Hotărârea nr. 190/2009

Hotărârea.nr.190 - privind reducerea unor credite bugetare ale bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

500007, Brașov, jud.Brașov Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mai I :o ffi ce@j udbrasov.ro www.judbrasov.ro
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 190

din data de 26.08.2009

- privind reducerea unor credite bugetare ale bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26.08.2009;

Analizând referatul nr. 6723/21.08.2009 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune reducerea unor credite bugetare ale bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2009;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (1), lit. „a”, alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c” și art. 22 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și dispozițiile art. 91 alin. (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă reducerea unor credite bugetare ale bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2009, după cum urmează:

  • 1. Reducerea creditelor bugetare pe perioada octombrie - decembrie 2009 pentru cheltuieli de personal cu 20% lunar, față de media realizărilor curente pe perioada 01.01 - 31.08.2009 pentru aparatul propriu al Consiliului Județean Brașov, Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brașov, Muzeul de Artă Brașov, Muzeul Județean de Istorie Brașov, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Muzeul de Etnografie Brașov, Centrul Cultural „Reduta” Brașov, Unitatea de Asistență Medico -Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov, Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov și Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Șercaia;

  • 2. Reducerea creditelor bugetare pe perioada octombrie - decembrie 2009 pentru cheltuieli de personal cu 33% lunar, față de media realizărilor curente pe perioada 01.01 - 31.08.2009 pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, respectiv cu 20% pentru personalul ce își desfășoară activitatea în Centrele de Plasament;

  • 3. Reducerea creditelor bugetare pe perioada octombrie - decembrie 2009 pentru cheltuieli de personal cu 20% lunar, față de media realizărilor curente pe perioada 01.01 - 31.08.2009 pentru:

  • •  Personalul nedidactic din cadrul următoarelor instituții: Școala de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, Școala Specială Brașov, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Brașov, Colegiul Tehnic „Aurel Vijoli” Făgăraș, Școala de Arte și Meserii Codlea, Școala Specială Victoria, Școala Specială „Brădet” Săcele;

  • •  Centrul de zi pentru copii nevăzători „Raza de lumină” Brașov.

Art.2. - Se autorizează executivul Consiliului Județean Brașov să instituie măsurile necesare în vederea încadrării în reducerea de credite bugetare, conform art. 1 la prezenta hotărâre, precum și să întreprindă procedurile privind rectificarea bugetară aferentă anului 2009.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, în exercitarea funcției de ordonator principal de credite, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE, Aristotel Cănces

Contrasemnează


SECRETAR, Mariana Tihărău