Hotărârea nr. 171/2009

Hotărârea.nr.171 - privind avizarea favorabilă a externalizării Laboratorului clinic de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.ro


Consiliul JudețeanCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 171

din data 26.08.2009

- privind avizarea favorabilă a externaiizării Laboratorului clinic de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26 august 2009;

W        Analizând referatul nr. 11218/2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și

Amenajarea Teritoriului prin care se propune avizarea favorabilă a extemalizării Laboratorului clinic de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov, în vederea obținerii acordului de inițiere a procedurii de extemalizare, de către instituția sanitară;

Ținând cont de avizele formulate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 5 și 7;

Având în vedere dispozițiile pct. 7, lit.”b” din anexa 1, precum și pct. II.3 din anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 886/2006 privind extemalizarea serviciilor medicale și nemedicale din unități sanitare, dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”f’ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează favorabil extemalizarea Laboratorului clinic de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov, în vederea obținerii, de la Ministerul Sănătății Publice, a acordului de inițiere a procedurii de extemalizare, de către instituția sanitară.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău