pentru participare șl pot sa vă spun în legătura cu acel muzeu ca el va funcționa în acest spațiu. Vă mulțumesc!

înainte de a intra in ordinea de zi, doresc să fac o declaraț: politica. Rog pe colegii din C.J. să lase campania electorală care < trecut și cei care au probleme sa le comunice Curbii de Conturi. Activitatea noastră se desfășoară în deplină legalitate. Atîta timp cît la Brașov asistăm la o bătaie de joc în legătură cu balotajele nu cred că mal putem vorbi de legalitate. Vă rog ca orice ilegallta să o sesizați organelor de drept și acest lucru se face conform leg Trecem la ordinea de zi.

- Punctul 1 - Proiect de hotăiîre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a C.J. din 7.1o.2oo8. Supun votulu dv. acest punct - pt-31.

- Supun votuluidv. validarea postului vacant prin plecarea lu Donțu Milșai - pt-31, nu a v-1. Dl.Maxim dă citire pi ocesului-ver bal de validare a d-lui Geman Iv..

- > -

J1■Căncesc u

Supun votului dv. validarea ca și c, j o a d-lu.i Semăn M - pt-; Ih continuare, dl.Geman depune jurămîntul.

- Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind inițierea unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea a 2 locomotive cu abur și 8 vagoane de călători din domeniul public al statului in domeniul public al județului Brașov și administrarea C.J.

Dl.Gonțea

V-aș ruga sa-mi spuneți, preluarea acestor bunuri în ce scop se face și cum se va desfășura activitatea la nivelul C.J.?

Dl.ncesc u

.Acele locomotive sînt deja folosite de noi și sînt pe baza unui contract, dar dorim să le trecem gratuit în patrimoniul nostru și vor fi folosite în scop turistic, făcînd legătura între Bxan Și Rîșnov.

Dl.Gonțea

Dv. luați întîi caii și apoi căruța.

Dl.Căncesc u

Luăm caii, căruța este la dv. la Bran.

DloMar cu

-Acest lucru va aduce un beneficiu C.J.?

Dl.Cănce sc u

Prin aceasta stimulăm turismul în Brașov, pentru că mijloace de stimulare a turismului sînt puține» Cît a funcționat în vară nu a adus nici o pagubă.

Dl.Mar cu

Dv. garantați că nu se vor bani de la C.J. pentru aceste vagoane?

Dl.Căncesc u

In Brașov nu avem din păcate, mijloace de promovare, iar banii vin din celelalte activități conexe. Ele vor fi trecute gratuit în proprietatea C.J. Supun votului dv - pt-2o, împ-12» Deci, s-a respins acest proiect de lege. Doresc să mi se dea lista cu cei care au votat împotrivă. Trebuie sa vă asumați faptul oa au fost irosiți bani publici pentru acest proiect.

Dl,G onțea

.Atîta vreme cît venlți îm plen cu materiale superficiale, noi nu vom vota. Nu aveilji nici studiu de fezabilitate și aproape nimic pentru a fi votat.

- Punctul 3 - Proiect de hDtărîre privind desemnarea d-lui c,j, Ciurean losif, membru în comisia de specialitate 5 a C.J. -Supun votului dv - pt-28, nu a v-2.

•// •

Dl.Căncescu

Daca 3 oi iți polemica politica, atunci o vom face.

 • - Punctul - Pioiect. de hotărîie plivind apiobaiea modi-ficâiii organigramei și a statului de funcții pentiu CJPCPCT Bv -

Supun votului dv - pt-2o, împ-11, abț-1.

 • - Punctul 5 - Pioiect de hotărîre plivind apiobaiea modifi

cării statului de funcții pentiu B.J. "GB” Bv -

Dl .G onțea

Plin toate aceste modificări - nivel de încadiaie din 3 in constat ca este modificat și nivelul de salarizare.

Dl.Căncescu

Nu vă mai dau nici o replică ca o țineți tot așa-.

Supun votului dv - pt-19, împ-11, abț-2

- Punctul 6 - Pioiect de hotărîre plivind apiobaiea modific

iii statului de funcții și a oiganigiamei pentiu C.C.Reduta Bv - sup supun votului dv - pt-18, împ-lo, abț-2, nu a v-3.

 • - Punctul 7 - Pioiect de hotărîre plivind apiobaiea modi-ficaiii statului de funcții pentiu apaiatul de specialitate al C.J.

Supun votului dv - pt-17, împ-12, abț-1, nu a v-2.

