Hotărârea nr. 182/2009

Hotărârea.nr.182 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti - Baza Sportivă Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susţinerii turneului profesionist de tenis „Futures Braşov-România”


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F—16


Consiliul JudețeanHOTĂRÂREA NR. 182

din data de 26.08.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul Sportiv „Dinamo” București - Baza Sportivă Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susținerii turneului profesionist de tenis „Futures Brașov-România”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 august

2009 ;

Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 5831/16.07.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Clubul Sportiv „Dinamo” București - Baza Sportivă Brașov și finanțarea, din bugetul Comisiei nr.8, poziția „Sportul pentru toți” cu suma de 5.000 lei, în vederea susținerii turneului profesionist de tenis „Futures Brașov-România”;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.8;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.6, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Clubul Sportiv „Dinamo” București - Baza Sportivă Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, Cap. 67.02.- „Cultură, Recreere și Religie”, în vederea susținerii turneului profesionist de tenis „Futures Brașov-România”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția/Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘEDI


Aristotel Căricescu


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău