Hotărârea nr. 184/2009

Hotărârea.nr.184 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Club Sportiv Municipal Codlea şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea participării echipei la turneul semifinal naţional de juniori A1-fotbal

ROMÂNIAJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.184

din data de 26.08.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Club Sportiv Municipal Codlea și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea participării echipei la turneul semifmal național de juniori Al-fotbal

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 august 2009;

Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 5831/16.07.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Asociația Club Sportiv Municipal Codlea și finanțarea, din bugetul Comisiei nr.8, poziția „Sportul pentru toți”, cu suma de 5.000 lei, în vederea participării echipei la turneul semifmal național de juniori Al-fotbal;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.8;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.6, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Club Sportiv Municipal Codlea și finanțarea cu suma de 5.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, Cap. 67.02.- „Cultură, Recreere și Religie”, în vederea participării echipei la turneul semifmal național de juniori Al-fotbal.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘEDIN3 Aristotel CaneContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău