Hotărârea nr. 199/2009

Hotărârea.nr.199 - privind aprobarea modificării listei de investiţi, pe anul 2009, la Cap. 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială

JUDEȚUL BRAȘOV


ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777 Fax: 068-475576 E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul JudețeanCod F-16


HOTĂRÂREA NR.199

din data de 26.08.2009

privind aprobarea modificării listei de investiți, pe anul 2009, la Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26.08.2009;

Analizând referatul nr.6755/25.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea modificării listei de investiți, pe anul 2009, prin introducerea în lista de investiții a poziției „Centrale termice pentru Centrul de Reabilitare Școlară Brădet din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Brașov”, 4 bucăți în valoare de 31.000 lei, la Cap.68.02, titlul 71.01.02 prin diminuarea cu aceeași sumă de la Cap. 68.02 titlul 71.01.30, „SF - Baza de date asistență socială ” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Brașov;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(l), lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și art.91, alin.l lit.d și alin.5, lit.a pct.2 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea listei de investiți, pe anul 2009, prin introducerea în lista de investiții a poziției „ Centrale termice pentru Centrul de Reabilitare Școlară Brădet din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Brașov”, 4 bucăți, în valoare de 31.000 lei, la Cap.68.02, titlul 71.01.02 prin diminuarea cu aceeași sumă de la Cap. 68.02 titlul 71.01.30, „SF - Baza de date asistență socială ” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘE Aristotel Gjn^/scuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău