Hotărârea nr. 186/2009

Hotărârea.nr.186 - privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor naţionale, a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, precum şi a modificării lungimii unui drum judeţean, situat în judeţul Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:cjbv@deuroconsull.ro. www.brasovcounty.ro

Cod-F 16


HOTĂRÂREA NR.186

din data de 26.08.2009


- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale, a unui sector de drum județean, situat în județul Brașov, precum și a modificării lungimii unui drum județean, situat în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 august 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 6310/5.08.2009 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov, privind aprobarea promovării propunerii de trecere a unui sector de drum județean, din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Săcele, în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. precum și încadrarea sectorului de drum județean în categoria funcțională a drumurilor naționale, în vederea realizării activităților de interes național, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A; totodată, în referat se propune modificarea lungimii unui drum județean situat în județul Brașov;

Văzând Hotărârea nr. 60/28.05.2009 a Consiliului Local al Municipiului Săcele;

Având în vedere dispozițiile art. 21. alin.(l) și art.22Al din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l.- Se aprobă promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale, a unui sector de drum județean, situat în județul Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și trecerea din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Săcele, în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.

Art.2.- Se aprobă modificarea lungimii unui drum județean situat în județul Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov.Contrasemnează,


SECRETAR, Mariana