Hotărârea nr. 179/2009

Hotărârea.nr.179 - privind darea în administrare a imobilelor monumente istorice – Turnul Alb şi Turnul Negru, aflate în domeniul public al judeţului Braşov, către Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

Cod F-16


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consilhd Județean

HOTĂRÂREA NR.179

din data de 26.08.2009


Bd. Eroilor, nr. 5

2200. Brașov. jud.Brașov

Tel: 0268-410777

Fax:0268-475576

E-mail:office@judbrasov.ro
privind darea în administrare a imobilelor monumente istorice - Tumul Alb și Turnul Negru, aflate în domeniul public al județului Brașov, către Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009;

Analizând referatele nr. 6539/14.08.2009 și nr.5261/03.08.2009 întocmite de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune darea în administrare a imobilelor monumente istorice - Turnul Alb și Turnul Negru, către Muzeul Județean de Istorie Brașov;

Ținând cont de faptul că imobilele monumente istorice - Turnul Alb și Turnul Negru, se află în domeniul public al județului Brașov poziția 80 și respectiv 90 din Anexa nr.l la HGR nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. 1, lit.c și alin.4 lit.a și art.123 alin.l din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.12 alin.l, 2 și 3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr.5 și nr.8 ale Consiliului Județean Brașov, precum și propunerea formulată de domnul consilier județean Veștea Mihail;

în temeiul art. 97 și art.103 al in.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă darea în administrare a imobilelor monumente istorice -Tumul Alb și Turnul Negru, care funcționează ca obiective muzeale, aflate în

domeniul public al județului Brașov, către Muzeul Județean de Istorie Brașov, care va îndeplini toate obligațiile de întreținere și funcționare ale acestora.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la


îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea

Teritoriului și Muzeul Jtidețean de Istorie Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău