Hotărârea nr. 181/2009

Hotărârea.nr.181 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv Societatea de Patinaj Braşov şi finanţarea cu suma de 35.000 lei, în vederea susţinerii activităţii secţiei de baschet feminin „Galactica Olimpia Braşov” secţie ce s-a înfiinţat în cadrul clubului.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

-tCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 181

din data de 26.08.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul Sportiv Societatea de Patinaj Brașov și finanțarea cu suma de 35.000 lei, în vederea susținerii activității secției de baschet feminin „Galactica Olimpia Brașov” secție ce s-a înființat în cadrul clubului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 august 2008;

Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 6215/31.07.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Clubul Sportiv Societatea de Patinaj Brașov și finanțarea, din bugetul Comisiei nr.8, poziția „Sportul pentru toți”, cu suma de 35.000 lei, în vederea susținerii activității secției de baschet feminin „Galactica Olimpia Brașov”, secție ce s-a înființat în cadrul clubului;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.8;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.6, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Clubul Sportiv Societatea de Patinaj Brașov și finanțarea cu suma de 35.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, Cap. 67.02.- „Cultură, Recreere și Religie”, în vederea susținerii activității secției de baschet feminin „Galactica Olimpia Brașov”, secție ce s-a înființat în cadrul clubului.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘE Aristotel


1 intescuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău