Hotărârea nr. 176/2009

Hotărârea.nr.176 - privind aprobarea numărului de personal, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Şercaia


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576Cod F-16


Consiliul Județean


E-mail:office@judbrasov.ro www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 176

din data de 26.08.2009

- privind aprobarea numărului de personal, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Șercaia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26.08.2009;

Analizând referatul nr. 5590/10.07.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea numărului de personal, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Șercaia;

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 329/2003 pentru aprobarea regulamentelor -cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap, ale art. 8 alin. (3) din H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă numărul de personal, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Șercaia, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.Contrasemnează,


SECRETAR, Mariana Tihărău


Red.AM

Se difuzează la:

1 ex.- SRUSI -

1 ex.- Centrul de Recuperare și Reabilitare

a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Șercaia r,c£u^o fyj.

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție


ORGANIGRAMA


CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REABILITARE

A PERSOANELOR CU HANDICAP “CANAAN” ȘERCAIA-BRAȘOV


ANEXĂ
DIRECTOR - MEDIC

1CONTABIL ȘEF

1

TOTAL NUMĂR POSTURI

92

Funcții de conducere - personal contractual

3

Funcții de specialitate și auxiliare - personal contractual

71

Funcții dc execuție - personal contractual

18Președi

Aristotel C uscu


ANEXĂ la

H.C.J. Brașov Nr..............din

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP C47VA4/V ȘERCAIA-JUDEȚUL BRAȘOV

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CAP J - DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia este o instituție de interes public de tip rezidențial în domeniul aplicării politicilor și strategiilor privind asistența socială a persoanelor cu handicap, cu personalitate juridică și finanțare dublă (de la bugetul local al județului-Consiliul Județean Brașov și Societatea de Binefacere Diakonia Făgăraș).

Art.2 Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia a fost înființat, din inițiativă privată, în anul 1993, de către organizația nonguvemamentală Societatea Diakonia Alba-Iulia și preluat în anul 1995 de către Societatea de Binefacere Diakonia Făgăraș.

Art.3 Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia are ca obiectiv general asigurarea mijloacelor materiale și financiare necesare ducerii la îndeplinire a politicilor și strategiilor privind protecția specială a persoanelor cu handicap, prevenirea și combaterea marginalizării sociale a acestora, precum și a integrării socio-profesionale a acestor persoane.

Art.4 Obiectivul specific al Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia constă în asigurarea protecției, creșterii și îngrijirii persoanelor cu handicap, respectiv a celor separate, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului.

Art.5 Principiile care guvernează activitatea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia sunt:

 • a) principiul respectării drepturilor omului;

 • b) principiul respectării demnității omului;

 • c) principiul asigurării autonomiei;

 • d) principiul asigurării și respectării intimității persoanelor beneficiare;

 • e) principiul abordării îngrijirii individualizate și personalizate a beneficiarilor;

 • f) principiul implicării active și depline a beneficiarilor;

 • g) principiul respectării și promovării cu prioritate a interesului superior al x beneficiarilor;

 • h) principiul deschiderii către comunitate;

 • i) principiul asigurării în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • j) principiul respectării egalității de șanse și al nediscriminării;

 • k) principiul asigurării asistării beneficiarilor în realizarea și exercitarea drepturilor;

 • l) principiul respectării opiniei beneficiarilor și luării în considerare a acesteia în raport de vârsta și gradul de maturitate al acestora;

 • m) principiul menținerii relațiilor personale ale beneficiarilor și al

contactelor directe ale acestora cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care beneficiarii au dezvoltat legături de atașament; njprincipiul promovării unui model familial de îngrijire a beneficiarilor; o)principiul asigurării unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;                                                                    )

pjprincipiul asigurării și respectării confidențialității, a eticii profesionale;

r) principiul cooperării și parteneriatului;

s) principiul abordării comprehensive, globale și integrate;

ș)principiul orientării pe rezultate;

tjprincipiul recunoașterii valorii fiecărei ființe umane și valorizării acesteia, indiferent de natura handicapului;

ț)principiul îmbunătățirii continue a calității;

u)principiul combaterii abuzului și exploatării beneficiarilor.

Art.6 Clădirile în care se desfășoară activitatea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, precum și celelalte mijloace fixe din dotarea acestuia, respectiv o parte din bunurile materiale sunt proprietatea Societății de Binefacere Diakonia Făgăraș, cu excepția celor realizate sau achiziționate din credite bugetare.

Art.7 Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia funcționează pe baza organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare care se aprobă de către Consiliul Județean Brașov, respectiv a statului de funcții, Regulamentului” de Ordine Interioară și Codului Etic care se aprobă de către Comitetul Director al instituției.

Art.8 Stabilirea funcțiilor/posturilor în statul de funcții în ceea ce privește ponderea diferitelor categorii de personal, numărul de personal, respectiv personalul de conducere, de specialitate, administrativ și de îngrijire se face în conformitate cu structura orientativă de personal de specialitate prevăzută în Anexa nr.l la H.G.nr.539/09.06.2005(categorii de beneficiari : persoane cu handicap) și în raport de necesitatea îndeplinirii standardelor minime obligatorii prevăzute în actele normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate al instituției.

Art.9 Drepturile bănești ale personalului instituției se stabilesc în conformitate cu legislația aplicabilă în sectorul bugetar pentru personalul contractual, respectiv în condițiile stipulate în Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de instituție.

A,

Art.10 încadrarea cu personal a instituției se face numai în limita numărului de funcții/posturi aprobat prin organigramă și statul de funcții, respectiv în condițiile prevăzute de dispozițiile Codului muncii în vigoare la data efectuării angajării.

CAPII DISPOZIȚII ORGANIZATORICE

Art.ll(l) Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia este condus de DIRECTOR în colaborare cu un COMITETUL DIRECTOR.

 • (2) Pentru ocuparea postului de director, candidații trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență al învățământului superior de lungă durată în domeniul științelor medical sau socioumane, cu o vechime de cel puțin 3 ani. Ocuparea postului de director se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condițiile legii.

 • (3) Selecționarea candidaților pentru ocuparea funcției de director se face de către reprezentanții Societății de Binefacere Diakonia Făgăraș.

 • (4) Numirea în funcția de director se face conform prevederilor actelor normative.

Art.12 Directorul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia este răspunzător de gestionarea patrimoniului,de activitatea economico-financiară, de activitatea medico-sanitară, educațională și de asistență socială, de activitatea organizatorică și eficientizarea instituției.

Art.l3(l) Directorul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia poate face și supune spre aprobare propuneri de modificare a statului de funcții și a organigramei. Angajează și atestă pe post personalul instituției conform normelor legale în vigoare.

(2) In exercitarea atribuțiilor, Directorul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, emite decizii.

CAPIII ACTIVITATEA CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP

Art.14 Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia îndeplinește următoarele atribuții, în funcție de specificul și nevoile fiecărei categorii de beneficiar, cu respectarea standardelor de calitate stabilite prin actele normative care reglemehtează obiectul de activitate al instituției:

 • a) asigură cazare, hrană, cazarmament și condiții igenico-sanitare corespunzătoare beneficiarilor;

 • b) asigură , după caz, supravegherea stării de sănătate, asistența medicală, recuperarea și îngrijirea, respectiv supravegherea permanentă a beneficiarilor;

 • c)  asigură protecția și securitatea beneficiarilor ;

 • d) asigură beneficiarilor protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor;

 • e)  asigură accesul beneficiarilor la educație, informare și cultură;

 • f)  asigură realizarea educației informale și nonformale a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoștințelor și deprinderilor necesare integrării sociale;

 • g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;

 • h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalității beneficiarilor;

 • i)  organizează și asigură participarea beneficiarilor la activități de grup și la programe individualizate;

k) participă la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecție;

 • l)  acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța persoanelor cu handicap;

m) realizează punerea în aplicare a măsurilor de protecție specială, evoluție și integrare a beneficiarilor; formulează propuneri privind completarea, modificarea planului individualizat de protecție sau îmbunătățirea calității îngrijirii acordate către persoanele abilitate prin lege;

 • n) formulează propuneri privind completarea, modificarea planului individualizat de protecție sau îmbunătățirea calității îngrijirii acordate beneficiarilor;

 • o) asigură posibilități de petrecere a timpului liber de către beneficiari;

 • p) asigură consilierea și informarea beneficiarilor și familiilor acestora privind problematica socială( probleme familiale, juridice,psihologice etc.);

 • q) evaluează și reevaluează periodic, din punct de vedere socio-psiho-medical, toți beneficiarii;

 • r)  instituie măsuri de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri;

 • s)  organizarea de întruniri și dezbateri cu membrii comunității în vederea sensibilizării acestora la nevoile specifice persoanelor cu handicap instituționalizate;

 • t)  asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare;

 • u) asigură aplicarea măsurilor dispuse de organele de inspecție și control abilitate prin lege.

ART.15 Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Brașov și Societății de Binefacere Diakonia Făgăraș sunt obligate să acorde Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, la cerere, sprijinul și asistența pe care această instituție o consideră necesară în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin.

Art.16 Numărul maxim al persoanelor având calitatea de beneficiari în Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia se stabilește și se comunică instituției de către Societatea de Binefacere Diakonia Făgăraș.

Art.17 Condițiile de asistare și de externare în, respectiv din Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia sunt următoarele :

 • a)  instituționalizarea beneficiarilor se face în baza hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului prin care se instituie măsura de protecție-plasament la Organism Privat Autorizat- Societatea de Binefacere Diakonia Făgăraș, hotărârilor instanțelor judecătorești, hotărârilor Societății de Binefacere Diakonia Făgăraș sau certificatelor de handicap eliberate de Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte Brașov;

 • b) asistarea persoanelor instituționalizate beneficiare se face și după ce acestea devin adulte, conform Statutului Societății de Binefacere Diakonia Făgăraș;

 • c) dezinstituționalizarea beneficiarilor se face în baza hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului prin care se instituie măsura, hotărârilor instanțelor judecătorești sau hotărârilor Societății de Binefacere Diakonia Făgăraș(pentru persoanele adulte).

Art.18 Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia întocmește și înaintează spre aprobare Consiliului Județean Brașov, anual, la termenele stabilite prin actele normative în vigoare, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv, trimestrial, execuția bugetară.

CAP .IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP

CWALV ȘERCAIA

Art.19 Conform Organigramei și Statului de Funcții activitatea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia este structurată pe 7(șapte) compartimente, după cum urmează :

 • 1.  Compartimentul medico-sanitar

 • 2. Compartimentul psiho-social

 • 3. Compartimentul terapie educațională și ergoterapie

 • 4. Compartimentul recuperare medicală și educație psiho-senzorio-motorie

 • 5. Compartimentul fmanciar-contabil

 • 6. Compartimentul juridic, resurse umane

 • 7. Compartimentul tehnic-administrativ

Art.20 Toate documentele emise în cadrul instituției se aprobă de către directorul acesteia.

Art.21 între compartimentele instituției, în scopul eficientizării activității și a deciziilor, există obligația permanentă de informare și colaborare.

CAP.V CONDUCEREA CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP

Art.22 DIRECTORUL instituției îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

 • a) asigură realizarea atribuțiilor Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia;

 • b) reprezintă instituția în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice și desfășoară activități de colaborare cu acestea;

 • c) își exercită prerogativele conferite în calitate de ordonator terțiar de credite;

 • d) elaborează proiectul strategiei anuale pe termen mediu și lung de restructurare, organizare și dezvoltare a centrului, pe care-1 supune avizării Consiliului Județean Brașov și Societății de Binefacere Diakonici Făgăraș;

 • e) dispune măsurile necesare pentru elaborarea și dezvoltarea sistemelor de control managerial ale Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, implementarea standardelor de management/control intern conform prevederilor actelor normative în materie,în vigoare;

 • f) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea centrului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit.d), respectiv propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea activității, pe care le supune spre avizare Consiliului Județean Brașov și Societății de Binefacere Diakonia Făgăraș;

 • g) elaborează împreună cu asistentul social programul de colaborare cu aparținătorii beneficiarilor;

 • h) desemnează personalul de specialitate care participă la elaborarea și implementarea planurilor individualizate de protecție(PIP) și programelor de intervenție specifică(PIS);

 • i) monitorizează implementarea PIP-urilor și PIS-urilor;

 • j) stabilește modul de lucru și de colaborare între compartimente, conform structurii organizatorice;

 • k) întocmește, prin compartimentul de specialitate, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli anual al instituției care-1 supune spre aprobare Consiliului Județean Brașov, respectiv situația financiară trimestrială;

 • l) răspunde de asigurarea disciplinei financiare;

 • m) asigură păstrarea integrității patrimoniului, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a acestuia;

 • n) desfășoară activități de identificare și atragere a surselor de finanțare extrabugetare,

 • o) coordonează activitatea juridică și de resurse umane, aprobă încadrarea și desfacerea contractului individual de muncă a personalului, conform prevederilor legale în vigoare, urmărește respectarea disciplinei în muncă și îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nemijlocit și prin șeful ori responsabilul de compartiment, aprobă graficul de lucru al personalulului care lucrează în schimburi și planificarea concediilor de odihnă ale personalului instituției;

 • p) dispune măsurile ce se impun în vederea responsabilizării și conștientizării personalulului instituției în îndeplinirea atribuțiilor înscrise în fișa postului și a importanței lucrului în echipă;

 • q) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • r) aprobă sau aplică sancțiuni disciplinare, cu respectarea procedurii stabilite în actele normative și Regulamentul de Ordine Interioară al instituției;

 • s) acordă sau aprobă acordarea de prime sau premii pentru personalul instituției, în condițiile legii;

 • t) elaborează și redactează împreună cu membrii Comitetului Director, asistentul medical șef și responsabilii de compartimente, după caz, organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia pe care le prezintă spre aprobare Consilului Județean Brașov, respectiv aprobă Regulamentul de Ordine Interioară, Codul Etic, și statul de funcții al centrului;

 • u) asigură respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară și Codul Etic de către personalul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia;

 • v) desemnează, prin decizie, pentru fiecare compartiment din cadrul structurii organizatorice care nu are prevăzută funcția de șef în statul de funcții, precum și pentru fiecare clădire, câte un responsabil care va răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentului, respectiv de buna desfășurare a activităților din clădirea în cauză ;

 • w) avizează rapoartele generale privind activitatea instituției în vederea întocmirii raportului anual de autoevaluare ;

 • x) prezintă informări, la cererea reprezentanților persoanelor juridice care au înființat și/sau finanțează instituția, cu privire la activitatea desfășurată și rezultatele obținute;

 • y) colaborează cu organizațiile nonguvernamentale la desfășurarea unor activități și acțiuni care au ca obiect protecția specială a persoanelor cu handicap și promovează imaginea instituției în comunitate;

 • z) îndeplinește și alte atribuții ce decurg din legislația în vigoare sau, în limitele de competență, dispuse de Consiliul Județean Brașov ori Societatea de Binefacere Diakonia Făgăraș.

Art.23(l) COMITETUL DIRECTOR este alcătuit din 5(cinci) membri, după cum urmează :

-directorul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia;

-contabilul șef;

- un reprezentant al Consiliului Județean Brașov ;

-2(doi) reprezentanți ai Societății de Binefacere Diakonia Făgăraș.

 • (2) Reprezentanții prevăzuți la alin.(l) sunt desemnați și comunicați, ori de cîte ori este necesar, de către Consiliul Județean Brașov, respectiv de Societatea de Binefacere Diakonia Făgăraș.

 • (3) Membrii Comitetului Director nu beneficiază de indemnizație de ședință.

 • (4) Comitetul Director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum și ori de câte ori situații de fapt impun aceasta.

 • (5) Dezbaterile din cadrul ședințelor și hotărârile luate se înscriu într-un proces-verbal care va fi adus la cunoștința celor interesați.

 • (6) Ședințele sunt valabil desfășurate numai în cazul în care sunt prezenți cel puțin 3 membri ai Comitetului Director.

 • (7) Hotărârile Comitetului Director se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate a celor prezenți la ședință

Art.24 Comitetul Director îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) colaborează împreună cu asistentul medical șef și responsabilii de compartimente la întocmirea organigramei, Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, Regulamentului de Ordine Interioară, Codului Etic și statului de funcții al centrului ;

 • b) colaborează la întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia;

 • c) analizează activitatea instituției și propune măsuri de îmbunătățire a activității de protecție specială a persoanelor cu handicap ;

 • d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau hotărâri ale persoanelor juridice care au înființat instituția ori, după caz, finanțează instituția.

Art.25 Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a directorului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia și a celorlalte persoane cu funcții de conducere se face în condițiile legii.

A

Art.26 In absența temporară a directorului (concediu de odihnă, concediu medical,spitalizare), atribuțiile funcției se exercită de către contabilul șef sau de către o altă persoană cu studii superioare, din cadrul instituției, desemnată prin decizie de directorul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

CAP.VI COMPARTIMENTELE INSTITUȚIEI

1.COMPARTIMENTUL MEDICO-SANITAR

Art.27(l) Răspunderea pentru activitatea ce se desfășoară în cadrul compartimentului medico-sanitar revine medicului.

(2) De calitatea activității asistenților medicali, infirmierilor și îngrijitorilor răspunde asistentul medical șef.

Art.28 Compartimentul medico-sanitar este în subordinea nemijlocită a Directorului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

Art.29 Compartimentul medico-sanitar are ca atribuții:

 • •  identificarea și evaluarea permanentă a nevoilor fizice, psihice și a stării de igienă personală a beneficiarilor;

 • •  participă la elaborarea și implementarea programului de intervenție specifică, în colaborare cu echipa multidisciplinară;

 • •  întocmirea fișei medicale a beneficiarilor privind antecedentele fiziologice și patologice, investigațiile clinice și paraclinice, respectiv medicația necesară a fi administrată;

 • •  acordarea primului ajutor beneficiarilor, în situații în care se impun această intervenție;

 • •  efectuarea investigațiilor clinice și paraclinice, individualizat, beneficiarilor;

 • •  efectuarea tratamentelor zilnice a infecțiilor intercurente beneficiarilor, individualizat;

 • •  administrarea medicației beneficiarilor, după caz, cu respectarea indicațiilor medicului;

 • •  monitorizarea permanentă a stării de sănătate a beneficiarilor;

 • •  efectuarea evaluărilor medicale periodice privind parametrii de dezvoltare staturo-ponderală și neoro-psiho-motorie al beneficiarilor;

 • •  completarea evidenței privind evoluția medico-psiho-socială a beneficiarilor;

 • •  participarea la elaborarea planului individualizat de protecție(PIP) împreună cu echipa pluridisciplinară a instituției, pe baza evaluărilor inițiale și recomandărilor Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov;

 • •  organizarea și desfășurarea activităților de îndrumare, sprijin, consiliere și educație a beneficiarilor, pe probleme de sănătate, igienă, îngrijire personală, inclusiv sub aspectul efectelor nocive produse stării de sănătate datorate consumului de droguri, alcool, fumat, infecțiile HIV-SIDA, bolile cu transmitere sexuală etc.;

 • •  supravegherea respectării normelor de igienă privind beneficiarii și întregul personal al instituției;

 • •  supravegherea aplicării măsurilor profilactice privind starea de sănătate a beneficiarilor;

 • •  stabilirea necesarului de medicamente și materiale igenico-sanitare, în raport cu situația medicală individualizată a beneficiarilor;

 • •  stabilirea necesarului de materiale de natura dezinfectanților în vederea realizării măsurilor profilactice în locațiile unde sunt cazați și desfășoară activități beneficiarii;

 • •  organizarea și monitorizarea efectuării curățeniei în spațiile din clădirile în care se desfășoară activitatea instituției;

 • •  însoțirea beneficiarilor în mijloacele de transport, în vederea efectuării consultului de specialitate;

 • •  organizarea și desfășurarea procedurii  de achiziție  publică a

medicamentelor, materialelor igenico-sanitare și dezinfectanților;

 • •  organizarea   și efectuarea primirii,   păstrării și eliberării

medicamentelor, materialelor igenieo-sanitare și dezinfectanților;

 • •  verificarea calității și varietății meniurilor servite beneficiarilor, respectiv a valorii calorice a normei de hrană;

 • •  coordonarea activității de implicare a beneficiarilor în alegerea alimentelor și stabilirea meniurilor;

 • •  informarea conducerii instituției în situația existenței abuzului fizic, psihic, emoțional ori sexual comis asupra beneficiarilor, indiferent de persoana făptuitorului;

 • •  îndrumarea personalului din cadrul compartimentului privind îmbunătățirea și perfecționarea nivelului pregătirii profesionale;

 • • îndosarierea și păstrarea documentelor din cadrul compartimentului medico-sanitar;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de Directorul și/sau Comitetul Director al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

2.COMPARTIMENTUL PSIHO SOCIAL

Art.30 Răspunderea pentru activitatea ce se desfășoară în cadrul compartimentului psiho-social revine psihologului desemnat prin decizie de Directorul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

Art.31 Compartimentul psiho-social este în subordinea nemijlocită a Directorului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

Art.32 Compartimentul psiho-social are ca atribuții :

 • •  realizarea evaluărilor psihologice în vederea stabilirii psihodiagnosticului beneficiarilor;

 • •  stabilirea etapelor recuperării psiho-sociale a beneficiarilor;

 • •  stabilirea,în   funcție de psihodiagnostic a obiectivelor

psihoterapeutice de recuperare, metodei de lucru și programelor de instruire a beneficiarilor;

 • •  îndrumarea activității infirmierilor pentru a-i integra în aplicarea planului terapeutic de recupere individual pentru fiecare beneficiar;

 • •  organizarea și desfășurarea de activități pentru îmbunătățirea relațiilor interpersonale a beneficiarilor;

 • •  organizarea și desfășurarea de activități pentru creșterea responsabilității personalului în vederea socializării, reducerii anxietății și agresivității, creșterea rezistenței la frustare a beneficiarilor;

 • •  organizarea și desfășurarea de activități pentru valorificarea resurselor personale și a potențialului latent al beneficiarilor;

 • •  elaborarea de programe în vederea optimizării comportamentului beneficiarilor și canalizării eforturilor mentale și fizice ale acestora pentru realizarea socializării lor;

 • •  organizarea și desfășurarea de programe pentru creșterea nivelului de conștientizare și a capacității de autocontrol a beneficiarilor;

 • •  stabirea mijloacelor și modalităților de integrare psiho-socio-profesională a persoanelor asistate;

 • •  întocmirea și prezentarea, la cererea Directorului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, Comitetului Director al instituției, reprezentantului legal al Societății de Binefacere Diakonia Făgăraș și persoanelor abilitate prin lege, de situații, rapoarte privind persoanele instituționalizate;

 • •  participarea la elaborarea planului individualizat de protecție(PIP) împreună cu echipa pluridisciplinară a instituției, pe baza evaluărilor inițiale și recomandărilor Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov;

 • •  elaborarea programului de intervenție specifică(PIS), în conformitate cu PIP, pentru fiecare beneficiar;

 • •  menținerea legăturii cu managerul de caz în vederea informării privind stadiul obiectivelor propuse în cadrul PIP-urilor și PIS-urilor;

 • •  întocmirea și reactualizarea anchetelor sociale privind beneficiarii;

 • •  întocmirea rapoartelor de reevaluare, periodic, precum și documentației necesară reînnoirii certificatelor de tip și grad de handicap pentru beneficiarii instituționalizați;

 • •  pregătirea documentației necesare obținerii sau reînnoirii cărților de identitate a beneficiarilor;

 • •  prezentarea, la cererea organelor abilitate, a informațiilor și documentelor privind situația beneficiarilor din punct de vedere social;

 • •  consilierea de specialitate, atât a beneficiarilor cât și a familiei, în vederea reintegrării acestora în familie;

 • •  informarea conducerii instituției în situația existenței abuzului fizic, psihic, emoțional ori sexual comis asupra beneficiarilor, indiferent de persoana făptuitorului;

 • •  îndosarierea și păstrarea documentelor din cadrul compartimentului psiho-social, respectiv păstrării actelor de identitate și de stare civilă a beneficiarilor;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de Directorul și/sau Comitetul Director al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

3.COMPARTIMENTUL TERAPIE EDUCAȚIONALĂ ȘI ERGOTERAPIE

Art.33 Răspunderea pentru activitatea ce se desfășoară în cadrul compartimentului terapie educațională și ergoterapie revine pedagogului de recuperare principal desemnat prin decizie de Directorul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

Art.34 Compartimentul terapie educațională și ergoterapie este în subordinea nemijlocită a Directorului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

Art.35 Compartimentul terapie educațională și ergoterapie are ca atribuții :

 • •  asigurarea activităților educaționale necesare dezvoltării optime și pregătirii pentru viața de adult, pregătire și orientare școlară și profesională a beneficiarilor;

 • •  stabilirea, în funcție de obiective a nivelului de dezvoltare psiho-motrică a modelelor de lucru desfășurate în activitățile cu beneficiarii;

 • •  organizarea și desfășurarea de activități în domeniul compensator-recuperator;

 • •  organizarea și desfășurarea activităților de integrare școlară și socială a beneficiarilor;

 • •  organizarea și desfășurarea de activități culturale și de cunoaștere;

 • •  organizarea și desfășurarea, pentru beneficiari, de activități ludice(joc);

 • •  organizarea și desfășurarea de activități pentru formarea autonomiei personale și sociale a beneficiarilor;

 • •  coordonarea și asumarea răspunderii privind respectarea servirii mesei de prânz a beneficiarilor incluși în programele de terapie educațională și ergoterapie;

 • •  formularea de propuneri și supravegherea activităților de umanizare a spațiilor din instituție;

 • •  organizarea și desfășurarea activităților de muncă la care participă beneficiarii, începând cu cele de bază(manipulare, modelare, asamblare)și mergând până la activități specifice profesiilor propriu-zise( activități în ateliere protejate);

