Hotărârea nr. 17/2009

privind aprobarea componenţei comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile şi declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafaţă de 598,572 mp, situat în municipiul Braşov, str. Dragoş Vodă, f.n., înscris în CF 24159 Braşov, nr.top. (10217/2/2-10217/3/2)/87, proprietatea numitului Iosif A. Andrae

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVE-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.17

din data de 13.02.2009

- privind aprobarea componenței comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile și declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafață de 598,572 mp, situat în municipiul Brașov, str. Dragoș Vodă, f.n., înscris în CF 24159 Brașov, nr.top. (10217/2/2-10217/3/2)/87, proprietatea numitului losif A. Andrae

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13.02.2009

Analizând referatul nr.753/27.01.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea componenței comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile și declararea de utilitate publică de interes locl a terenului în suprafață de 598.572 mp. situat în municipiul Brașov, str. Dragoș Vodă, f.n., înscris în CF 24159 Brașov, nr.top. (10217/2/2-10217/3/2)/87, pentru realizarea unui „Bloc de locuințe pentru tineri - prin Programul ANL”. proprietatea numitului losif A. Andrae:

Având în vedere prevederile art.8 și art.9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și art.3 si art.6 din H.G. nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă componența comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile și declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafață de 598,572 mp, situat în municipiul Brașov, str. Dragoș Vodă, f.n., înscris în CF 24159 Brașov, nr.top. (10217/2/2-10217/3/2)/87, pentru realizarea unui „Bloc de locuințe pentru tineri - prin Programul ANL”, proprietatea numitului losif A. Andrae.Componența Comisiei va fi următoarea:

Președinte Attila Kovacs Membri    Mihai Sârbu

Radu Voi nea

Adrian Gabor Sandor Miclos Gantz

  • - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov

  • - arhitect șef al Județului Brașov

  • - șef serviciu Autorizații, Avize și Disciplina în Construcții

  • - viceprimar municipiul Brașov

  • - viceprimar municipiul Brașov

Marilena Manolache - arhitect șef al municipiului Brașov

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Brașov

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului .

Contrasemnează SECRETAR Mariana Tihărău