Hotărârea nr. 172/2009

Hotărârea.nr.172 - privind aprobarea suplimentării bugetului fondurilor externe nerambursabile, al judeţului Braşov, cu suma de 74,75 mii lei, reprezentând valoarea proiectului „O vacanţă de poveste”, depus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov şi declarat câştigător în cadrul competiţiei de proiecte organizată de Fundaţia Soros


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

*     _”d                ; cU'l


E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.172 din data de 26.08.2009

privind aprobarea suplimentării bugetului fondurilor externe nerambursabile, al județului Brașov, cu suma de 74,75 mii lei, reprezentând valoarea proiectului „O vacanță de poveste”, depus de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și declarat câștigător în cadrul competiției de proiecte organizată de Fundația Soros

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009;

Analizând referatul nr. 6211/10.08.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului fondurilor externe nerambursabile, al județului Brașov și corespunzător, bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, la Capitolul 68.08. - Asigurări și asistență socială, cu suma de 74,75 mii lei, reprezentând valoarea proiectului „ O vacanță de poveste”, declarat câștigător în cadrul competiției de proiecte organizată de Fundația Soros;

Având în vedere dispozițiile artl9 alin.l lit.a și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale;

Ținând cont de avizele formulate de comisiile de specialitate nr.l, nr.6 și nr.8 ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă suplimentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, al județului Brașov și corespunzător, bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, la Capitolul 68.08. - Asigurări și asistență socială, cu suma de 74,75 mii lei, reprezentând valoarea proiectului „ O vacanță de poveste”, depus de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și declarat câștigător în cadrul competiției de proiecte organizată de Fundația Soros.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău