Hotărârea nr. 189/2009

Hotărârea.nr.189 - privind modificarea listei de investiţii la Capitolul 66.02 Sănătate - prin introducerea studiului: „Audit Energetic pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov” cu o valoare de 59.640 lei


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

C'oiîS‘ii;i! rudețean

E-mail:office!Șjudbrasov ro




Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.189

din data de 26.08.2009


privind modificarea listei de investiții la Capitolul 66.02 Sănătate - prin introducerea studiului: „Audit Energetic pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov" cu o valoare de 59.640 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009;


Analizând referatul nr.4935/18.06.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea listei de investiții la Capitolul 66.02 Sănătate - prin introducerea studiului: „Audit Energetic pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov” cu o valoare de 59.640 lei, în vederea includerii spitalului în ..Programul pilot de reabilitare termică a clădirilor” inițiat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, pentru anul 2009;

Având în vedere dispozițiile art. 190 alin.l lit.b și alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, art.91 alin.l lit b și lit.d și alin.3 lit.a și alin.5 lit.a pct.3 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 19 alin.l lit.a și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale

Ținând cont de avizul formulat de comisia de specialitate nr.l, a Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.- Se aprobă modificarea listei de investiții la Capitolul 66.02 Sănătate - prin introducerea studiului: „Audit Energetic pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov" cu o valoare de 59.640 Ici, prin diminuarea cu suma de 59.640 lei de la Capitolul 66.02 - Sănătate, titlul 51.02.12 și majorarea cu aceeași sumă la Capitolul 66.02 - Sănătate, titlul 70 al.71.01.03.


Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția




Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău