Hotărârea nr. 192/2009

Hotărârea.nr.192 - privind modificarea listei de investiţii din cadrul bugetului Judeţului Braşov pe anul 2009, Capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională - Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă Braşov prin renunţarea la poziţia „Autoturism” în valoare de 60.000 lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă la poziţia „Amenajarea Centrului Judeţean de conducere şi coordonare a intervenţiei”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.192

din data de 26.08.2009

privind modificarea listei de investiții din cadrul bugetului Județului Brașov pe anul 2009, Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență Brașov, prin renunțarea la poziția „Autoturism” în valoare de 60.000 lei și suplimentarea cu aceeași sumă la poziția „Amenajarea Centrului Județean de conducere și coordonare a intervenției”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009 ;

Analizând referatul nr. 1654/25.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea listei de investiții din cadrul bugetului Județului Brașov pe anul 2009, Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență Brașov, prin renunțarea la poziția „Autoturism” în valoare de 60.000 lei și suplimentarea cu aceeași sumă la poziția „Amenajarea Centrului Județean de conducere și coordonare a intervenției”;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale art.91 alin.l lit.b și alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă modificarea listei de investiții din cadrul bugetului Județului Brașov pe anul 2009, Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională -Inspectoratul Pentru Situații de Urgență Brașov, prin renunțarea la poziția „Autoturism” în valoare de 60.000 lei și suplimentarea cu aceeași sumă la poziția „Amenajarea Centrului Județean de conducere și coordonare a intervenției”.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău