Hotărârea nr. 177/2009

Hotărârea.nr.177 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Braşov a imobilelor situate în Braşov, str.Prundului nr.9, respectiv, în localitatea Timişul de Sus nr.46, retrocedate în baza Legii nr.10/2001, în vederea scăderii din evidenţele contabile

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CmtsîKi',I Județean


E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.177

din data de 26.08.2009

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Brașov a imobilelor situate în Brașov, str.Prundului nr.9, respectiv, în localitatea Timișul de Sus nr.46, retrocedate în baza Legii nr. 10/2001, în vederea scăderii din evidențele contabile

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009 ;

Analizând referatul nr. 6541/14.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Brașov a următoarelor imobile retrocedate în baza Legii nr. 10/2001, în vederea scăderii din evidențele contabile:

  • - cota de 1/2 din imobilul situat în Brașov, str. Prundului nr.9, compus din casă de piatră și teren în suprafață de 484,20 mp, înscris în CF nr.6199 Brașov, sub nr.top. 4809, 4811/4, 4810/3 și figurează la poziția nr. 184 în Anexa nr.l la HGR nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov;

  • - imobilul situat în județul Brașov, localitatea Timișul de Sus, nr.46, compus din construcție neîntabulată în Cartea funciară și teren în suprafață de 1880,00 mp înscris în CF nr.22134 Brașov, sub nr. top. 13353/1/7 și 13353/1/8 și figurează la poziția nr.200 în Anexa nr.l la HGR nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov;

Văzând Dispozițiile nr.2/2008 și nr.310/2007 emise de președintele Consiliului Județean Brașov, prin care s-a dispus restituirea în natură a acestor imobile, precum și Sentința Civilă nr.561/S din Dosarul nr.6484/62/2007 a Tribunalului Brașov - Secția Civilă, rămasă irevocabilă;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.c din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Ținând cont de avizul formulat de comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Brașov a cotei de 1/2 din imobilul situat în Brașov, str. Prundului nr.9, compus din casă de piatră și teren în suprafață de 484,20 mp, înscris în CF nr.6199 Brașov, sub nr.top. 4809, 4811/4, 4810/3, retrocedată foștilor proprietari, în baza Legii nr. 10/2001.

Art.2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Brașov a imobilului situat în județul Brașov, localitatea Timișul de Sus, nr.46, compus din construcție neîntabulată în Cartea funciară și teren în suprafață de 1880,00 mp înscris în CF nr.22134 Brașov, sub nr. top. 13353/1/7 și 13353/1/8, retrocedat foștilor proprietari, în baza Legii nr. 10/2001.

Art.3. - Imobilele care fac obiectul art.l și 2 din prezenta hotărâre și figurează la poziția nr.184 și respectiv 200 din Anexa nr. 1 la FIGR nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov vor fi scăzute din evidențele contabile.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții Urbanism AmenajareaContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău