Hotărârea nr. 178/2009

Hotărârea.nr.178 - privind acceptarea ofertei de donaţie făcută Muzeului de Artă Braşov şi trecerea bunurilor mobile, care fac obiectul acestei donaţii în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Muzeului de Artă Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Bra

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 178

din data de 26.08.2009

- privind acceptarea ofertei de donație făcută Muzeului de Artă Brașov și trecerea bunurilor mobile, care fac obiectul acestei donații în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Muzeului de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 august 2009;

Analizând referatul nr. 6540/14.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune acceptarea ofertei de donație, a unor persoane fizice, făcută Muzeului de Artă Brașov, ce constă în 8 tablouri, ce reprezintă bunuri culturale mobile, precum și a aprobării preluării acestor donații în domeniul public al județului Brașov și administrarea Muzeului de Artă Brașov;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 5 și 8;

Având în vedere dispozițiile art. 7 lit.”d” și art.12, alin.l, 2 și 3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și art. 121, alin.(3), art. 91, alin. (1), lit.”c” și alin. (4), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se acceptă oferta de donație, a unor persoane fizice, făcută Muzeului de Artă Brașov, ce constă în 8 tablouri, ce reprezintă bunuri culturale mobile, în valoare de 21.317, 90 lei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă trecerea bunurilor mobile, care fac obiectul acestei donații, în domeniul public al județului Brașov și administrarea Muzeului de Artă Brașov, cu înscrierea corespunzătoare a bunurilor în evidențele contabile.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


Investiții, Urbanism și Amenajarea

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


Președinte, Aristotel Căncescu

//      Anexă

Bunuri mobile propuse pentru acceptarea donațiilor și pentru trecerea lor în domeniul public al Județului Brașov

Secțiunea II

Bunuri mobile                          ----------

Nr.

Crt.

Codul de Clasific are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar RON

Situația juridică Actuală

1

Pieta

Rosinecz Laszlo, ulei pe pânză, nr. înv. 3993

2004

1.156,40

2

Zi de septembrie

Podorean Ekstom Ligia, acuarelă pe hârtie, nr. înv, 3996

2004

4.625,50

n

J

Solitară

Teodora Pica, acrilic pe pânză, nr. înv. 4047

2006

2.816,00

4

Pădure din Ontario

Emilio Pica, acrilic pe pânză,nr. înv. 4048

2006

704,00

5

Oraș sub ploaie

Bâra Mihai, acrilic pe pânză,nr. Inv.4049

2006

2.816,00

6

Oglinda cu alb

Iacubovici Alexandru, ulei pe pânză decor, nr. Inv.4062

2006

5.000,00

7

Nud

Modâlcă Mihaela, tuș pe carton velin, nr.inv. 4063

2006

1.700,00

8

Eunice

Hilohi Neculai, ulei pe carton, nr. inv. 4064

TO T A

2006

T •

2.500,00

21.317.90