Hotărârea nr. 198/2009

Hotărârea.nr.198 - privind aprobarea cofinanţării de către judeţul Braşov a execuţiei lucrărilor de reabilitare termică pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777 Fax: 068-475576 E-mail:office@judbrasov.ro


JUDEȚUL BRAȘOV
Cod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.198

din data de 26.08.2009

- privind aprobarea cofinanțării de către județul Brașov a execuției lucrărilor de reabilitare termică pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinală la data de 26.08.2009

Analizând referatul nr.6789/25.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea cofinanțării, în cotă de minimum 10%, de către Județul Brașov a execuției lucrărilor de reabilitare termică pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov care a fost propus pentru includerea în programul de reabilitare termică - etapa a III -a, 2009-2010, finanțat din Fondul Elvețian de Contrapartidă și cofinanțat din bugetele locale și venituri proprii constituite la MDRL, precum și asumarea obligației de a păstra în bune condiții imobilul, o perioadă de 15 ani după punerea în aplicare a proiectului;

In conformitate cu dispozițiile HG nr.867/2002 clădirea în carea funcționează această unitate sanitară de interes public județean, este inclusă în domeniul public al județului, conform CE nr. 16891 Brașov;.

Având în vedere prevederile art. 190 alin.l lit.b și alin 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, art.91 alin.l, lit.b și alin 3 lit.a, alin. 1 ,.lit d și alin 5 lit.apct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și dispozițiile art. 19 alin.l lit.a și alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

A                                                                                                                                          /

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cofinanțarea cu minimum 10% din valoarea estimată a lucrărilor de reabilitare termică de la bugetul județului Brașov, a execuției lucrărilor de reabilitare termică pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (valoare estimată în auditul energetic de 238.473 euro, exclusiv TVA, din care 206.500 euro reprezintă contribuția din Fondul Elvețian de Contrapartidă'), prin diminuarea Ia Cap. 84.02 - Transporturi a poziției „Cartier ANL ( căi de acces, cofmanțare)” și suplimentarea în aceeași cotă la Cap. 66.02 - Sănătate.

Art.2 - Activitățiile care se desfășoară în imobilul ce urmează a fi reabilitat, sunt activități de ocrotirea sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Consiliul Județean Brașov va menține imobilul în bune condiții, o perioadă de 15 ani după punerea în aplicare a proiectului.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea^Țeritoriului și Direcția Economică.


Vizat pentru legalitate , SECRETAR Mariana llhărău OL/ (4av

Ap rol PREȘEI Aristotel <

at


aneescu


 • •    Corpul A - Parter - Unitate Primire Urgențe

 • - Et. I - Ortopedie- 80 paturi

 • - Et. II - Chirurgie - 54 paturi

 • - Et. III - Chirurgie - 60 paturi

 • - Et. IV - Neurologie - 25 paturi

- Hematologie - 30 paturi

 • - Diabet - 25 paturi

- Et. V - Interne - 40 paturi

Total : 314 paturi

 • •    Corpul B - Parter - Ambulator - cabinete oftamologice, neurologie, chirurgie generală,

hematologie, gastroenterology, chirurgie plastică, chirurgie oralpăă și maxilofacială, ORL, ortopedie, interne, neurologie, obstetrica ginecologie

 • - Et. I - Cardiologie - 24 paturi

 • - Et. II - Chirurgie plastică - 34 paturi

 • - Et. HI - Chirurgie - 30 paturi

 • - Et. IV - Neurochirurgie - 30 paturi

- Et. V - Gastroenterologie - 32 paturi

Total: 150 paturi

•   Corpul H

 • - Et. I - Radiologie

 • - Cardiologie intervențională - monitor - 14 paturi

- salon - 12 paturi

 • - Laborator

 • - Et. II - Reanimare ( ATI) - 20 paturi

 • - Bloc operator

Total : 46 paturi

Total general : 510 paturi

D. I. U. A.T.

Director Executiv

Emil Cirica

• Corpul A - Parter - Unitate Primire Urgențe

 • - Et. I - Ortopedie- 80 paturi

 • - Et. II - Chirurgie - 54 paturi

 • - Et. IE - Chirurgie - 60 paturi

 • - Et. IV - Neurologie - 25 paturi

- Hematologie - 30 paturi

- Diabet - 25 paturi

- Et. V - Interne - 40 paturi

Total: 314 paturi

 • •    Corpul B - Parter - Ambulator - cabinete oftamologice, neurologie, chirurgie generală, hematologie, gastroenterology, chirurgie plastică, chirurgie oralpăă și maxilofacială, ORL, ortopedie, interne, neurologie, obstetrica ginecologie

 • - Et. I - Cardiologie - 24 paturi

 • - Et. II - Chirurgie plastică - 34 paturi

 • - Et. III - Chirurgie - 30 paturi

 • - Et. IV - Neurochirurgie - 30 paturi

- Et. V - Gastroenterologie - 32 paturi

Total: 150 paturi

•   Corpul H

 • - Et. I - Radiologie

- Cardiologie intervențională- monitor - 14 paturi

- salon- 12 paturi

 • - Laborator

- Et. II - Reanimare ( ATI) - 20 paturi

 • - Bloc operator

Total: 46 paturi

Total general: 510 paturi

D. I. U. A.T.

Director Executiv

Emil Cirica