Hotărârea nr. 174/2009

Hotărârea.nr.174 - privind mandatarea executivului să-şi exprime acordul privind „Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru Polul de Creştere (PC) Braşov şi Aria de Influenţă”, prezentat de către Agenţia Metropolitană Braşov

ROMÂNIAJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F—16

HOTĂRÂREA NR. 174

din data de 26.08.2009

- privind mandatarea executivului să-și exprime acordul privind „Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru Polul de Creștere (PC) Brașov și Aria de Influență”, prezentat de către Agenția Metropolitană Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 august 2009;

Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 4249/28.05.2009, întocmit de către Direcția Coordonare. Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea „Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru Polul de Creștere (PC) Brașov și Aria de Influență”, prezentat de către Agenția Metropolitană Brașov, în vederea sprijinirii Brașovului în accesarea fondurilor structurale prin intermediul Programului Operațional Regional;

Ținând cont de avizele formulate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 ;

Având în vedere propunerea formulată de domnul Președinte Aristotel Căncescu, precum și discuțiile și propunerile formulate în plen;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3), lit.”d”, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se mandatează executivul Consiliului Județean Brașov să-și exprime acordul privind realizarea „Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru Polul de Creștere (PC) Brașov și Aria de Influență”, prezentat de către Agenția Metropolitană Brașov, după prezentarea modului de îndeplinire a clarificărilor solicitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.Contrasemnază, SECRETAR Mariana Tihărău