Hotărârea nr. 194/2009

Hotărârea.nr.194- privind aprobarea proiectului „Programul judeţean de instruire şi certificare la standarde europene a personalului public din cadrul Consiliului Judeţean Braşov” – Cod SMIS 2987 şi includerea valorii totale a proiectului, în sumă de 284.537,33 lei în bugetul Consiliului Judeţean Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Bra:

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.194

din data de 26.08.2009

- privind aprobarea proiectului „Programul județean de instruire și certificare la standarde europene a personalului public din cadrul Consiliului Județean Brașov” - Cod SMIS 2987 și includerea valorii totale a proiectului, în sumă de 284.537,33 lei în bugetul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26 august 2009:

Analizând referatul nr. 5609/9.07.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea proiectului „Programul județean de instruire și certificare la standarde europene a personalului public din cadrul Consiliului Județean Brașov” - Cod SMIS 2987 și includerea valorii totale a proiectului, în sumă de 284.537,33 lei în bugetul Consiliului Județean Brașov; proiectul urmează a fi finanțat, 98% din cheltuielile totale eligibile, reprezentând 234.942,26 lei, prin instrumentul financiar nerambursabil, numit Fondul Social European, iar contribuția proprie a Consiliului Județean Brașov la cheltuielile eligibile este de 2%, reprezentând 4.794,74 lei;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(l) lit.”a” din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale și art. 91. alin.(l), lit.”b” și alin.(3) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă proiectul „Programul județean de instruire și certificare la standarde europene a personalului public din cadrul Consiliului Județean Brașov” - Cod SMIS 2987, precum și bugetul proiectului, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă includerea valorii totale a proiectului, în sumă de 284.537,33 lei, în bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov pe anul 2009, la Cap.51.02- Autorități publice și acțiuni externe (din care contribuția proprie a Consiliului Județean Brașov la cheltuielile eligibile, de 2%, reprezintă 4.794.74 lei), după cum urmează:

  • •  Cheltuieli de investiții: în sumă de 66.022 lei

  • •  Cheltuieli materiale la proiectul „Programul județean de instruire și certificare la standarde europene a personalului public din cadrul Consiliului Județean Brașov”, în sumă de 218.515,33 lei.

Valoarea de 284.537, 33 lei se va disponibiliza prin diminuarea cu aceeași sumă a poziției „Lucrări de întreținere și reparații curente a 175 km conform contractului BERD” din cadrul Cap.84.02 - Transporturi.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția

Economică, asigură aducerea l^Ttldeplinire a prezentei hotărâri.


PREȘEDțyiT^, Aristotel Căn

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


4.1 DETALIERE^, OSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE cf £ORIE DE CHELTUIALĂ

Președinte, Aristotel Căncescu


Nr. crt.

Denumire cheltuială

. Valoare totală (fără TVA) lei

Total valoare (cu TVA)

1

2 . ' ' '

3

7/ 4

5

A. Cheltuieli eligibile

-

1.

Cheltuieli pentru consultanță și expertiză

0.00

0.00

0.00

1.1

Cheltuieli cu elaborarea de studii si analize în domeniul tehnic, administrativ, financiar, contabil, fiscal și juridic

0.00

0.00

0.00

1.2

Cheltuieli pentru servicii de consultanță și expertiză pentru dezvoltarea de sisteme

0.00

0.00

0.00

1.3

Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru servicii/sludii de evaluare, cercetare, certificare și recertificare, inclusiv audituri de sistem

0.00

0.00

0.00

1.5

Cheltuieli cu studii și/sau analize solicitate de AM în scopul acordării asistenței financiare nerambursabile

0.00

0.00

0.00

1.6

Onorarii consultanți (în cazul persoanelor fizice autorizate)

0.00

0.00

0.00

1.7

Cheltuieli organizare de cursuri de instruire

0.00

0.00

0.00

II.

Cheltuieli cu personalul

0.00

0.00

0.00

2.1

Cheltuieli cu salarii (lectori, experți, formatori, etc.)

0.00

0.00

0.00

2.2

Cheltuieli de salarizare pentru personal contractual angajat cu normă parțială sau întreagă de lucru, având atribuții privind managementul proiectului finanțat prin PODCA

0.00

0.00

0.00

III.

Cheltuieli cu deplasarea

0.00

0.00

0.00

3.1

Cheltuieli pentru cazare:

0.00

0.00

0.00

3.2

Cheltuieli cu diurna;

0.00

0.00

0.00

3.3

Cheltuieli pentru transport participanți (inclusiv taxă de autostradă, taxă trecere pod, taxă traversare cu bacul);

0.00

0.00

0.00

3.4

Cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier și echipamente (inclusiv taxă de autostradă, taxă trecere pod, taxă traversare cu bacul);

0.00

0.00

0.00

IV.

Cheltuieli cu traduceri și interpretarat

0.00

0.00

0.00

4.1

Cheltuieli cu servicii de traducere și interpretare aferente activităților realizate în cadrul proiectelor finanțate prin PODCA

0.00

0.00

0.00

V.

Cheltuieli aferente tipăririi și multiplicării de materiale

0.00

0.00

0.00

5.1

Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea și distribuția de materiale efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PODCA

0.00

0.00

0.00

VI.

Cheltuieli pentru închirieri, leasing și asigurări

6,000.00

1,140.00

7,140.00

6.1

Cheltuieli cu închirierea de clădiri, sedii pentru managementul proiectului finanțat;

0.00

0.00

6.2

Cheltuieli cu închirierea de spații pentru desfășurarea diverselor activități specifice proiectului finanțat;

6,000.00

1,140.00

7,140.00

6.3

Cheltuieli cu închirierea de echipamente;

0.00

0.00

0.00

6.4

Cheltuieli pentru închiriere servicii de transport;

0.00

0.00

0.00

6.5

Cheltuieli pentru închiriere mijloace de transport;

0.00

0.00

0.00

6.6

Cheltuieli pentru închiriere mobilier (diverse bunuri);

0.00

0.00

0.00

6.7

Cheltuieli pentru închirierea de instalații;

0.00

0.00

0.00

6.8

Cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijoace de transport;

0.00

0.00

0.00

6.9

Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de transport, a clădirilor, echipamentelor, instalațiilor.

0.00

0.00

0.00

VII.

Cheltuieli cu achiziția de materiale consumabile

4,800.00

912.00

5,712.00

7.1

Cheltuieli cu achiziția de consumabile aferente activităților desjășurate în cadrul proiectului;

4,800.00

912.00

5,712.00

VIII.

Cheltuieli generale de administrație

12,000.00

2,280.00

14,280.00

8.1

Cheltuieli cu servicii de comunicații (telefoane, fax, internet, servicii poștale și de curierat, acces la baze de date) ;

0.00

0.00

0.00

8.2

Cheltuieli cu plata utilităților (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);

0.00

0.00

0.00

8.3

Cheltuieli de arhivare și securizare documente/informații;

0.00

0.00

0.00

8.4

Cheltuieli cu servicii de pază;

0.00

0.00

0.00

1 VA) lei

(cu TVA)

l

f           2

n

4

5

5.5

Cheltuieli cu achiziționarea materialelor și si iilor de întreținerea curentă a sediului

0.00

0.00

0.00

8.6

Cheltuieli pentru servicii de întreținere și reparații echipamente și mijloace de transport

0.00

0.00

0.00

8.7

Cheltuieli cu achiziționarea carburanților și lubrifîanților pentru mijloacele de transport:

12,000.00

2,280.00

14,280 00

IX.

Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar necesare implementării proiectului

17,000.00

3,230.00

20,230.00

9.1

Cheltuieli cu achiziția de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe și mobile) și alte obiecte de inventar;

0.00

0.00

0.00

9.2

Cheltuileli cu achiziția de echipamente de protecție a valorilor umane și materiale;

0.00

0.00

0.00

9.3

Cheltuileli cu achiziția de echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul;

17,000.00

3,230.00

20,230.00

9.4

Cheltuieli pentru cablare rețea internă;

0.00

0.00

0.00

X.

Cheltuieli pentru achiziția de imobilizări nccorporale

39,200.00

7,448.00

46,648.00

10.1

Cheltuileli cu achiziția de aplicații informatice

0.00

0.00

0.00

10.2

Cheltuileli cu achiziția de licențe

39,200.00

7.448.00

46,648.00

10.3

Cheltuileli cu achiziția de brevete

0.00

0.00

0.00

10 4

Cheltuileli cu achiziția de mărci

0.00

0.00

0.00

10.5

Cheltuileli cu achiziția de know how

0.00

0.00

0 00

XI.

Cheltuieli pentru servicii informatice și de comunicații

0.00

0.00

0.00

11.1

Instalare, întreținere și reparare echipamente informatice, de comunicații, periferice de calcul și instalații;

0.00

0.00

0 00

11.2

întreținere, actualizare și dezvoltare aplicații informatice.

0.00

0.00

0.00

XII.

Taxe

143,440.00

27,253.60

170,693.60

12.1

Taxe de certificare

0.00

0.00

0.00

12.2

Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/instruire, inclusiv programe universitare

41,132.00

7.815.08

48,947.08

12.3

Taxe de eliberare a certificatelor

23,798.00

4,521.62

28,319.62

12.4

Taxe notariale

0.00

0.00

0.00

12.5

Taxă participare la evenimente, conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru

78,510.00

14,916.90

93,426.90

12.6

Cheltuieli eligibile pentru plata comisioanelor bancare aferente operațiunilor efectuate in scopul proiectului, din contul deschis de către beneficiar la Trezorerie

0.00

0.00

0.00

XIII.

Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

13.1

Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentației de licitație, organizării și derulării procedurilor de achiziții publice conform Ordonanței de Urgență nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cadru! proiectelor finanțate prin PODC/I;

0.00

0.00

0.00

XIV.

Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)

4,000.00

760.00

4,760.00

XV.

Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate pentru activități de conștientizare

4,000.00

760.00

4.760.00

15 /

Cheltuieli cu elaborarea, producția, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare și de informare;

0.00

0.00

0.00

15.2

Cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare și de informare

0.00

0.00

0.00

15.3

Cheltuieli cu conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziția, înregistrarea și închirierea domeniului

0.00

0.00

0.00

15.4

Cheltuieli cu producția, tipărirea/multiplicarea, inscripționarea și distribuția de materiale promoționale

0.00

0.00

0.00

15.5

Cheltuieli cu închirierea spațiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferințe, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare și conștientizare

0.00

0.00

0.00

15.6

Cheltuielipentu publicitate în mass-media (elaborare, producție și difuzare);

4,000.00

760.00

4,760.00

15.7

Cheltuieli pentru servicii de monitorizare media.

0.00

0.00

0.00

XVI.

Cheltuieli cu achiziționarea de publicații în format tipărit și/sau electronic și abonamente

7,497.00

674.73

8,171.73

i--:

Cod SMIS: 2987

2/3


Nr. crt.

Denumire cheltuială , e 1

Valoare totală, (fără TVA) lei

TVA

Total valoare (cu TVA)

i

3 '

4

' 5

16.1

Cheltuieli cu abonamente la publicații de specialitate;

0.00

0.00

16.2

Cheltuieli cu achiziționarea de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic

7,497.00

674.73

8,171.73

XVII.

Cheltuieli privind achiziționarea serviciilor de audit

5,800.00

1,102.00

6,902.00

17.1

Cheltuieli cu auditul extern al proiectului

5,800.00

1,102.00

6,902.00

XVIII.

Cheltuieli aferente garanțiilor bancare

0.00

0.00

0.00

18.1

Cheltuieli aferente garanțiilor bancare cerute de Autoritatea de management la acordareapreftnanțării

0.00

0.00

0.00

Total A (1+II+....+XVII)

239,737.00

44,800.33

284,537.33

B. Cheltuieli neeligibile

Total B (total cheltuieli neeligibilc )

TOTAL (Total A + total B)

4.1'OSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE Ca GORIE DE CHELTUIALĂ


20.VII.2009

Manager proiect.

Pop Ildiko