 • - Punctul 8 - Pioiect de hotărîre plivind apiobaiea planului de ocupaie a funcțiilor publice pentiu anul 2oo9, pentiu apa-latul de specialitate al C.J. Bv - pt-19, împ-12, abț-2.

- Punctul 9 - Pioiect de hotărîre plivind apiobaiea

Regulamentului de Oiganizare și Funcționale a C.J. - Discuții? Dl.G onțe a

doii să fac cîteva intervenții ultile, dat fiind că ne aflăm în fața unui Regulament de funcționale. Cied că ai trebui să spun cîteva lucruri: 1. - la art.33, al-2 ai trebui să fie o normă obligatoiie; 2- la art.35 - avem comisii de specialitate și aș dori ca analiza acestui proiect de hotărîre să fie în funcție de specificul activității fiecărei comisii, ca să nu încărcăm comisiile. Cred că ar fi coiect ca fiecare proiect să fie dirijat la comisia respectivă. Sînt 6o de proiect de hotărîre și ai fi bine să/meaiga la toai c om is i ile .

Dl.Ungur ean u

Legat de ait.33, al.3 - este normal ca să fie sprijinite aceste comisii de specialiști de la C.J., dar nu obligatoriu să fie chemați de comisii, de membrii comisiei respective.

Dl.Cănce seu

Să aprobam Regulamentul cu cele 2 amendamente.

l; 1 .G onțea

Trebuie corelat cu ait.39 al.l, pentru că se solicită de comisii un i aport.

- Legat de ait.7o, al.4 - comisiile sînt nominalizate d° cat? pi e șeo in te o

Dl.Canoesc u

Supun votului dv, cu cele 2 amendamente.

Dl.Mai cu

La ait.54, a!3 - se spune că suplimentaiea ordinii de zi se face numai pentiu piobleme urgente ce nu pot fi amânate. I\u se poat spune ce înseamnă cuvîntul

Dl.Cănce sc u

Se lasă la latitudinea dv. - supun votului dv. punctul 9 din

oidinea de zi - pt-31.

- Punctul lo - Pioiect de hotărîie plivind aprobaiea planulu

de ocupaie a funcțiilor publice pe anul 2oo9 pentiu DG/iSPC - supun votului dv - pt-18, împ-llo

 • - Punctul 11 - Proiect de hotărîie plivind aprobarea planului

de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2oo9 la DJCEP - pt-2o, împ-C

 • - Punctul 12 - Pioiect de hotaiîie plivind apiobarea modificai statului de funcții pentiu Colegiul Tehnic A.J.Fg - pt-18, împ-11, abț-2, nu a v-1,

 • - Punctul 13 - Pioiect de hotarîre plivind apiobarea modificai statului de funcții al DJCEP - pt-18, împ-12, abț-2.»

 • - Punctul 14 - Pioiect de hotărîie plivind apiobaiea modificai organigramei pentru CJB^E Bv - pt-17, împ-12, abț-3c

 • - Punctul 15 - Pioiect de hotarîre plivind aprobaiea statului de funcții pentru Școala Specială Victoria - pt-19, împ-lo.

- Punctul 16 - Pioiect de hotăriie privind apiobarea statului •ie funcții pentiu Școala de .Arte și Meserii Codlea - pt-2o, împ-12.

 • - Punctul 17 - Pioiect de hotarîre plivind aprobaiea modificai organigramei'pentiu SPJ Salvamont - pt-18, împ-12, abț-1, nu a v-11

 • - Punctul 18 - Pioiect de hotăriie plivind apiobarea asocieri' jud.Bv cu Mun.Fg plivind obiectivul Modernizare îmbrăcăminte asfalt pe DJ lo41 intravilan - Punctele 18 și 47 să fie discutate împreună

D lj_G_on

Doiesc o explicație - sînt drumuri județene? De ce trebuie să paiticipe și Municipiul Făgăraș? Ce categoiie sînt. și unde sînt'

Dl.Cane esc u

Este vorba de o colaborare cu C.L.Făgăiaș. Supun votului dv cele 2 puncte - pt-19, împ-13, abț-1,

- Punctul 19 - Pioiect de hotarîre privind aprobarea asocier jud.Bv cu SC Hipeidia Bv - supun votului dv - pt-33»

- .Punctul 2 o -

Pioiect de hotarîre privind aprobaiea acordulu

de paiteneiiat între

jud.Bv și jud.Dîmbovița - pt-32, ab^-1.

• //.

