Hotărârea nr. 187/2009

Hotărârea.nr.187 - privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr 5

2200, Brașov, jud.Brașov jî.L/Neț jj

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:affice@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.187

din data de 26.08.2009

privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009;

Analizând referatul nr. 6307/10.08.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, având în vedere transformarea postului de bibliotecar SSD II, în bibliotecar S II, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2009;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.a și alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.8 din OGR nr. 10/2008, precum și art.2 din Legea bibliotecilor nr.334/2002;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă statul de funcții al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.

PREȘEDINTE Aristotel CăneklscuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


Biblioteca Județeană

"G.BARIȚIU" BRAȘOV

B-dul Eroilor nr.35,Brașov România

Tel.+40-68-419338,410801,fax: +40-68-415079

email: biblgb@rdsbv.ro

STAT DE FUNCȚII 2009


FUNCȚIA

Studii

GR/

NR.

Salariul de

Salariul

Total

TR

POSTURI

incadrare

nr. Posturi

brut

DIRECTOR

s

IA

1 -

1.402

1.402

3.801

DIRECTOR ADJ. DE SPECIALITATE

s

IA

1 •

1.402

1.402

2.596

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC

s

IA

1 ‘

1.441

1.441

2.781

Sef.serv. bibliotecar

s

IA

7

1.402

9.814

16.605

Șef birou bibliotecar

s

IA

4

1.402

5.608

9.014

Sef birou bibliotecar

SSD

I

1 '

1.052

1.052

2.000

Șef serv.analist.programator

S

IA

1 ■

1.441

1.441

2.693

Sef serv.economist

S

I

1 >

1.152

1.152

1.894

Economist

S

I

1 ■

1.152

1.152

1.812

Consilier juridic

s

I

1 -

1.152

1.152

1.524

Bibliotecar

s

IA

12

1.402

16.824

22.978

Bibliotecar

s

I

18 •

965

17.370

21.276

Bibliotecar

s

II

8 -

877

7.016

7.781

Bibliotecar

SSD

I

8 ■■

1.052

8.416

10.301

Bibliotecar

SSD

II

5

861

4.305

4.972

Bibliotecar

SSD

III

1 .

739

739

854

Bibliotecar

PL

I

1

952

952

952

Bibliotecar

M

IA

8 -

861

6.888

9.433

Bibliotecar

M

I

8

755

6.040

7.912

Ajutor analist

M

IA

1

989

989

1.365

Inginer de sistem

S

IA

1 ■

1.441

1.441

1.585

Analist progrogramator

S

III

1

1.063

1.063

1.345

Inginer

S

IA

1 •

1.441

1.441

1.657

Casier

I

1 ■

829

829

912

Referent

M

IA

4

890

3.560

4.272

îngrijitoare

I

8

675

5.400

6.386

Muncitor Leg.c.

I

2

894

1.788

2.940

Muncitor

II

5

850

4.250

5.472

Muncitor

III

2

792

1.584

2.043

TOTAL

114

31.326

116.511

159.156

Personal contractual

114

Din care :

Personal de specialitate(S,SSD,PL,M)

88

Personal administrativ și de întreținere

26

Personal de conducere

17

Din care :

directori

3

șefi servicii

9

șefi birouri

5


A

BIBLIOTECA

JUOEltA^Â I GEORfiE BARITIU'7