Hotărârea nr. 173/2009

Hotărârea.nr.173 - privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov în anul 2009-2010


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov ■■ I Netgj Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.173

din data de 26.08.2009

privind aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul 2009-2010

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009

Analizând referatul nr.4488/16.06.2009 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul 2009-2010;

Având în vedere dispozițiile art.4, al in.(3) și art.16 O.U.G.nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin.(3) lit.”c”din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele formulate de comisiile de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă taxele de frecvență la cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul 2009-2010, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

PREȘE Aristotel <Contrasemnează, SECRETAR


Mariana Tihărău


ANEXA


TAXE DE FRECVENȚĂ LA CURSURILE ORGANIZATE DE ȘCOALA

POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2009 - 2010

- lei -

Nr. crt.

Denumire curs

Taxă de frecvență

1.

CANTO (clasic, muzică ușoară, muzică populară)

520

2.

PIAN

520

n

3.

VIOARĂ

520

4.

ACORDEON

520

5.

CHITARĂ

520

6.

INSTRUMENTE DE SUFLAT (nai. flaut, blockflote, clarinet, trompetă, saxofon)

520

7.

ORGĂ ELECTRONICĂ

520

8.

INSTRUMENTE DE PERCUȚIE (baterie)

520

9.

INSTRUMENTE POPULARE (fluier, caval, cobză, cimpoi, bucium, ocărină, etc.)

520

10.

ARTĂ FOTOGRAFICĂ

520

11.

DANS CLASIC INTERPREȚ1 (BALET)

400

12.

DANS MODERN

400

13.

PICTURĂ

500

14.

SCULPTURĂ

500

15.

GRAFICĂ

500

16.

ARTĂ DECORATIVĂ

500

17.

ICONOGRAFIE

500

18.

CERAMICĂ

500

19.

DESIGN VESTIMENTAR

500

20.

ACTORIE

400

21.

ARTĂ POPULARĂ (cusut-țesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit. arta metalului, pictură populară)

500

22.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE

10

DIRECȚIA ECONOMICĂ.

Dir. Exec. Aurelia Popescu