Hotărârea nr. 191/2009

Hotărârea.nr.191 - privind aprobarea suplimentării bugetului Judeţului Braşov şi corespunzător, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu suma de 348 mii lei, pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.roConsiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.191

din data de 26.08.2009

privind aprobarea suplimentării bugetului Județului Brașov și corespunzător, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov cu suma de 348 mii lei, pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009;

Analizând referatul nr.6586/21.08.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului Județului Brașov și corespunzător, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov cu suma de 348 mii lei, reprezentând suplimentarea subvenției de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(l) lit.a și lit.b și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Ținând cont de avizele formulate de comisiile de specialitate nr.l și 6 ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea bugetului Județului Brașov și corespunzător, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu suma de 348 mii lei, reprezentând suplimentarea subvenției de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

PREȘEDlfT

• , . i - 7V 7


Aristotel Cam eseuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

A