Hotărârea nr. 183/2009

Hotărârea.nr.183 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul de Turism şi Ecologie Transmont Făgăraş şi finanţarea cu suma de 3.000 lei, în vederea refacerii traseelor turistice pe versantul nordic al munţilor Făgăraş


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanCod F—16


HOTĂRÂREA NR.183

din data de 26.08.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul de Turism și Ecologie Transmont Făgăraș și finanțarea cu suma de 3.000 lei, în vederea refacerii traseelor turistice pe versantul nordic al munților Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 august 2009;

Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 5672/13.07.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Clubul de Turism și Ecologie Transmont Făgăraș și finanțarea, conform propunerii Comisiei de specialitate nr.8, din bugetul acesteia, cu suma de 3.000 lei, în vederea refacerii traseelor turistice pe versantul nordic al munților Făgăraș;

Ținând cont de avizele formulate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 5 și 8;;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct. 9, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

V                        HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Clubul de Turism și Ecologie Transmont Făgăraș și finanțarea cu suma de 3.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, Cap. 67.02.- „Cultură, Recreere și Religie”, în vederea refacerii traseelor turistice pe versantul nordic al munților Făgăraș.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău