Hotărârea nr. 18/2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare DJ 104 A: Perşani - Şinca Veche - Şercăiţa – Bucium – Mărgineni –Sebeş- Recea - Gura Văii – Lisa - Sâmbăta de Sus – Drăguş - Viştea de Sus - Victoria, km 0+000-45+850”


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Fax: 068-475576


E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.18

din data de 13.02.2009

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare DJ 104 A: Perșani - Șinca Veche - Șercăița - Bucium - Mărgineni -Sebeș- Recea - Gura Văii - Lisa -Sâmbăta de Sus - Drăguș - Viștea de Sus - Victoria, km 0+000-45+850”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 13 februarie 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 729/27.01.2009 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare DJ 104A: Perșani - Șinca Veche - Șercăița - Bucium - Mărgineni - Sebeș - Recea - Gura Văii - Lisa - Sâmbăta de Sus - Drăguș - Viștea de Sus - Victoria, km 0+000-45+850”; lungimea totală a drumului este de 45,850 km, iar lungimea propusă pentru reabilitare este de 45,350 km, cu 2 benzi de circulație; drumul județean propus spre reabilitare este un traseu cu trei sectoare omogene, distincte din punct de vedere al îmbrăcăminții, tipului structurii rutiere, grosimii fundației, stării de degradare, tipului profilului transversal și regimului hidrologic;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3) lit. ”f’, alin.(l), lit.”d”, alin.(5), lit.”a", pct.12, din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare DJ 104A: Perșani - Șinca Veche - Șercăița - Bucium - Mărgineni -Sebeș- Recea - Gura Văii - Lisa -Sâmbăta de Sus - Drăguș - Viștea de Sus - Victoria, km 0+000-45+850”, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Investiții Urbanism și

Amenajarea Teritoriului.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


/ PREȘEDINTE Aristâtel Căncescu / -


Anexa

La Hotararea nr.18 / 13.02.2009


/ Președinte,Caracteristici principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 104A : Perșani - Șinca Veche - Șercăița-Bucium -Mărgineni -Sebeș - Recea - Gura Văii - Lisa - Sâmbăta de Sus -Drăguș - Viștea de Sus -Victoria, km 0+000-45+850”

Denumirea lucrării: ”Reabilitare DJ I04A : Perșani - Șinca Veche - Șercăița-Bucium -Mărgineni - Sebeș - Recea - Gura Văii - Lisa - Sâmbăta de Sus -Drăguș -Viștea de Sus - Victoria. km 0+000-45+850"

Ordonatorul principal de credite: Consiliul Județean Brașov Proiectant: S.C. Interdevelopment S.R.L.-Bucuresti

Amplasament: Drumul județean DJ 104A leaga localitatea Persani de orașul Victoria ,jud. Brașov

Indicatorii tehnico-economici:

 • 1. Valoare totală: 73.819.93 mii lei (19.680.28 mii Euro) din care :

C+M 65.827,45 mii lei (18.034,92 mii Euro)

 • 2. E$alonarea investiției

An 1=....................conform contractării si graficului de finanțare

An 11=...................conform contractării si graficului dc finanțare

 • 3. Durata dc realizare = 24 luni (variabil, conform contractării si graficului de finanțare

 • 4. Capacităti:

Lungime drum = 45,850 km

Lățime parte carosabilă = 6,00 m si benzi de incadrare 2 x 0.5 m Latimca acostamentului = 1.25 m din care 0,50 m este banda de încadrare

Lățimea platformei drumului = 8.50 m Toate podurile vor avea clasa de incarcarc E

Categoria de importanta C - construcții dc importanta normala Clasa tehnică a drumului IV

Viteza dc proiectare 40-60 km / h

 • 5. Sursa de finanțare - fonduri europene + credit + buget local

  DIRECTO]

  Viorel Cdș


  IV D.A.D.P..


întocmit.

Mirela Sasu