Hotărârea nr. 197/2009

Hotărârea.nr.197 - privind aprobarea alocării de fonduri pentru cheltuieli de reparaţii


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 197

din data de 26.08.2009

- privind aprobarea alocării de fonduri pentru cheltuieli de reparații

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 6792/25.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea alocării sumei de 70.000 lei pe cheltuieli materiale la capitolul 67.02. - Cultură, recreere și religie pentru realizarea unor lucrări de reparații în zona Turnurilor de pulbere și a străzii Sforii;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (1), lit. „a” și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 70.000 lei pe cheltuieli materiale la capitolul 67.02. -Cultură, recreere și religie, prin diminuarea cu aceeași sumă a capitolului 84.02 - Transporturi, poziția „Lucrări de întreținere și reparații curente a 175 km conform contract BERD”, pentru realizarea unor lucrări de reparații în zona Turnurilor de pulbere și a străzii Sforii.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău