Hotărârea nr. 185/2009

Hotărârea.nr.185 - privind aprobarea modificării numărului de curse, în sensul reducerii unei curse, efectuată cu autobuzul BV-05-WIN, pe traseul Braşov – Perşani – Făgăraş, cuprins în programul judeţean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2011


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.185

din data de 26.08.2009

privind aprobarea modificării numărului de curse, în sensul reducerii unei curse, efectuată cu autobuzul BV-05-WIN, pe traseul Brașov - Perșani - Făgăraș, cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2011

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009;

Analizând referatul nr.6555/17.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport prin care se propune aprobarea modificării numărului de curse, în sensul reducerii unei curse, efectuată cu autobuzul BV-05-WIN, pe traseul Brașov - Perșani - Făgăraș, cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2011;

Având în vedere dispozițiile art.17 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007 și art.16 și art.17 lit.c din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.353/2007, precum și art.91 alin. 1 lit.d și alin.5 lit.a pct.13 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul formulat de comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea numărului de curse, în sensul reducerii unei curse, efectuată cu autobuzul BV-05-WIN, pe traseul Brașov - Perșani - Făgăraș, cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2011.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului -Autoritatea Județeană de Transport.

PREȘEDI? Aristotel Căni


:e/

l/cuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău