Hotărârea nr. 193/2009

Hotărârea.nr.193 - privind darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, a terenului situat în incinta Centrului de Reabilitare Şcolară Brădet – Săcele, care se află în domeniul public al Judeţului Braşov


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.193

din data de 26.08.2009

- privind darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a terenului situat în incinta Centrului de Reabilitare Școlară Brădet - Săcele, care se află în domeniul public al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 august 2009;

Analizând referatul nr. 6635/24.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune darea în administrare, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a terenului situat în incinta Centrului de Reabilitare Școlară Brădet - Săcele, identificat în C.F. nr. 102682 - Săcele, Sub Al cu nr. cadastral 102682 (fost nr. topografic 9025/1/1/1/1/2) - teren intravilan în suprafață de 89.398 mp, care se află în domeniul public al Județului Brașov, fiind înscris în Anexa nr.l a HG nr.972/2002, pozițiile 424-434;

Ținând cont de avizul formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 6 de relații internaționale și dezvoltare durabilă;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. 1, 2 și 3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și art. 91, alin. (1), lit.”c” și alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, V republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a terenului situat în incinta Centrului de Reabilitare Școlară Brădet - Săcele, identificat în C.F. nr. 102682 - Săcele, Sub Al, cu nr. cadastral 102682 (fost nr. topografic 9025/1/1/1/1/2) - teren intravilan în suprafață de 89.398 mp, care se află în domeniul public al Județului Brașov, înscris în Anexa nr.l a HG nr.972/2002, pozițiile 424-434.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Generală de Asistență  Socială și Protecția CopiluluȚBrașov

PREȘEDINM Aristotel CăneeiContrasemnează, SECRETAR Mariana 'fii CM l

hărău