 • - Sunetul 21 - iroiect de liotarîre privind aprobarea Proiect lului de coDpeiaie intre jud.Bv și ^NPCPPS - pt-31, nu a v-2»

 • - Punctul 22 - Proiect de hotarire privind trecerea din dorm niul public in cel privat al jud.Bv al imobilului din str. Ap ullum

Dl.Gonțea

De ce se face această trecere din domeniul public in cel privat?

D-na Tlhău

Imobilul este revendicat și trece din domeniul public in cel privat al județului. Este o operațiune strict juridică ca sa fie scos imobilul din patrimoniu.

Dl.Căncescu

Dacă nu mai sint discuții, supun, votului - pt-32.

- Punctul 23 - Proiect de hotărire privind aprobarea Încheierii contractelor de Închiriere pentru spațiile de sub autoritatea C • J •

D-na Tihărău

Sint discuții șl Încheiate 2 minute finalizate și ei au. veni către C.J* cu niște sume pe care le cer și C.J. figurează retroactiv și cred că nu mai putem amina pentru că ajungem la proceduri conten-c i oase.

Dl o Mar cu

dori să aflu - 12 mii trebuie plătite, care este suprafața Dl.Aranyoși

Fac parte din comisia de la municipiu unde este dl.Gabor. Legea stabilește acolo o chirie - de ex. pentru. Liceul slltic care este mai mic se plătesc numai 5«ooo EUKO.

Dl.Mar cu

Este un contract public și unul privat.

D-na Tlhărău

3-a făcut un inventar al clădirilor și pentru fiecare

o instituție in parte s-a cerut: pentru clădirea sudică 2.ooo EUHO/m , pentru cea vestică - 6.ooo LUPO/rn și pentru celelalte se cer diferi chir i i.

Dl.Mar cu

Dine știe ce suprafață are această clădire? Este normal aces lucru?

Dl.Căncescu

Avem in vedere să ne mutăm de acolo.

D1. Iv! a r c u

Du ne punem in pericol noi pentru acest lucru?

t) 1 .G onțea

lș dori să fac o completare - spuneți ca vom plcitl retractiv dai nu putem decît 5 e la data i e ti ocedăi i. i, dacă se tiece din patrimoniul C.J. in patrimoniul viitorilor propiietaii; este la dis poziția pieședinteLui, după aceea vom putea deveni proprietari.

D-na Tihaiău

A fost cerința loi pentiu acest luciu. Este atributul plenr ca sa plătim letroactiv.

Dl.Cănce sc u

SintErn acționați in judecată și vom plăti.

D-na Tihărau

Este decizia Curții de Conturi București șl in această situație sint și alte clădiri din Brașov.

Dl.Gonțe a

Se va discuta după data retrocedării pentru această chirie. Dl. Cănce sc u

Supun votului dv - pt-33.

 • - Punctul 24 - Proiect de hotarîie privind includerea in domeniul public a unui spațiu cu destinație de centrală termică -

Supun votului dv - pt-32, nu a v-1.

 • - Punctul 25 - Proiect de hotărire privind trecerea din domeniul public în cel privat a suprafeței de teren de 2oo ha -propun să fie amînat acest punct.

 • - Punctul 26 - Proiect de hotărire privind aprobarea schimba lui de terenuri intre INCDCSZ Bv și C.J. -

Dl.Gonțea

Plivind epiubarea unui schimb, vin cu o propunere - pentiu schimbul de teren in prealabil trebuie făcută o evaluare și aprobat laportul de evaluare; după aceea apiobăm totul.

Dl oCănce sc u

Propun ca punctul 26 să fie amînat; supun votului dv. amina rea acestui punct - pt-31, imp-1.

 • - Punctul 27 - Proiect de hotărire privind aprobarea modificării hotăririi lo8/7.Io.2oo8 - privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor naționale - supun votului - pt-31.

 • - Punctul 28 - Proiect de hotărire privind apiobaiea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor publice comunale - supun votului - pt-33.

 • - Punctul 29 - Proiect de hotărire plivind aprobarea propuner de încadrare în categoria funcțională a drumurilor de interes județean - supun votului dv - pt-33p

 • - Punctul 3o - Proiect de hotarîre privind prelungirea licențelor de traseu pentiu traseele 35 - piopun să fie amînat.

 • - Punctul 31 - Proiect de hotărî? e plivind aprobarea r.egi’la-

•//•

meniului pentru efectuarea SPJ de persoane pentru curse regulate speciale - supun votului dv - pt-33.

 • - Punctul 32 - Proiect de hotărîre privind aprobarea Regulau tului pentru efectuarea de curse regulate - pt-31.

 • - Punctul 33 - Proiect de hotărîre privind rectificarea huge tului la DGASPC - pt-31.

 • - Punctul 34 - Proiect de hotărîre privind aprobarea suplime tarii bugetului DGASPC din sponsorizări - pt-31.

 • - Punctul 35 - Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2oo8 al 3c.Populare de Arte și Meserii - pt-33.

 • - Punctul 36 - Proiect de hotărîre privind aprobarea contribuției jud.Bv pentru asigurarea finanțării proiectului ''Extinderea și r-abilitarea sistemelor de apă - pt-33.

 • - Punctul 37 - Proiect de hotărîre privind aprobarea haremuri'

de dotare cu echipament și cazarmament -  pt-31.

 • - Punctul 38 - Proiect de hotărîre privind stabilirea prețuri'

medii ale produselor agricole pe 2od9 -  pt-32.

 • - Punctul 39 - Proiect de hotărîre privind aprobarea cooperai jud.Bv cu Soc.de Științe' Istorice din România - pt-33.

 • - Punctul 4o - Proiect de hotărîre privind cooperarea jud.Bv cu Asociația Artiștilor Fotografi din România - pt-22, împ-ll0

 • - Punctul 41 - Proiect de hotărîre privind alocarea sumei de 25o.ooo lei pentru achiziționarea unui sistem integrat de control de trafic pentru cîntăîire$ în traseu a masei auto - Discuții?

Dl.3 onțea

De ce trebuie cumpărat de C.J. acest clntar? Are atribuții sa verifice mașinile de pe traseu?

Dl.Canoe sc u

Aceste sume de bani se vor recupera. Noi am votat activitat acum și nu scula.

Supun votului dv - pt-32o

- Punctul 42 - Proiect de hotărîre inițiat de dl.c,j. Grapă privind cooperarea jud.Bv cu Asociația "Speranța Pentru Toți" -Supun votului dv - pt-19, împ-12, abț-2.

Dl.Gonțea

Doresc să-l felicit pe dl.Grapă pentru ideile pe care le are și felul cum dorește sa le rezolve.

Dl.Cănce sc u

Dl.Grapa s-a implicat mult în această acțiune.

- Punctul 43 - Proiect de hotărîre privind cooperarea jud.I cu Asociația "Fluierașul" - proiect inițiat de 51.Grapă.

./ / .

Supun votului dv - pt-18, împ-13, ab^-1, nu a v-1.

 • - Punctul 44 - Proiect de hotarire plivind cooperarea C.JAsociația Ne văzătorilor - proiect inițiat de dl.Grapa»

 • - Punctul 45 - Proiect de hotarire privind asocierea jud.Bv cu SC Ana Teleferic Sa 3v - Discuții?

Dl.Cănceseu

Este vorba de o asociere respinsă de C.Local, in vederea constituirii unei societăți in Poiana Brașov care are ca scop dezvt tarea domeniului schiabil in Poiana Brașov»

Dl.Gonțea

Cine este proprietarul domeniului schiabil?

Dl.Câne esc u

Nu este treaba meg cum se va asocia C.Local ce domnul respe Avem bani in buget - 12o mld. pe care ii pierdem daca nu ii folosim

Dl.Mar c u

Daca trecem peste orgolii, nu ne putem asocia cu C.Local Bv‘ Ll.Căncescu

Personal, nu am nimic Împotrivă ca această societate pe cart o facem să se asocieze cu C.Local Bv.

Dl ,Mar c u

De ce nu ne asociem noi cu C.Local? De ce să merg eu și să-i dau lui Copos și nu la C.Local?

Dl.Câncescu

Cu acești bani nu este nevoie să ne asociem cu C.Local. Dac nu ne vrea Primăria Brașov poate ne vrea hîșnovul. Este dreptul meu ca să mi se para normal, să mă asociez cu Copos. Banii sint veniți prin hotarire de Guvern cu această destinație.

Poate că au aceeași destinație ca la Balotaje sau altele. Veți vedea dv. ce Înseamnă opoziția. Așa a fost dat și Predealul a primit bani.

Dl«Mar cu

Vă rog să credeți că este mai bine,

Ll.Căncescu

Vă rog să faceți o comisie pentru acest lucru.

Dl.G onțea

Este vorba de asociere și există niște lucrări care trebui efectuate, ca urmare a acestei asocieri. Sint lucrări care se fac pe o anumita propunere. Doriți sa votam o hotarire spre această societate < q1.Cănce sc u

Eu nu transfer bani nicăieri și nici nu sint trimis în judecată. Np voi face eu aceasta asociere și știu cit de mult iubește

Primăria prsșov proiectele noastre. Doresc ea acest proiect sâ promoveze. Nu se va da nici un ban pînă nu se va face aceasta asocic legală.

Dl.G-onțea

Acuz că îngreunați acest proiect.

Dl.Ne agoe

Sîntem în fața unui proiect care se poate derula prin cele

2 autorități locale și un partener privat. Asocierea are și această premiza, și va trebui să dezvoltăm un concern modern. Ceea ce facem azi, este prima etapă. In a 2-a etapă trebuie să aducem totul la zi. Noi vom sprijini acest proiect, vom ajuta ca acest proiect să se deruleze și sîntem cu toții de acord ca și municipiul Brașov să facă parte din acest proiect.

Dl.Căncescu

Va trebui să facem o comisie care să înceapă negocierile, împreună, mult mai concret. Supun votului dv - pt-2o, împ-13.

 • - Punctul 46 - Proiect de hotărîre privind cooperarea jud.Bv cu DADR - supun votului dv - pt-29, împ-2»

 • - Punctul 47 - Proiect de hotărîre privind participarea jud.B la asocierea cu Mun.Fg - s-a votat împreună cu punctul 18.

 • - Punctul 48 - Proiect de hotărîre privind alocarea sumei de

95.678 lei pentru întocmirea documentației de licitație - supun votului dv - pt-21,împ-lo.

 • - Punctul 49 - Proiect de hotărîre privind aprobarea propuner de încadrare a unui sector de drum - pt-21, împ-12.

 • - Punctul 5o - Proiect de hotărîre privind modificarea progra mului județean de transport public - supun votului dv - pt-3o.

 • - Punctul 51 - Proiect de hotărîre privind aprobarea finanțăr cu suma de 27.ooo.ooo lei de C.J. a proiectului multianual - Discuți

Dl.Mar cu

Este o sumă destul de importanta. - de unde se suportă? începem să luăm niște credite mari. Cine ne poate spune care este gradul de îndatorare?

Dl.Cbbncescu

Este din sursele noastre - este vorba de modernizarea Spițe lului județean. Dorim să derulam lucrările la al II-lc-a tronson, dar trebuie să dăm drumul la licitații. Propun suma de 27 mii.lei.

Dr .Neculoiu

Suma este cea reala; 27.ooo.ooo lei.

0l.Saranficean u

Veți avea spitalul clin 3e copii nu ie aiilți. Dacă nu vcm 3a banii la piimăiii să se plutească gazul pi energia, nu vor mai merge copii la școala..

D1.Câneesc u

Va recomand ca să vizitați spitalul, dai nu ca bolnav. Nu vom putea face al 2-lea tronson singuri și va trebui sa scoatem înej loo mld.lei. Suma este de 27 mld . Finanțarea totala va fi foaite na: Urmează să primim bani de la Ministerul Sănătății.

Dl .Gonțea

Să se modifice Hotarîrea cu banii.

Dl.Căncesc u

Supun votului dv - pt-Jo, împ-1, abț-2.

 • - Punctul 52 - Proiect de hotărîre privind aprobaree documentației și a indicatorilor tehnico-economici - pt-18, împ-11, nv.-l.

 • - Punctul 53 - Proiect de hotărîre privind aprobarea suplimen tarii bugetului de venituri și cheltuieli - Discuții?

Dl^G^nt^e a

Cine repartizează aceste sume?

Dl.Căncescu

Comisia de cultură.

Pl.Aranyoși

Va rog să-mi permiteți să spun un singur lucru - bisericile care au solicitat, au primit. Au venit, au depus materialele și au primit bani.

jl.Ep ure

Printre tele sînt și biserici evanghelice?

Dl.Căncescu

Toate cultele. Dar acestea sini mai bogate ca celelalte.

Dl.Aranyoși

Dar bisericile evanghelice săsește nu au cerut bani. Dar cea de la Prejmer - cetatea - a cerut o sumă mică.

Dl.Ve ște a

Nu știu, este o parohie mică acolo.

Dl.Cănce seu

Părerea mea este că trebuie să discutați cu dl.Aranyoși. Supun votului dv - pt-29, împ-2, abț-1.

- Punctul 54 - Proiect de hotărîre privind declararea de utili tete publică pentru obiectivul "Aeroport Internațional Bv - Shimbav”

Dl. Gonțea

Ați venit la vorba mea - acum cîteva luni v-am atras atenția c nu aveți hotărîre de C.J. privind clasificarea și sa țineți cont și data viitoare.

Dl.Căncescu

Vă mulțumesc! Supun votului - pt-33.

- Punctul 55 - Proiect de hotărîre privind aprobarea cofinan-țării cu suma de 4od0ooo lei pentru finanțarea proiectului ''Sistem de gestionare a deșeurilor menajere in zona Bran" -  pt-33.

- Punctul 56 - Proiect de hotărîre privind aprobarea alocării sumei de 3o.doo lei comunei Beclean privind potențialul turistic din zona Beclean - Discuții?

Dl .G-onțea

Sint bani pe care ii cheltuiți ahapoda. .Azi faceți un studiu global pe zona, miine altul.

Dl.Cănce sc u

Doresc să vă spun ca este o sumă solicitată de Primăria Beclean. Pentru Primăria Bran am votat fără discuții.

Dl.Veștea

Să facem un studiu pentru o zonă mai mare.

Dl.Cănce sc u

Veniți cu o propunere in acest sens.

Patrimoniul s-a împărțit in mod ilegal. Sint ilegalități crase. Pentru 2 ha trebuie pedepsit un prefect de Iași, iar pentru 16 ha respectatul nu a pățit nimic. Orice suspiciune aveți, vă rog să mergeți mai departe.

Dl.G onțea

In urma replicilor date, mă vad nevoit să răspund. Dv. nu aveți noțiuni clare în ceea ce spuneți. Patrimoniul funciar nu se înțelege în mintea dv. Acolo s-au făcut retrocedări către cei îndrep tățiți. Nu se retrage din patrimoniul propriu unei persoane.

Dl.Cănce sc u

.Acest domn ®alpă face parte din patrimoniul Brașovului.

Orice suspiciune aveți, mergeți mai departe, hu nu am nimic de ascun Dl .Mar c u

Același lucru l-ați făcut și dv.

D1. Căncesc u

Nu am făcut eu aceste reclamații. Supun votului - vă rog să votăm - pt-2o, împ-11, nu a v-1.

- Punctul 57 - Proiect de hotărire privind cooperarea jud. Bv cu Fundația "Hospice - Casa Speranței1’ -

In ședința viitoare să facem acest lucru și să cedăm banii către acțiuni caritabile, inclusiv să fie date și aici.

DL.Ve ștea

Discutăm aceasta problema și banii care se dau, o parte, echipei de fotbal bnirea Tîrlungeni sa fie da și tot la Hospice Casa Speranței.

r,i 1 f 1 n g ii? e ac u

Luna trecută am ajuns la H.Casa Speranței și. am găsit o situai foarte gravă financiar și propunerea noastră reprezintă un ajutor deosebit pentru cei bolnavi. Va rog să mergeți și să vedeți despre ce este vorba» Propunerea mea este să susținem această sumă și să încercăm să le dăm din bugetul C.J» cei loo.ooo EURO.

Dl.Căncescu

Vă promit că la ședința viitoare vom discuta problema. Echipa a jucat pe culorile PSD și pe alte culori. Nu voi susține echipa în acest fel»

Dl.Ve ștea

Aș propune ca acești bani rezultați din vînzarea acțiunilor de la FC Brașov sa fie dați la H.Casa Speranței.

Dl.Aranyoșl

Vă înțeleg că aveți o misiune aici, dar opuneți-vă la subiecte normale, acim vă luați de ce se dau bani la nevăzători sau la H.Casa Speranței? Eu nu vă doresc să ajungeți să aveți nevoie de așa ceva. Ați vorbit tot timpul despre fotbal® Faceți troc, cancer pe fotbal? Nu vă este un pic de rușine? Noi ar trebui să ne uităm cu atenție la problemele sociale, medicale și creștine0

Dl.Ve ște a

Eu îl rog pe dl.Aranycși să se abțină. Ceea ce am susținui este suplimentarea sumei și     . .. pentru acordarea acesteia.

Dl.Cănce seu

Voi veni cu o propunere - în ședința viitoare să se meargă pe o sumă mai mare pentru H.Casa Speranței. Supun votului dv. această propunere - pt-33.

- Punctul 58 - Proiect de hotarîre privind cooperarea jud.Brașov cu Parohia ortodoxa, Homorod -

Dl.Saranficeanu

Bunosc foarte bine această situație. Acest centru este coordonat de Primăria Homorod - acolo este o grădăniță» Doresc să vl spun că este foarte bine dotata și vă propun să dați banii la Primă' rie pentru că nu mai sînt bani nici de căldură și nici pentru curei Deci, să se dea banii la Primărie»

Dl.C ăn c e s c u

Sînt de acord și supun votului dv - pt-32»

~ runotp 59 - Proiect de hotărîre privind stabilirea taxeloi 9enîiu ratificatele elibeiaie de CJ -  pt-33, nu a v-1.

z- ^6tNCȚE_ȘuPLIMȘNȚaPE -

 • - Punctul 1 - Proiect de hotărire plivind aprobare# exercitări

dreptului de preemțiune al județului Brașov cu privire la achiziționarea apartamentului 7 - P-ța Sfatului 25 -  Pt-33.

 • - Proiect de hotărire privind aprobarea contractării de jud. Brașov a unui împrumut de .18 mil.EuhO pentru ''Aeroport Internațional Bv - Ghimbav” - Discuții?

Dl.Căncescu

/Am .semnat finanțarea de 76 milElJhO. Avem o listă de 13 mii. EUHO bani pe care ii propun sa intre in C.J. și avem capacitatea să luăm și acest credit.

Dl.Saranficeanu

Să fim foarte atenei pentru drumul județean.

Dl.Ve ștea

Care este gradul de Îndatorare?

Dl.Căncescu

Gradul de Îndatorare este cam de 7($s

Dl,G onțe a

Ne pot spune cei de la buget acest lucru?

Dl. Har c u

Am avut discuții că nu se poate rezolva problema, că vom supi ta tot noi nerentabilitatea aeroportului in următorii 2 ani.

Dl.Căncescu

Ne degrevăm cu 15 mil.EUHO; supun votului - pt-28, imp-5.

 • - Punctul 3 - Proiect de hotărire privind aprobarea raportul'

final de implemnetar ea proiectului pentru situații de urgență in Bran, Moieciu, Fundata, Rîșnov -  pt-31.

 • - Punctul 4 - Pioiect de hotărire privind aprobarea organigramei DGASPC - pt-23, imp-8, nu a v-l0

 • - Punctul 5 - Proiect de hotărire privind aprobarea finanțai de C.J. a Centrului de zi "Baza de lumină” - pt-22, imp-7, a-1, nv.

 • - Centrul de zi”Raza de lumină” a fost Înființat și susținut de mai multe firme germane.

 • - Punctul 6 - Proiect de hotărire privind darea in adminlsta a unui imobil in Mun.Fg. Consiliului Local Fg - p t-28, ab-y-4, imp-4

D-na Tihărău

'ste un imobil al C.J, care s-a dat C.uccal Fg și avem propunerile c.j.

 • - Punctul 7 - Pioiect de hotărire inițiat de c.j. Grapă privind colaborarea Jud.Bv cu Asociația ”Speranța pentru l'oți - pt-19, imp-12,

- Punctul 8 - Proiect de hotarlre privind validarea component /j.T.O.P» - pt-2.6, împ-6, nu a v-1»

- VJLJIJțJ* s E ~

Dl.Maxim

Legat de prima propunere privind contractul cu firma P&P cred că este necesar ca să aibă aceste abonamente consilierii județ

DloVeștea

Dar nu avem materiale, nu avem nimic legat de aceasta.

Dl,Maxim

Smt 35 x 7 - 24.5oo -

Dl.Veștea

Vă propun sa fie amînată această propunere.

Dl. Cg,nce sc u

Nu am nimic împotrivă să fie amînat. Supun votului ca să fie alfccate sumele necesare. ‘Este vorba de prelungirea contractului cu firma P & P. Dacă se respinge la vot, ramîne pentru ședința viitoare - pt-28, abț-l0

-Legat de a 2-a propunere - acordarea sumei de loo.ooo lei echipei de la Victoria - Bod - propun amînarea acestei propuneri și să facem o analiză pentru aceste subiecte. Cine este de acord cu amînarea? - pt-25.

 • - Legat de a 3-a propunete - extinderea rețelei de electricitate în cartierul G-îrcini - propun ca și aceasta propunere să fie amînată și supun votului dv - pt-31, nu a v-1.

Dl.Aranyoși

Legat de prima propunere - este vorba de bani votați cînd a fost votat bugetul C.J„

Dl.Căncescu

Supun votului dv. această propunere - pt-25, abț-1, nu a v-i

 • - Legat de a 2-a propunere a d-lui Aranyoși privind colaborarea cu Colegiul "Unirea1' - supun votului dv - pt-27, împ-1, nv-1.

 • - Supun votului dv. a treia propunere privind par te neriatul cu Asociația Pro-Democrația - pt-22, împ-3, abț-1.

 • - Supun votului dv. pronunerea privind sprijinul financiar acordat Muzeului din Scheii Brașovului - pt-280

-legat de prima propunere făcuta de dl.Crapă - crearea comite tului de dialog social între comisiile de specialitate ale C.J. și secretarul județului și UNG - Discuții?

Dl ,E p ur e

Aș propune ca fiecare punct de pe ordinea de si sa fie motivat ca Urgență - care este motivația urgenței?

■u 1. C an c e s c u

Plenul & hotarît prin vot sa discutăm acest punct - vă rog sa votăm - pt-16, împ-9, nu a v-1.

 • - A doua propunere se refera la prelungirea pînă la 31 mart a tuturor contractelor cu instituțiile spitalicești - Discuții?

Dl . V eștea

Noi vom ataca toate aceste contracte.

Dl .Gonțea

Care este temeiul legal?

D-na Tihău

Este vorba de prelungirea contractelor de închiriere între C.J. și instituțiile spitalicești. Este vorba de acte adiționale la contractul care este de 5 ani de zile și care expira la 31 dec.2oo8

Dl.Gonțea

Care este temeiul legal? Eu avem nevoie de acest lucru.

J-na Tihărău

Există în material acest lucru0

Dl.Caneesc u

Solicita prelungirea pînă în 31 martie și mai vedem daca le închiriem sau le vindem.

Dl.Ve ștea

Noi vă solicitam materialele necesare pentru acest punct.

Dl.Cănce sc u

Vă rog sa votați să fie prelungite pînă la 31 martie 2co9 -pt-19, împ-lo, nu a v-2.

 • - Legat de a 3-a propunere, vă rog să fie amînată această propunere.

Dl.Dan u

S-a făcut rectificativa, dar din această sumă trebuie plătite: 22o.doo lei - pentru drumuri și 12o.ooo lei pentru salarii și alte facturi.

DlnCăncescu

Vă rog să ne spuneți sursa ca să parafrazez acest lucru. Dl^Veștea

Să ne spuneți dv. sursa de finanțare.

Dl.Cancescu

Supun votului dv - pt-2o, împ-3, abț-2, nu a v-1.

- Legat de propunerea făcută de dl.Enache privind Crucea Roșie - va rog să votăm - pt-24 , nu a v-5.

Dl.Cr ac i un

Legat de propunerea mea, este vorba de un pr o ie ct/^&^at de C.J., care se va finaliza în ianuarie, iar beneficiar este Ser-

• / / •

viciul de evidența. a persoanelor Bv . Avem de achiziționat lo aparate de fotografiat centru buletine, dai se depășește surna și s-a acrobat modificarea listei de investiții pentru aceste aparate» Printr-un proiect PHARE se aprobă aceste aparate de fotografiat.

Dl.Saranficeanu

O parte din aceste aparate să fie date și orașelor din județ, inclusiv orașelor Victoria și Rupea.

Dl_».Bașc_u

Acest proiect a fost făcut către toate filialele din județ» Dl.Căncescu

Supun votului dv - pt-26, abț-1, nu a v-1.

- Dl.C oman

Legat de cele 2 propuneri ale mele - am pierdut și trebuie să retrocedăm imobilul de la Timișul de Sus, iar ca rezolvare, am propus: 1. - modificarea strategiei; 2 - cea prin care contribuim și noi cu 15L din valoarea proiectului de finanțare - IȘo.coo EURO.

Dl «G-o nț ea

De ce nu ne exercităm dreptul de preemțiune?

D-na Tihărău

Este de 5 ani de zile și dl.Veștea știe problema, să vă explice dînsul.

Dl.Cănce sc u

Supun votului dv. prima propunere - pt-24-, abț-1, nu a v-1» Supun votului dv» a 2-a propunere - pt-21, împ-2, nu a v-2» D-na T ihar au

Banii vor fi dați din bugetul pe 2oo9.

Dl.Cănce sc u

Cu aceasta închei ședința și vă mulțumesc pentru participare' Dl.Gonțea

Vă rog să se noteze că materialele nu au avut rapoartele serviciului de specialitate»


SECRETAR,

Tihărău Mariana