Hotărârea nr. 195/2009

Hotărârea.nr.195 - privind repartizarea pe obiective de investiţii a sumei de 6.575.000 lei alocată în bugetul judeţului prin H.G. nr. 426/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi asocierea judeţului Braşov cu unităţi administrativ – teritoriale, precum şi cofinanţarea cu suma de 500.000 lei pentru realizarea proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă – modernizarea bazelor de salvare, refugii alpine şi trasee turistice”

Cod F-16


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

HOTĂRÂREA NR. 195

din data de 26.08.2009

- privind repartizarea pe obiective de investiții a sumei de 6.575.000 lei alocată în bugetul județului prin H.G. nr. 426/2009, cu modificările și completările ulterioare și asocierea județului Brașov cu unități administrativ - teritoriale, precum și cofinanțarea cu suma de 500.000 lei pentru realizarea proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă - modernizarea bazelor de salvare, refugii alpine și trasee turistice”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 6776/25.09.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea repartizării pe obiective de investiții a sumei de 6.575.000 lei alocată în bugetul județului prin H.G. nr. 426/2009, cu modificările și completările ulterioare și asocierea județului Brașov cu unități administrativ - teritoriale, precum și cofinanțarea cu suma de 500.000 lei pentru realizarea proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă -modernizarea bazelor de salvare, refugii alpine și trasee turistice” ;

Având în vedere dispozițiile din art. 19 alin. (1), lit. „a”, alin. (2) și art. 35 in Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă repartizarea pe obiective de investiții a sumei de 6.575.000 lei alocată în bugetul județului prin H.G. nr. 426/2009, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 87.02 - „Alte acțiuni economice” și asocierea județului Brașov cu unități administrativ - teritoriale pentru realizarea proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă - modernizarea bazelor de salvare, refugii alpine și trasee turistice” , după cum urmează:

Unitatea administrativ - teritorială

Suma

1. Baza Salvamont Curmătura și asocierea cu orașul Zărnești

919 mii lei

2. Baza Salvamont Valea Mălăiești și asocirea cu orașul Râșnov

869 mii lei

3. Baza Salvamont Vârful Omu și asocierea cu comuna Moieciu

144 mii lei

4. Baza Salvamont Valea Sâmbetei și asocierea cu comuna Drăguș

828 mii lei

5. Baza Salvamont Zănoaga și asocierea cu comuna Bran

369 mii lei

6. Refugiul Șaua Bătrână și asocierea cu comuna Moieciu

241 mii lei

7. Refugiul Șaua Țigănești și asocierea cu comuna Moieciu

241 mii lei

8. Refugiul Viștea Mare și asocierea cu comuna Viștea

241 mii lei

9. Refugiul Portița Viștea și asocierea cu comuna Viștea

161 mii lei

10. Reabilitate trasee turistice în masivul Bucegi și masivul Făgăraș

2.562 mii lei

TOTAL:

6.575 mii Iei

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei, în bugetul județului, la capitolul 87.02 - „Alte acțiuni economice” - poziția „Reabilitate trasee turistice în masivul Bucegi și Masivul Făgăraș” prin diminuarea poziției „Cartier ANL Bunloc” (Căi acces cofinanțare) de la capitolul 84.02. - „Transporturi” cu suma de 272.000 lei și a poziției „Proiecte și lucrări nenominalizate” de la capitolul 68.02. - „Asigurări și asistență socială” cu suma de 228.000 lei reprezentând cofinanțarea județului Brașov la asocierile stipulate la art. 1.

Art.3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu să semneze contractele ce fac obiectul asocierii stipulate la art. 1.

Art.4. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.AM/ AM

Difuzare:

Câte un ex. pentru unitățile administrativ - teritoriale de la art.l 1 ex. - DIUAT

1 ex. - Direcția Economică

1 ex. - DAPL

1 ex. - Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex. - Colecție