Hotărârea nr. 196/2009

Hotărârea.nr.196 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Alimentare cu gaze naturale a Centrului de Recuperare Şcolară Brădet” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanCod F-16


HOTĂRÂREA NR.196

din data de 26.08.2009

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu gaze naturale a Centrului de Recuperare Școlară Brădet” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 26.08.2009

Analizând referatul nr.6505/25.08.2009 întocmit de Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu gaze naturale a Centrului de Recuperare Școlară Brădet” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art. 44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu gaze naturale a Centrului de Recuperare Școlară Brădet” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cuprins în lista de investiții la Cap. 68.02- Asigurări și asistență socială, după cum urmează:

  • 1. Valoarea investiției: 24.124,92 lei, inclusiv TVA

din care C+M :        22.624,92 lei, inclusiv TVA

  • 2. Lungime traseu: 230 m

  • 3. Durata de execuție a lucrării: 2 ani

  • 4. Sursa de finanțare - Bugetul Consiliului Județean Brașov cuprins în lista de investiții la Cap. 68.02- Asigurări și asistență socială

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului

PREȘEDINTE/

Aristotel CănțeseuContrasemnează SECRETAR


Mariana Tihărău