Hotărârea nr. 19/2009

privind aprobarea trecerii imobilului situat în localitatea Timişul de Sus, Şoseaua Naţională Bucureşti - Braşov, nr. 53, compus din construcţie - ( „Vila nr. 5”), anexă şi teren în suprafaţă de 3175 m.p., înscris în C.F. nr. 22113-Braşov, sub nr. top. 13355/1/3/2, 13355/1/2/2, 13355/1/3/1/1, 13355/1/2/1/1), din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al Judeţului Braşov


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Bra

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.19

din data de 13.02.2009

- privind aprobarea trecerii imobilului situat în localitatea Timișul de Sus, Șoseaua Națională București Brașov, nr. 53, compus din construcție - ( „Vila nr. 5”), anexă și teren în suprafață de 3175 m.p., înscris îj C.F. nr. 22113-Brașov, sub nr. top. 13355/1/3/2, 13355/1/2/2, 13355/1/3/1/1, 13355/1/2/1/1), din domeniu public al județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 13 februarie 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 788/30.01.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism ș Amenajarea Teritoriului prin care se propune trecerea imobilului situat în localitatea Timișul de Sus, Șoseau Națională București - Brașov, nr.53, compus din construcție - ( „Vila nr. 5”), anexă și teren în suprafață d 3175 m.p., înscris în C.F. nr. 22113 - Brașov, sub nr. top. 13355/1/3/2, 13355/1/2/2, 13355/1/3/1/1 13355/1/2/1/1), din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov; imobilul fost restituit în natură fostului proprietar, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 10/2001, republicată, și este înscri la poziția nr. 204 și, respectiv, 207 din anexa nr.l la H.G. nr. 972/2002, urmând a fi scăzut din inventare bunurilor ce aparțin domeniului public al județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (2), art. 21 alin. (2) și alin. (3) și art.22 din Legea nr.213/199 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare H.G.nr.972/2002-Anexa nr.l- privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum si e municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, precum și art. 91, alin.(l) lit.”c” din Lege administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, c modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al Județuli


Brașov, a imobilului situat în localitatea Timișul de Sus, Șoseaua Națională București - Brașov, nr.53, compu din construcție - („Vila nr. 5”), anexă și teren în suprafață de 3175 m.p., înscris în C.F. nr. 22113 -Brașov, su nr. top. 13355/1/3/2, 13355/1/2/2, 13355/1/3/1/1, 13355/1/2/1/1), imobil restituit în natură fostului proprieta: conform dispozițiilor Legii nr.l0/2001, republicată.

Art.2 - Imobilul situat în localitatea Timișul de Sus, Șoseaua Națională București - Brașov, nr. 5:


compus din construcție - ( „Vila nr. 5”), anexă și teren în suprafață de 3175 m.p., înscris în C.F. nr. 22113 Brașov, sub nr. top. 13355/1/3/2, 13355/1/2/2, 13355/1/3/1/1, 13355/1/2/1/1), va fi scăzut din Inventări bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov (Anexa nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 - pozițiile n 204 și 207).

Art. 3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri pri


Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


/ PREȘEDINTE ,


Arisțptel Căncescu


r (

1

'LX

I- i

'l

. i it              fi.:

v. ■;

■A           '

v ij

\<

. •' ■ J • 1

\. ...

■ 1, : t V -


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Ti hă rău