 • •  structurarea, coordonarea și monitorizarea tehnicilor de lucru din cadrul atelierelor protejate;

 • •  folosirea de procedee și metode corespunzătoare tipurilor de activități practice desfășurate în atelierele de lucru, individualizat, pentru beneficiari;

 • •  monitorizarea recuperării capacității de muncă a beneficiarilor, în vederea asigurării unei autonomii cât mai apropiate de normal, încadrarea profesională și socială a beneficiarilor, influențarea pozitivă a procesului de maturizare a beneficiarilor, pornind de la stadiul infantil, ca o consecință a handicapului și, parcurgând stadiile, până la atingerea nivelului vârstei cronologice(sau apropiat acesteia) a nivelului mental, de experiență adaptivă;

 • •  formarea deprinderii beneficiarilor de a desfășura activități a căror scop este de a-i educa obiceiul de a lucra , prin programe de grup și individualizat;

 • •  organizarea și desfășurarea de activități structurate pe arii de dezvoltare fizică, perceptivă, intelectuală, personală și socială a beneficiarilor;

 • •  sprijinirea, îndrumarea și supravegherea benefeciarilor în pregătirea temelor școlare;

 • •  consilierea beneficiarilor în achiziționarea de către aceștia a diferitelor bunuri(din banii proprii);

 • •  participarea beneficiarilor la activități educaționale necesare dezvoltării optime și pregătirii pentru viața de adult, pregătire și orientare școlară și profesională;

 • •  monitorizarea participării personalului desemnat, de director sau responsabilul de compartiment, la activitățile școlare și extrașcolare organizate de unitățile de învățământ frecventate de beneficiarii instituției;

 • •  realizarea legăturii permanente cu unitățile de învățământ în vederea diminuării și eliminării marginalizării, în cadrul școlii, a beneficiarilor instituției;

 • •  oferirea unor posibilități multiple de petrecere a timpului liber, de recreere și socializare, în vederea realizării dezvoltării fizice, cognitive și emoționale a beneficiarilor;

 • •  realizarea relației personal-beneficiari cu respectarea normelor de conduită morală, profesională și socială;

 • •  realizarea de intervenții adecvate în situația apariției diferitelor tulburări comportamentale ale beneficiarilor;

 • •  formularea de propuneri privind modalitățile de amenajare a ambiantului încăperilor unde habitează beneficiarii, în scopul asigurării unui climat cât mai apropiat de cel familial;

 • •  participarea la elaborarea planului Individualizat de protecție(PIP) a beneficiarilor, împreună cu echipa pluridisciplinară a instituției, pe baza evaluărilor inițiale și a recomandărilor comisiei pentru Protecția Copilului Brașov;

 • •  elaborarea, împreună cu echipa pluridisciplinară a instituției, programului de intervenție specifică(PIS),în conformitate cu PIP, pentru fiecare beneficiar;

 • •  întocmirea și prezentarea, la cererea Directorului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, Comitetului Director al instituției, reprezentantului legal al Societății de Binefacere Diakonia Făgăraș și persoanelor abilitate prin lege, de situații, rapoarte privind persoanele instituționalizate;

 • •  îndosarierea și păstrarea documentelor din cadrul compartimentului terapie educațională și ergoterapie;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse,în limitele legii, de Directorul și/sau Comitetul Director al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

4.COMPARTIMENTUL RECUPERARE MEDICALĂ ȘI EDUCAȚIE PSIHO-SENZORIO-MOTORIE

Art.36 Răspunderea pentru activitatea ce se desfășoară în cadrul compartimentului recuperare medicală și educație psiho-senzorio-motorie revine persoanei desemnată prin decizie de Directorul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

Art.37 Compartimentul recuperare medicală și educație psiho-senzorio-motorie este în subordinea nemijlocită a Directorului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

Art.38 Compartimentul recuperare medicală și educație psiho-senzorio-motorie are ca atribuții:

 • •  organizarea și desfășurarea de activități de formare și dezvoltare a deprinderilor motrice și senzoriale a beneficiarilor;

 • •  efectuarea de către beneficiari a exercițiilor pentru reducerea mișcărilor stereotipe, inclusiv a actelor auto și heteroagresive;

 • •  realizarea de exerciții specifice de gimnastică medicală cu beneficiarii care prezintă afecțiuni neoropsihomotorii;

 • •  organizarea și desfășurarea de activități de recuperare medicală individualizată a beneficiarilor prin executarea de exerciții specifice cu diferite obiecte care contribuie la stimularea senzo-motorie;

 • •  organizarea și realizarea activităților de stimulare senzorială variată, optică, acustică, kinestezică, olfactivă a beneficiarilor, în spații special amenajate;

 • •  efectuarea de exerciții și activități motrice și senzoriale în vederea obținerii autocontrolului;

 • •  organizarea și efectuarea, pentru beneficiari, a ședințelor de masaj terapeutic și reflexoterapie;

 • •  organizarea și desfășurarea de activități pentru exersarea și educarea abilităților de coordonare motrică (ochi-mână, ochi-picior) a beneficiarilor;

 • •  elaborarea programului terapeutic individualizat și a modalităților de abordare, în conformitate cu planul individualizat de protecție(PIP) și programul de intervenție specifică(PIS);

 • •  organizarea și desfășurarea de exerciții pentru dezvoltarea senzorială, cu accent pe analizatorii ce pot fi folosiți ca factori compensatori în educație;

 • •  efectuarea de exerciții pentru dezvoltarea motricității grosiere și fine a beneficiarilor, în vederea obținerii unor mișcări cu grad mai mare de complexitate, fortificarea tonusului muscular și menținerea unei posturi cât mai corecte;

 • •  îndosarierea și păstrarea documentelor din cadrul compartimentului recuperare medicală și educație psiho-senzorio-motorie;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de Directorul și/sau Comitetul Director al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

5.COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Art.39 Răspunderea pentru activitatea ce se desfășoară în cadrul compartimentului financiar-contabil revine contabilului șef al instituției.

Art.40 Compartimentul financiar-contabil este în subordinea nemijlocită a Directorului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

Art.41 Compartimentul financiar-contabil are ca atribuții:

 • •  organizarea și desfășurarea de activități privind controlul financiar preventiv propriu;

 • •  organizarea și verificarea înregistrării cronologice și sistematice în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor și conturile corespondente;

 • •  verificarea întocmirii documentelor justificative privind operațiile patrimoniale, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială;

 • •  verificarea concordanței între conturile înscrise în situația financiară și datele înregistrate în contabilitatea financiară și de gestiune;

 • •  coordonarea activității de derulare a contractelor, indiferent de obiectul acestora;

 • •  controlarea modului în care se efectuează încasările și plățile;

 • •  asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității contabile de înregistrare și evidență a valorilor materiale și bănești, întocmirea proiectului de venituri și cheltuieli, a situației financiare și execuției bugetare, încadrarea cheltuielilor în limitele bugetului aprobat, precum și de virarea tuturor obligațiilor legale la destinație și la termen;

 • •  conformarea activității în limitele dispozițiilor Legii contabilității și aplicarea întocmai a prevederilor actelor normative în materie (referitoare la activitatea economico-financiară);

 • •  întocmirea documentelor necesare plății drepturilor bănești cuvenite salariaților instituției, precum și de plata acestora;

 • •  îndeplinirea și respectarea obligațiilor ce decurg din actele normative cu caracter fiscal;

 • •  coordonarea activității de inventariere generală a elementelor de activ și de pasiv aparținând patrimoniului instituției, respectiv coordonarea și îndrumarea activității membrilor comisiei de inventariere;

 • •  întocmirea și depunerea la termen a situațiilor privind contribuțiile individuale reținute din salariul personalului angajat al instituției (CAS;CASS;ȘOMAJ);

 • •  exercitrea controlului permanent asupra operațiunilor de casă;

 • •  întocmirea documentelor pentru recuperarea debitelor constatate în gestiunile instituției și stabilirea măsurilor ce se impun în vederea recuperării acestora;

 • •  efectuarea de propuneri, când este necesar, privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

 • •  întocmirea de situații ce vizează activitatea compartimentului, la cererea Directorului și/sau Comitetului Director al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia ori persoanelor abilitate prin lege;

 • •  îndosarierea și păstrarea documentelor din cadrul compartimentului financiar-contabil;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de Directorul și/sau Comitetul Director al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

Art.42 Răspunderea în cadrul compartimentului juridic, resurse umane revine consilierului juridic, pentru activitățile aparținând domeniului juridic, iar referentului de specialitate, pentru activitățile aparținând domeniului resurse umane;

Art.43 Compartimentul juridic, resurse umane este în subordinea nemijlocită a Directorului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

Art.44 Compartimentul juridic, resurse umane are ca atribuții:

 • •  avizarea pentru legalitate a proiectelor de decizii ale Directorului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia;

 • •  avizarea pentru legalitate a documentelor prevăzute în Cadrul general al operațiunilor supuse vizei de control finaciar preventiv propriu;

 • •  avizarea contractelor încheiate de instituție cu agenții economici;

 • •  exprimarea de puncte de vedere în ceea ce privește aplicarea și interpretarea actelor normative, la cererea conducerii instituției sau compartimentelor, dacă obiectul solicitărilor privesc activitatea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia;

 • •  exprimarea de puncte de vedere cu privire la legalitatea unor prevederi din proiectele de hotărâri propuse spre adoptare Consiliului Județean Brașov;

 • •  reprezentarea în instanțele judecătorești de toate gradele a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia;

 • •  redactarea și formularea de acțiuni judecătorești, întâmpinări, interogatorii, apeluri, recursuri în dosare în care Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia este parte;

 • •  formularea de propuneri privind promovarea căilor ordinare și extraordinare de atac;

 • •  obținerea titlurilor executorii pentru recuperarea creanțelor instituției;

 • •  întocmirea documentelor necesare la angajarea personalului;

 • •  întocmirea documentelor necesare pentru evidența și prezența personalului la program;

 • •  întocmirea și păstrarea dosarelor personale ale salariaților;

 • • întocmirea documentelor necesare pentru programarea concediilor de odihnă și evidența efectuării lor;

 • •  întocmirea documentelor necesare pentru evidența personalului care beneficiază de sporuri, indemnizații și alte drepturi bănești;

 • •  întocmirea evidenței sancțiunilor disciplinare aplicate salariaților;

 • •  completarea la zi a carnetelor de muncă cu toate modificările legale intervenite în situația salariaților sub aspectul stării civile, pregătirea școlară, pregătirea profesională, funcția/postul ocupat, salarizare;

 • •  întocmirea documentației pentru modificarea structurii organizatorice (organigrama ) și a statului de funcții;

 • •  coordonarea activității de întocmire a fișelor de evaluare individuală a salariaților;

 • •  coordonarea activității de întocmire a fișelor posturilor;

 • •  organizarea activității de recrutare și de selecție a persoanelor apte să ocupe funcțiile/posturile vacante;

 • •  formularea de propuneri privind formele de pregătire și perfecționare a personalului încadrat în instituție;

 • •  întocmirea, prezentarea de situații, informări și rapoarte privind activitatea de resurse umane;

 • •  participarea la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia;

 • •  formularea de propuneri privind organizarea atestării pe funcții și promovării personalului angajat;

 • •  îndosarierea și păstrarea documentelor din cadrul compartimentului juridic, resurse umane;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de Directorul și/sau Comitetul Director al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

Art.45 Răsunderea pentru activitatea compartimentului tehnic-admistrativ revine administratorului.

Art.46 Compartimentul tehnic-admistrativ este în subordinea nemijlocită a Directorului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.

Art.47 Compartimentul tehnic-admistrativ are următoarele atribuții :

 • •  întocmirea planului general de aprovizionare, în baza notelor de calcul și fundamentare întocmite de șefii sau responsabilii compartimentelor din structura organizatorică a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia;

 • •  verificarea executării de calitate a lucrărilor de întreținere;

 • •  verificarea modului de utilizare rațională a instalațiilor (de încălzire, elecrtică, alimentare cu apă etc.), a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar care aparțin sau sunt în administrarea și folosința instituției;

 • •  încheierea contractelor de furnizare pentru: salubritate, apă, gaze și energie electrică;

 • •  formularea de propuneri în vederea reparării mobilierului, instalațiilor aferente clădirilor, precum și a celorlalte mijloace fixe din dotarea instituției;

 • •  întocmirea notei de calcul și fundamentare pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreținere și uz gospodăresc, piese de schimb, rechizite de birou;

 • •  întocmirea și punerea la dispoziția comisiilor de selectare și licitație a documentației, prevăzută de actele normative în materie, privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări;

 • •  întocmirea și transmiterea scrisorilor de invitație pentru participarea la selecțiile de oferte, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă domeniului achizițiilor publice;

 • •  îndrumarea și controlarea activității magazinerului, sub aspectul ținerii evidenței materialelor existente în magazie pe formularele prevăzute de legislația în materie;

 • •  respectarea condițiilor legale de primire, depozitare și eliberare a bunurilor aflate în administrarea, folosința sau deținerea, chiar temporară, a instituției;

 • •  îndrumarea și controlul activității merceologului, sub aspectul stabilirii calității și condițiilor de păstrare a produselor;

 • •  verificarea periodică a condițiilor în care sunt păstrate produsele la locul de depozitare a acestora;

 • •  efectuarea recepției cantitative și calitative a bunurilor achiziționate, serviciilor și lucrărilor angajate, prin comisiile de recepție;

 • •  efectuarea reparațiilor necesare la rețeaua electrică din incinta instituției, în limita pregătirii personalului calificat în acest domeniu, angajat al instituției;

 • •  formularea de propuneri și executarea de lucrări în regie proprie, în raport de calificarea, pregătirea și experiența muncitorilor încadrați în acest compartiment;

 • •  colaborarea cu administratorul Societății de Binefacere Diakonia Făgăraș în vederea întreținerii și exploatării sectoarelor de gospodărire (seră și animale);

 • •  ținerea evidenței reviziilor și reparațiilor capitale pentru mijloacele fixe ale instituției;

 • •  întocmirea și verificarea modului în care se aplică planul de pază, respectiv planul de intrevenții în situații de urgență al instituției;

 • •  aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în toate clădirile, indiferent de destinația acestora, în care se desfășoară activitatea instituției;

 • •  întocmirea planului de evacuare în caz de incendiu, respectiv asigurarea instruirii personalului asupra regulilor generale și specifice de prevenire și stingere a incendiilor;

 • •  instruirea personalului instituției în domeniul protecției muncii și asigurarea întocmirii evidenței privind instruirea;

 • •  realizarea cooperării cu instituțiile abilitate prin lege (poliție, pompieri etc.) în vederea efectuării verificării legalității și viabilității măsurilor cuprinse în planul de pază și intervenții S.U.(situații de urgență);

 • •  permiterea sau restricționarea accesului în instituție a persoanelor și/sau mijloacelor de transport străine, după caz, în situația absenței Directorului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia sau înlocuitorului legal al acestuia;

 • •  întocmirea documentației în vederea încheierii asigurărilor obligatorii pentru autovehiculele instituției;

 • •  eliberarea foilor de parcurs pentru autoturismele aflate în dotarea instituției;

 • •  întocmirea “Fișei Activității Zilnice” a autoturismelor din dotare;

 • •  întreținerea căilor de acces ale instituției, inclusiv dezăpezirea acestora;

 • •  îndosarierea și păstrărea documentelor din cadrul compartimentului tehnic-administrativ;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de Directorul și/sau Comitetul Director al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia.